หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
ศิริพร ทิมคล้าย
จากจังหวัด

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการจัดการศึกษา
โพสต์เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2552 IP : เปิดอ่าน : 1581 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(60.00%-121 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการจัดการศึกษา ศิริพร ทิมคล้าย* เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและการศึกษา ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ในที่นี้จะกล่าวถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะที่มีต่อระบบการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ดังจะเห็นได้จาก ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารตลอดจนความสามารถที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการขยายตัวของเครือข่ายอินเตอร์เนต ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่อาศัยระบบดิจิตอล ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีข้อจำกัดได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของครูและนักเรียน ตลอดจนระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนและการศึกษานอกระบบอีกด้วย ทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็นตัวกลางทางสังคมที่สำคัญ ในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ โดยอาศัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเป็นสื่อที่สำคัญ และมีอิทธิสูงในการเร่งรัดหรือกำกับการเปลี่ยนแปลงสังคม ดังนั้นการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่สังคมมากน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับการรู้จักใช้ทรัพยากรด้านการศึกษา และเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็น เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เมื่อรัฐบาลได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น การศึกษาได้กลายเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของประชาชน (Basic human right) อันเป็นการเสริมสร้างจิตใจ ให้รักเสรีภาพในการแสวงหาความสุขและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายทางสังคมอีกด้วย ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อระบบการศึกษาและวิธีการเรียนการสอนในอนาคตทำให้เกิดแนวทางใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษารูปแบบเดิมดังนี้ 1. ผลกระทบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อวิธีการเรียนการสอน 1.1 ผู้เรียนจะเรียนเมื่อต้องการเรียนเท่านั้น กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถเลือกวิชา เวลา สถานที่ ได้ตามความสนใจโดยไม่ต้องมีตารางเรียน ไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนและสามารถเลือกศึกษาตามเรื่องที่ตนอยากรู้ ซึ่งอาจเลือกเรียนรู้ด้วยตนเองเพียงลำพัง หรือเรียนรู้พร้อม ๆ กับผู้อื่นที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันก็ได้ * รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 1.2 การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั่วโลกโดยไม่มีขีดจำกัด กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบออนไลน์ทั่วโลกเช่น สามารถเรียนรู้ได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นต้น 1.3 การเรียนรู้จะการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวคือ รูปแบบการเรียนรู้ และเป้าหมายของการศึกษาได้เปลี่ยนไปจากเดิมเช่น ผู้เรียนเคยมุ่งหวังปริญญาบัตรจากการเรียนเพียงเพื่อเป็นใบรับรองวุฒิในการทำงาน เพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนต้องการเท่านั้น แต่แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาและมีอาชีพแล้วยังสามารถเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่สัมพันธ์กับหน้าที่การงานที่ตนปฏิบัติในการนำมาสู่การพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาสังคมอีกด้วย 2. ผลกระทบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อบทบาทของครู 2.1 ครูเปรียบเสมือนที่ปรึกษา กล่าวคือ หน้าที่และบทบาทของครูผู้สอนจะเปลี่ยนจากการบรรยายหน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวมาเป็นการกล่าวนำเข้าสู่บทเรียนและทำหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะนำ ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น 2.2 ความหลากหลายของวิชาชีพในการสอน กล่าวคือ การสอนด้วยคอมพิวเตอร์โดยผ่านเครือข่าย (Network) ทำให้ครูผู้สอนมีหน้ารับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะผู้เรียนมีความสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในชั้นเรียนเสมอไปรูปแบบการเรียนการสอนจึงเป็นแบบส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบนี้ครูคนเดียวสามารถแนะนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยววิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้น ๆ ได้ ดังตัวอย่างเช่น ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานก็สามารถให้คำแนะนำวิธีการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานให้แก่ผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาของตนได้หลายสาขาวิชาจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อระบบการเรียนซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเองได้ เท่านั้น หากมีผลกระทบถึงบทบาทและหน้าที่ของครูผู้ทำการสอนอีกด้วย ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเทคโนโลยีมีส่วนช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มัลติมีเดีย การจัดการศึกษาทางไกลการสืบค้นข้อมูลจากออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้สื่อยังช่วยตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลและชุมชน ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ โดยนำเอาสื่อช่วยสอนมาใช้ นอกจากนี้แนวโน้มของสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ จะมีขนาดเล็กลงมีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีบทบาทต่อระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด แหล่งอ้างอิง http://www.songthai.com/ (14/09/2008:10.30AM) http://202.142.221.70/tpawbs/viewtopic.php?id=374 (14/09/2008:11.10AM) http://thainews.prd.go.th/ (15/09/2008:10.30AM) http://61.19.35.21/mod/resource/view.php?id=1761 (15/09/2008:10.45AM)

.....

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 20 ครั้งแล้ว
กลอน ความรัก ภาษาอังกฤษ...และ คำแปล
[สุภาภรณ์ เพชรสุภา]
เปิดอ่าน 1562 ครั้งแล้ว
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เลขยกกำลัง รหัสวิชา ค21101 โดยนางนุชรี ลุ้งกี่
[นางนุชรี ลุ้งกี่]
เปิดอ่าน 682 ครั้งแล้ว
[Update]+++แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน
[สุภาพร โมฆรัตน์]
เปิดอ่าน 36 ครั้งแล้ว
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) วิชาการนำเสนอแบบสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว
[วัชระ โกติรัมย์]
เปิดอ่าน 1423 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการจัดการศึกษา
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

ศิริพร ทิมคล้าย
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
ศิริพร ทิมคล้าย..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ระบายสีสาวน้อยเกมส์ระบายสีสาวน้อยnew
เกมส์ระบายสีสาวน้อย สาวน้อยหน้าหวาน รอให้เราแต่งแต้มสีสันให้เธออยู่ อย่ามัวรอช้า..
เกมส์จับผิดภาพคุณยายเกมส์จับผิดภาพคุณยายnew
เกมส์จับผิดภาพ คุณยาย เพื่อนๆ ค่ะ มาดูคุณยายคนนี้ทีซะค่ะ ภาพคุณยายฝั่งซ้าย กับฝั่งขวา ว่าแตดแต่งกันตรงไหนค่ะ
เกมส์มาริโอบินเกมส์มาริโอบินnew
เกมส์มาริโอบิน เกมส์นี้เราจะต้องควบคุมมาริโอที่ติดถังน้ำแรงสูงที่ช่วยดันให้ไปถึงข้างบน เก็บเหรียญ เติมพลังให้ดี แล้วเก็บพลังน้ำ ขึ้นไปถึงจุดสุดยอดให้ได้
เกมส์เรียงเพชรอเมซอนเกมส์เรียงเพชรอเมซอนnew
เกมส์เรียงเพชรอเมซอน มาเรียงเพชร สลับเพชรให้ได้มากๆ กันนะครับ
เกมส์เบ็นเท็นเกมส์เบ็นเท็นnew
เกมส์เบ็นเท็น เป็นเกมส์อีกแนวที่ฝึกทักษะการเล่น และวางแผนการเดินทาง ลองเล่นกันดูนะค่ะ สนุกมาก
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย