ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียง สังกัดสำนักงานเขต

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5
ผู้วิจัย ศุภนันท์ พิมดี
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในด้านการบริหารการจัดกิจกรรมและด้านการดำเนินการจัดกิจกรรม 2)เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 3)เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 4) เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน และ 5)เพื่อศึกษาผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเวียง 2 คน ครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียง 45 คน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 301 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 361 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียง แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ แบบสอบถามประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบัน และปัญหาของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในด้านการบริหารการจัดกิจกรรมและด้านการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ปีการศึกษา 2555 พบว่า การดำเนินการในสภาพปัจจุบัน ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.82, S.D. = 0.30) รองลงมาคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดการ และด้านบุคลากร ตามลำดับ ส่วนระดับปัญหาพบว่า ด้านบุคลากรมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.67, S.D.= 0.58) รองลงมาคือ ด้านการจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ ตามลำดับ
2. บทบาทผู้บริหารโรงเรียนต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเวียง โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการกำหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน การบูรณาการการอ่านในทุกกลุ่มสาระ และ การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ตามลำดับ
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ สื่อ/อุปกรณ์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ขั้นวิเคราะห์ สรุปและประยุกต์ใช้ และ การประเมินผลกิจกรรม โดยขั้นตอนการจัดกิจกรรมจะเน้นฝึกการอ่าน การคิดวิเคราะห์ซึ่งแบ่งออกเป็นฝึกการอ่านและคิดเป็นรายบุคคลและฝึกเป็นกลุ่มย่อย นำเสนอและอภิปรายผลการจัดกิจกรรม และสรุปบทเรียน
4. ผลการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่า ครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน หลังการพัฒนาเท่ากับ 25.11 คิดเป็นร้อยละ 83.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80
5. ผลการศึกษาประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่า
1) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยภาพรวม ปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.42)
2) ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ด้านบริบท โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72, S.D. = 0.36) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D.= 0.51) ด้านกระบวนการ ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า การดำเนินการด้านกระบวนการโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76, S.D. = 0.62) และ ด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85, S.D. = 0.36)
6. บทบาทผู้บริหารโรงเรียนต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเวียง ดังนี้
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดยรวม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ได้อย่างภาคภูมิใจ
3) โรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้รับรางโล่เกียติยศเป็นโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2555 ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2555

โพสต์โดย ไก่ : [16 พ.ค. 2556 เวลา 17:48 น.]
อ่าน [818] ไอพี : 1.2.140.108
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม