ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านสินชัย ปีการศึกษา 2560

หัวข้อศึกษา : รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนบ้านสินชัย ปีการศึกษา 2560

ผู้ศึกษา : นายธีรวิทย์ สุวรรณา

ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านสินชัย ปีการศึกษา 2560 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านสินชัย ปีการศึกษา 2560 และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านสินชัย ปีการศึกษา 2560 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านสินชัย ปีการศึกษา 2560 ประชากรที่ใช้เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าความถี่ (f)

ผลการศึกษา การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน บ้านสินชัย ปีการศึกษา 2560 พบว่า พบว่า โรงเรียนบ้านสินชัย มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนกระบวนการ และมีผลการดำเนินงานครอบคลุม ครบทั้ง 4 ขั้นตอนของกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การวางแผนในการดำเนินงาน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ การประเมินผลการดำเนินงาน และการสรุปผลเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

การดำเนินงานของมาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียนมาตรฐาน ด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัย มีการดำเนินงานอยู่ในระดับ มากโดยสามารถสรุปข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยในการดำเนินงานมากที่สุดของแต่ละด้าน ดังนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน (กรมอนามัย) โดยมีการดำเนินงาน อยู่ในระดับ มาก มาตรฐานด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการดำเนินงานมากที่สุดคือ โครงสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการดำเนินงาน อยู่ในระดับ มาก มาตรฐานด้านปัจจัย เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการกำหนดทิศทางเป้าหมายนโยบายการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น โดยมีการดำเนินงาน อยู่ในระดับ มาก

การประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนบ้านสินชัย ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ในภาพรวมการดำเนินงานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยความพึงพอใจในการที่ทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือการที่ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ และ ความพึงพอใจในการเอาใจใส่ดูแลปัญหาสุขภาพนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และความพึงพอใจในการเอาใจใส่ดูแลปัญหาสุขภาพนักเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ

การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านสินชัย ปีการศึกษา 2560 สามารถสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ ที่มีการให้ข้อมูลมากที่สุด ดังนี้ การดำเนินงานมาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน พบปัญหาคือ นักเรียนบางรายมีพฤติกรรมที่ล่อแหลมไปในทางเสื่อมเสีย เช่น ติดสารเสพติด ประเภทบุหรี่ หรือสิ่งมอมเมาประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อเสนอแนะ คือ ครูควรเพิ่มกิจกรรมที่น่าสนใจ หรือสร้างสรรค์ กิจกรรมแปลกใหม่ เพื่อสร้างสิ่งเร้าให้แก่ผู้เรียนและจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อศึกษาพฤติกรรมและร่วมมือกับผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐในการกวดขัน ดูแล บุตรหลานอย่างใกล้ชิดและร่วมกันสร้างกิจกรรมละลายพฤติกรรม และทำประโยชน์ให้แก่สังคม การดำเนินงานมาตรฐานด้านกระบวนการ พบปัญหาคือ การรายงานการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม ต่อการดำเนินงานในแต่ละด้านข้อเสนอแนะ คือควรมีการมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และ การดำเนินงานมาตรฐานด้านปัจจัย พบปัญหา คือ ผู้ปกครองยังขาดความร่วมมือในการร่วมกันแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมเด็กข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดประชุมผู้ปกครองในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านสินชัยปีการศึกษา 2560 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 กับผลระดับประเทศ ในสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับประเทศ และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กับผลระดับประเทศ ความสามารถทุกด้านคือ ด้านภาษา ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผล มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับประเทศ

โพสต์โดย ผอ.ดอย : [6 ก.ย. 2561 เวลา 22:11 น.]
อ่าน [1378] ไอพี : 223.206.41.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ