ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ ความสามารถในการวาดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง เทคนิคการวาดภาพ ระ

บทคัดย่อ

รายงานผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒั นาความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถใน

การวาดภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง เทคนิคการวาดภาพระบายสีของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่3คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวาดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง

เทคนิคการวาดภาพระบายสีของนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่ 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการวาดภาพระบายสีของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวาดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เรื่อง เทคนิคการวาดภาพระบายสีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 3) ศึกษาระดับพฤติกรรมด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวาดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เรื่อง เทคนิคการวาดภาพระบายสีของนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่3 4) ศึกษาระดับความสามารถ

ในการวาดภาพของนกั เรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวาดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง เทคนิคการ

วาดภาพระบายสีของนักเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่3 และ5)ศึกษาความพึงพอใจของนกั เรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่3 ที่มีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒั นาความคิดสร้างสรรคแ์ละ

ความสามารถในการวาดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง เทคนิคการวาดภาพระบายสี ของ

นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่3

กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาล 5

วสุนธราภิวัฒก์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561จำนวน 20คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวาดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง เทคนิคการ

วาดภาพระบายสีของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่3 2)แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่3 เรื่อง เทคนิคการวาดภาพระบายสี 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องการวาดภาพระบายสีสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษา

ปี ที่ 3 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบประเมินพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ทาง

ศิลปะและความสามารถในการวาดภาพระบายสี และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่

มีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒั นาความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการ

วาดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง เทคนิคการวาดภาพระบายสีของนกัเรียนช้นประถมศึกษา ั

ปี ที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (rating scale) จ านวน 10 ข้อ

รู ป แบ บ การท ดลองคือ One group pretest posttest design ส าห รับ ส ถิ ติที่ ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 t–test แบบ Dependentค่าเฉลี่ย

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ค่าร้อยละ(Percentage) และระดับคุณภาพ

ผลการวจิยัพบวา่

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒั นาความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการวาดภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง เทคนิคการวาดภาพระบายสีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 3

จากการใชจ้ริงกบักลุ่มทดลองโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพของการบวนการ(E1

) และประสิทธิภาพ

ของผลลัพธ์ (E2

) เท่ากับ85.29/89.92

2. นกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่3 ที่เรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒั นาความคิด

สร้างสรรค์และความสามารถในการวาดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง เทคนิคการวาดภาพ

ระบายสีของนักเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสา คญั ทางสถิติที่ระดบั .01

3. ระดบั พฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3

ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวาดภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง เทคนิคการวาดภาพระบายสีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3

ในภาพรวมอยใู่ นระดบั ดี

4. ระดบัความสามารถในการวาดภาพระบายสีของนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่3 ที่เรียน

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒั นาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวาดภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง เทคนิคการวาดภาพระบายสีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3

ในภาพรวมอยใู่นระดับ ดี

5. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวาดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง

เทคนิคการวาดภาพระบายสีของนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่3โดยภาพรวมอยใู่นระดับ มาก

โพสต์โดย ครูกบ : [3 ก.ค. 2562 เวลา 20:23 น.]
อ่าน [292] ไอพี : 171.6.249.213
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ