ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรีของครูผู้สอนปฐมวัย สำนักงานเขตพื้น

รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรีของครูผู้สอนระดับปฐมวัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

นายภัทรกร สืบวงษา*

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี 2) พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยที่จัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรีด้วยการนิเทศแบบมีส่วนร่วม และ 3) ประเมินผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลาในการวิจัย ปีการศึกษา 2555 ประชากรที่ใช้จำแนกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี จำนวนประชากร 32 คน ระยะที่ 2 พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยที่จัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรีด้วยการนิเทศแบบมีส่วนร่วม จำนวนประชากร 126 คน และระยะที่ 3 การประเมินผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม จำนวนประชากร 32 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี 2) แบบสอบถามความคิดเห็น ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 3) แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย 4) แบบบันทึกการประชุมปฏิบัติการ 5) ปฏิทินการนิเทศ 6) เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ7) แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 8) แบบบันทึกการสังเกตการสอน 9) แบบรายงานการศึกษาดูงาน และ10) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือเชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสรุปประเด็นสำคัญ ข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า คุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านคุณภาพครู ครูส่วนใหญ่มีทักษะการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

*ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
สรุปแนวทางการพัฒนา ควรมีการพัฒนาครูโดยการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยจำแนกเป็นการให้ความรู้และทักษะ และการนิเทศ กำกับติดตาม และประมวลผล โดยให้ครูได้มีส่วนร่วมในกระบวนการนิเทศ
ผลการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยที่จัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรีด้วยการนิเทศแบบมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า 1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดการนิเทศแบบมีส่วนร่วม หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในด้านสภาพการจัดการเรียน ด้านกระบวนการสอนของครู และด้านการบริหารของผู้บริหาร 3) ครูมีขวัญกำลังใจในการทำงาน มุ่งมั่นในการทำงาน มีการวางแผนการจัดประสบการณ์ที่ดี จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ใช้สื่อที่เหมาะสม 4) ครูมีการจัดชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม ห้องเรียนสะอาดเป็นระบบระเบียบ เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 5) มีผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจการจัดนิทรรศการการสอนแบบมอนเตสซอรีเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นครู เด็ก และผู้สนใจอื่น ครูผู้สอนที่เป็นตัวแทนนำเสนอได้ดีมาก ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าชมนิทรรศการ พบว่าได้รับความรู้และประสบการณ์ในระดับมาก
ผลการประเมินการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยในการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า คุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวมมีพัฒนาการทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านคุณภาพครู ครูส่วนใหญ่มีทักษะการจัดประสบการณ์อยู่ในระดับมาก มีการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด และครูมีความสามารถในการผลิตสื่อและใช้สื่ออยู่ในระดับมากที่สุด ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยในการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี พบว่า ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ปกครองเด็ก มีความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ครูเบน ขอนแก่น : [17 พ.ค. 2556 เวลา 09:59 น.]
อ่าน [1566] ไอพี : 1.2.171.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม