ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติ
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ผู้ศึกษา นางคณาพร เทียมกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
การศึกษาครั้งนี้เพื่อ ประเมินความเหมาะสมของโครงการ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโครงการ และศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา 2554-2555 โดยกระบวนการดำเนินงานมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การวางแผน ด้วยการกำหนดนโยบาย การแต่งตั้งคณะกรรมการ การศึกษาสถานภาพปัจจุบันและความต้องการ การเขียนโครงการการนำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน ด้วยการการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ การฝึกอบรมสัมมนา การบูรณการสอนสู่อาชีพ ขั้นที่ 3 การประเมินผล ด้วยการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูระหว่างการดำเนินงาน การแนะนำและเสนอแนวทางแก้ปัญหาระหว่างการดำเนินงาน และขั้นที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข ด้วยการนำอุปสรรคมาแก้ไขในรูปทีมงาน เพื่อดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป แต่ละปีพัฒนาด้วย 15 กิจกรรม คือ 1) พัฒนาหน่วยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2) บัวมหัศจรรย์กับสาระการเรียนรู้ 3) สวนพฤษศาสตร์ 4) เห็ดเงินล้าน 5) สวนกล้วยพอเพียง 6) ปลูกหมาน้อยสู่สุขภาพที่ดี 7) เลี้ยงปลาในบ่อ 8) ปลูกพืชสมุนไพร 9) เลี้ยงกบในตาข่าย 10) สืบสานกลองยาววาปีปทุม 11) สืบสานฟ้อนรำศิลปะวาปีปทุม 12) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 13) บรรพชาสามเณรและบวชศีลจารณี 14) ผลิตปุ๋ยชีวภาพ และ 15) แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ตามวงจร PDCA กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554-2555 ปีละ 507 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายและกำหนดขนาดตามตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ แบบรายงานข้อมูล และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. กระบวนการดำเนิน คือ (1) การวางแผน ด้วยการเตรียมการเกี่ยวกับนโยบาย การแต่งตั้งคณะกรรมการ การศึกษาสถานภาพปัจจุบันและความต้องการ การเขียนโครงการของโรงเรียน การนำแผนการพัฒนาและเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ (2) การปฏิบัติงานตามแผน ด้วยการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ การฝึกอบรมสัมมนา การพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง (3) การกำกับ ควบคุม ด้วยการนิเทศ ติดตามดูแล ตรวจสอบ ความก้าวหน้าในแต่ละกิจกรรมด้วยการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง (4) การปรับปรุงแก้ไข ด้วย การติดตามผลงานแต่ละกิจกรรม แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขในด้วยการใช้ทีมงาน เพื่อเป็นข้อสนเทศในครั้งต่อไป
2. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงว่าโดยภาพรวมและรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านสภาพแวดล้อม เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2554 นักเรียนมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนร้อยละ 82.05) ปีการศึกษา 2555 นักเรียนมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนร้อยละ 85.60) กิจกรรมที่เรียนรู้มากที่สุด คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร รองลงมา คือ การเลี้ยงจิ้งหรีด รวมทั้งพบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและทั้ง 15 กิจกรรม หลังเข้าร่วมมากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองปีการศึกษา
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมากกว่าก่อนร่วมโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการหลังดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด และมากกว่าก่อนดำเนินการที่พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย จิต : [2 มิ.ย. 2556 เวลา 07:00 น.]
อ่าน [809] ไอพี : 122.155.44.247
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม