ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านย่านตาขาว

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา 2554-2555
ผู้รายงาน : นางทิพวรรณ จันดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2554-2555

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 1) คุณภาพการดำเนินงานตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ 2) พฤติกรรมด้านสุขภาพของครูเพื่อการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 3) ภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันต กรรม การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 4) สมรรถภาพทางกายของนักเรียน 5) คุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ และ 6) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินงานโครงการ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 205 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 206 คน กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2554 จำนวน 36 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 34 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554 จำนวน 205 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 206 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับการพัฒนาด้านภาวะสุขภาพนักเรียน, แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายของนักเรียน, แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ จำนวน 3 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง 0.8 ถึง 1.00

ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดโดยในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ ตามความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2554 โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2555 โดยรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ เกี่ยวกับการวางแผน (P) การดำเนินงาน (D) การติดตามประเมินผล (C) และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา (A) ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554 โดยรวมนักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในในระดับมาก ทุกกลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยรวม นักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทุกกลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและ ทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น
4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554 โดยรวม นักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทุกกลุ่มที่ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยรวมนักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทุกกลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.2 พฤติกรรมด้านสุขภาพของครูที่เป็นแบบอย่างโดยการประเมินตนเองของครู และตามความคิดเห็นของนักเรียนปีการศึกษา 2554 โดยรวม ครูมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2555 โดยรวมครูมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.3 ภาวะสุขภาพของนักเรียนได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันตกรรม การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านย่านตาขาว ปีการศึกษา 2554-2555 พบว่า ปีการศึกษา 2554 โดยรวม ภาวะสุขภาพนักเรียนปกติอยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 94.64 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการสถิตินักเรียนไม่เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 100 รองลงมา ได้แก่ นักเรียนไม่มีปัญหาภาวะทางโภชนาการ อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 95.13 และรายการที่มีค่าร้อยละต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีน้ำหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดีมากเฉลี่ยร้อยละ 91.72 ปีการศึกษา 2555 โดยรวม ภาวะสุขภาพนักเรียนปกติอยู่ในระดับดีมากเฉลี่ยร้อยละ 96.60 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการสถิตินักเรียนไม่เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ นักเรียนไม่มีปัญหาภาวะทางโภชนาการอยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ย ร้อยละ 97.09 ส่วนรายการที่มีค่าร้อยละเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีน้ำหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 94.67 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.4 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ปีการศึกษา 2554 พบว่า โดยรวมนักเรียนที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ทางกายทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 91.90 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการนั่งงอตัวไปข้างหน้า มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 92.68 รองลงมา ได้แก่ รายการ ลุกนั่ง 30 นาที อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 92.19 ส่วนรายการที่มีค่าร้อยละเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ รายการวิ่งเก็บของ 10 เมตร อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 91.25 ปีการศึกษา 2555 โดยรวม นักเรียนที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 94.07 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการวิ่ง 50 เมตร และนั่งงอตัวไปข้างหน้า มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดเท่ากันอยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 94.66 รองลงมาได้แก่ รายการลุกนั่ง 30 นาที อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 94.17 ส่วนรายการที่มีค่าร้อยละเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ รายการวิ่งเก็บของ 10 เมตร อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 93.20 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.5 คุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ปีการศึกษา 2554 โดยรวมพบว่า มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 95.68 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตัวบ่งชี้ที่ 3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดเท่ากันร้อยละ 98.04 รองลงมาได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ อยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 96.58 และตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 93.17 ปีการศึกษา 2555 โดยรวม มาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 97.32 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตัวบ่งชี้ที่ 3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดเท่ากัน อยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 100 รองลงมา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ อยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 97.57 และตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 95.12
4.6 ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1. โรงเรียนควรดำเนินการตามนโยบาย และมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้ทุกฝ่าย เช่น บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขาภาพอย่างแท้จริง ควรมีการจัดสรรหรือสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
3. การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กควบคู่กันไปกับการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสุขภาพที่ดีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโครงการอื่น ๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการโดยใช้รูปแบบอื่น ๆ
4. ควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ทิพวรรณ จันดี : [3 มิ.ย. 2556 เวลา 12:35 น.]
อ่าน [681] ไอพี : 118.173.142.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม