หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

ธิติสุดา จันทัน

บุญส่ง งามสะอาด

อาณิชยา วรรณา

นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้ว

kantiya inthamat

pansinee moadiwang

นางละอองดาว จิตร์มาต

ปัทติมา ปรีชา

นายสุภาพ อ่อนนอ้อม

คมสัน อรรคแสง

รุ่งนภา ชื่นพยอม

ณัฐพงษ์ ศรไชย

นางสาววิลานี หลวงไชย

ทิพวัลย์ ไชยวาน

จรัสศรี วงละคร

นางสาวกฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ

ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

ประกายเพชร สายปัญญา

ปิยะนันท์ เพไทย

ชุมพร ภูพันนา

นางสาวสุภาพร เดชไพบูลย์มงคล

ทินกร มั่นยวน

ถวรรณ จันทร์ลอย

ศศิธร สุดรอด

วนิดา ศิริโภคา

เรืองศิลป์ เกียรติสกุล

สรัญญา เหมพิจิตร

ประยุทธ งามสกุล

โชติกา ชินินทร

นิยดา ชาญเดช

 

สมาชิกใหม่
ชนิภา สุวรรณพัฒน์
นครศรีธรรมราช
นายประวัติ เพียสมนา
ขอนแก่น
นายคำกรุง ศรีสิงขรณ์
มหาสารคาม
อมราภรณ์ บริหาร
กาฬสินธุ์
วรรณา เฮงน้อย
นครนายก
ฐิตาพร ภักดีใหม่
สุราษฎร์ธานี
นครินทร์ จินดากุล
สุรินทร์
ธงชัย เหมเกียรติกุล
กระบี่
นันทิตา กลิ่นรอด
สมุทรปราการ
วรพรรณ มหาศรานนท์
สุโขทัย
ช่อทิพย์ คงชาย
สตูล
นายพุฒิเมธ พวงจันทึก
อุบลราชธานี
อารีรัตน์ อัมพันธ์
ภูเก็ต
อุทุมพร กิติรัตน์
เชียงใหม่
อุทุมพร กิติรัตน์
เชียงใหม่

สมาชิกทั้งหมด ( 121300 )


takky007

tassana28

Annacharoen

jaruwannee

kruin2555

aungsvee

sawinee207

kritta8

saykoong

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Polya สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาป - การ์ตูน-20 ก.พ. 2562 [7/0]
รับโอนย้ายตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 ตำแหน่ง โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - ฝ่ายบุคคล นางิ้ววิทยาสรรค์-5 ก.พ. 2562 [228/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - ครูผึ้ง-1 ก.พ. 2562 [76/0]
การศกึษาผลของการสอนอ่านภาษาไทยจากนิทานอ่านงา่ยตอ่ความสามารถในการอา่น ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในระดบัชนั้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ - ครูอ้อม-31 ม.ค. 2562 [66/0]
การพัฒนาบทเรียนเสมือนจริง เรื่อง Let’s go out - ครูอ้อน-27 ม.ค. 2562 [97/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางสาวอารีวัลย์ เนื่องชูจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย จ.อยุธยา - อ้น-19 ม.ค. 2562 [167/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ - ปัญจมา-31 ธ.ค. 2561 [400/1]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย