นางสาวอังคนา อินทร์กระวี  |  หน้าแรก   |  ครูบ้านนอกบล็อก
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์หอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชื่อผู้วิจัย นางสาวอังคนา อินทร์กระวี ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2556 บทคัดย่อ ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์หอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตามขอบข่ายงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสถานศึกษา จำนวน 14 คน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโพธิ์หอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2556 จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม (Microsoft office excel) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์หอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามด้านการบริหารสถานศึกษา พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป    
 
เรื่องใหม่ล่าสุดสุดของนางสาวอังคนา อินทร์กระวี
นางสาวอังคนา อินทร์กระวี
26 ม.ค. 2557

ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนว
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนว

26 ม.ค. 2557 อ่าน 857/0 ความคิดเห็น

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
Library

กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม

พระพุทธรูปปางต่างๆ

มาดาม มารี คูรี่

Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )

เพลงประจำอาเซียน

ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก หรือกรณท์

10 เทคนิคการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเอง

ฮือฮา นาซาค้นพบกาแล๊คซี่"ซูเปอร์มัม คอสมิค"แหล่งกำเนิดดวงดาวจำนวนมาก

ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

ปล้นสะดม หรือ ปล้นสดมภ์ กันแน่
เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ตารางเงินเดือนใหม่ 8% และ 5% แนบท้าย พรบ.ใหม่ครับ
[montree polpangkhwa]
เปิดอ่าน 17457 ครั้งแล้ว
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดน้ำและอากาศ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3
[นางสาวณัชมาศ พัชนี]
เปิดอ่าน 134 ครั้งแล้ว
โพลเผยคนทั่วประเทศ......เกือบครึ่งห่างเน็ต-เกินครึ่งไม่รู้จัก 3 จี
[จิราภรณ์ หอมกลิ่น]
เปิดอ่าน 1373 ครั้งแล้ว
38 ปีที่สัมผัส
[นางสมจิต อะโนดาษ]
เปิดอ่าน 242 ครั้งแล้ว
แผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญร่นใหญ่ ครูสมเกี
[วิไล มังจักร]
เปิดอ่าน 1638 ครั้งแล้ว
โรงเรียนสอนถ่ายภาพ รุ่นการเรียนที่ 168 /2556 เปิดรับสมัครผู้สนใจ
[นายสุกัณจักขณ์ กิตติวรเกียรติ]
เปิดอ่าน 812 ครั้งแล้ว
  
 
 
 

ที่นี่คือ BLOG ของ


นางสาวอังคนา อินทร์กระวี
สิงห์บุรี
[อีเมล์ติดต่อ]


 

 ความคิดเห็นถึงเจ้าของบล็อก

 

 

เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกใหม่

   
  สมาชิกใหม่
  รัตนา สาขามุละ
  สกลนคร
  จิาพร รัตนบุรี
  นครศรีธรรมราช
  ชมัยภรณ์ กลางรัก
  กระบี่
  ปาณัสม์ วะสวานนท์
  นครศรีธรรมราช
  เสาวนีย์ ศรีชัยยา
  ร้อยเอ็ด
  นางกาญธิมา อิ่มสกุล
  ลพบุรี
  พิมพ์ปวีณ์ วงศ์อ้าย
  เชียงใหม่
  บุญสม มณีนวล
  สุราษฎร์ธานี
  Kidasadakorn Thaworn
  ศีรสะเกษ
  นางวรณัน โพธิ์พุ่ม
  ศีรสะเกษ
  วรัญญา แย้มภิรมย์ศรี
  นครนายก
  จรูญ สิทธิหล้า
  เชียงใหม่
  วรันธร ยองจา
  ลำพูน
  นายปิยะพงค์ วงค์ไชย
  พะเยา
  เบญญภา พุทธรักษา
  กรุงเทพมหานคร

  สมาชิกทั้งหมด ( 107259 )

     >>ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  แบบฝึกเสริมทักษะ การใช้ Tense (เพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ป.4) ผลงานครูเกษณี คำสงฆ์
  แบบฝึกเสริมทักษะ การใช้ Tense (เพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ป.4) ผลงานครูเกษณี คำสงฆ์
  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากกระดาษ ผลงานครูนุชจรี หาทรัพย์
  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง งานประดิษฐ์จากกระดาษ ผลงานครูนุชจรี หาทรัพย์
  แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การคูณพหุนามด้วยพหุนาม ม.2 ผลงานครูแพรวพร สุวพงษ์
  แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การคูณพหุนามด้วยพหุนาม ม.2 ผลงานครูแพรวพร สุวพงษ์
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม เรื่อง พลังงานความร้อน ผลงานครูลัมภู เขียวเหลือง
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม เรื่อง พลังงานความร้อน ผลงานครูลัมภู เขียวเหลือง
  ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ป.6) ผลงานครูอนงค์ บุดดาวงษ์
  ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ป.6) ผลงานครูอนงค์ บุดดาวงษ์
  มีต่อ
  เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
  เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย