ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่าชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) วิชา การคุ้มครอ

รายงานการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่าชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) วิชา การคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

ผู้วิจัย นางยุพาวดี น้อยวังคลัง ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

สังกัด โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางาน การสร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อออกแบบ สร้าง และประเมินหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น 3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางาน การสร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาประเด็น ดังนี้ 3.1) หาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3.2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนหลังเรียน 3.3) ศึกษาระดับคุณภาพทักษะปฏิบัติการทางาน การสร้างสรรค์งาน 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางาน การสร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่เรียนวิชา การผลิตดอกไม้จันทน์ รหัสวิชา ง20223 ปีการศึกษา 2560 จานวน 25 คน โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ได้มาแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน หลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน PBL แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 40 ข้อ 20 คะแนน แบบประเมินหลักสูตรท้องถิ่น แบบประเมินทักษะปฏิบัติและประเมินผลงาน แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางาน การสร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าหลักสูตรท้องถิ่นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางาน การสร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดย ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาประเด็น ดังนี้ 3.1) หลักสูตรท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ 83.25/82.15 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด 80/80 3.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3.3) ทักษะปฏิบัติการทางาน การสร้างสรรค์งาน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 4) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางาน การสร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจในระดับมาก

โพสต์โดย ยุ : [30 พ.ย. 2561 เวลา 04:54 น.]
อ่าน [902] ไอพี : 101.109.210.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ