ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

The Development of a Learning Management Model based on the philosophy of sufficient economy Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK ) School, Tessaban Tambon Nong Bua Daeng , Chaiyaphum Province.

อาภรณ์ บุญภูมิ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 3) เพื่อการทดลองใช้รูปแบบและปรับปรุง พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 234 คน ได้แก่ ครู จำนวน 27 คน นักเรียน จำนวน 99 คน ผู้ปกครอง จำนวน 99 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะ (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคริร์ทและ แบบสนทนากลุ่ม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า สถานศึกษาไม่ได้กำหนด ขั้นตอน วิธีการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน ครูไม่ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ไม่สนใจใฝ่เรียนรู้ สถานศึกษาควรกำหนดนโยบายส่งเสริมให้ครูนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้ โดยส่งเสริมความร่วมมือที่หลากหลาย

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบการพัฒนา 2 องค์ปะกอบ เรียกชื่อย่อว่า AL Model คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ (Administration : A) มีแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน คือ การกำหนดนโยบายการพัฒนา (Policy) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (Environment) การสร้างความร่วมมือ (Participations) การติดตาม ประเมินผล (Evaluation) องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนรู้ (Learning : L) มีแนวทางการพัฒนา 7 ด้าน คือ ความรู้ (Knowles) ระเบียบวินัย (Discipline) ความรับผิดชอบ (Responsibility) การประหยัด (Saving) การอนุรักษ์วัฒนธรรม (Culture) การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) และการเรียนรู้เกษตรพอเพียง (Ago Sufficiency) และรูปแบบมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.70)

3. การทดลองใช้รูปแบบและปรับปรุง พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า

3.1 ระดับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม พบว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ มีการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52) และองค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51)

3.2 ระดับความพึงพอใจในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.54)

3.3 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญยืนยันประสิทธิภาพความสอดคล้องเหมาะสมของรูปแบบ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และได้เสนอแนะแนวทางพัฒนา คือ 1) ควรสร้างทีมงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้านให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 2) ควรจัดอบรมครู นักเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ 3) ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนัก ในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม 4) ควรส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรพอเพียงในครอบครัวสู่การเรียนรู้เกษตรสร้างอาชีพมีรายได้ในชุมชน

คำสำคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ABSTRACT

The purposes of this research were to 1) study the basic information on the development of a learning management based on the philosophy of sufficient economy Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK) School,Tessaban Tambon Nong Bua Daeng, Chaiyaphum Province 2) to develop a Learning Management Model based on the philosophy of sufficient economy Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK ) school, Tessaban Tambon Nong Bua Daeng, Chaiyaphum Province 3) to trial and improve on a learning management model based on the philosophy of sufficient economy Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK) School, Tessaban Tambon Nong Bua Daeng, Chaiyaphum Province. The research sample were 234 people, including 27 teachers, 99 students, 99 parents and The Board of Basic Education Committee of 9 people. The sample selection by using non-probability Purposive Sampling. The research instrument including: Documents Analysis Form, Interviews Form, 5-rating scale questionnaire according to Likert method and group discussion. The statistical data analysis were content analysis, percentage, mean, standard deviation and the Index of consistency (IOC).

The research result found that :

1. The basic information on the development of a learning management based on the philosophy of sufficient economy Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK) School, Tessaban Tambon Nong Bua Daeng, Chaiyaphum Province found that : the school was not setting any procedures to improve student learning management based on the philosophy of sufficient economy clearly. Teachers were not taking the philosophy of sufficient economy integrated in the curriculum properly. Most students also had extravagant spending behavior, lack of self-discipline, lack of responsibility to themselves and the public, lack of learning inquiry behavior. The school should set the promotional policy to encourage teachers to use the philosophy of sufficient economy to apply learning management that focus on the students can use into real practice in daily life by implementing the participations on a wide range.

2. The model of learning management based on the philosophy of Sufficient economy Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK) School, Tessaban Tambon Nong Bua Daeng, Chaiyaphum Province found that the development model has two components, the initials called AL Model .The first component Administration : A had the way of development in five areas : policy setting development (Policy), curriculum development (Curriculum), atmosphere and environment management (Environment), create a cooperation (Participations) , monitoring and evaluation (Evaluation). The second component, learning management (Learning: L) had the way of development in seven areas: knowledge, discipline, saving, culture conservation (Culture) , environmental protection. (Environment), and ago sufficiency and effective model that appropriate for development at the highest level ( =4.70)

3. The trial and improvement on the development of a learning management model based on the philosophy of sufficient economy Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK) School, Nong Bua Daeng District, Chaiyaphum Province found that :

3.1 The level of development model of learning management based on the philosophy of sufficient economy Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK) School, Tessaban Tambon Nong Bua Daeng , Chaiyaphum Province according to the opinion of the teachers and The Board of Basic Education Committee as a whole aspect found that they were developed in the highest level ( =4.52). When consider as each aspect found that the first components Administration : (A) were developed at the highest level ( =4.52) and the second components, learning management had the development of the highest level ( =4.51).

3.2 The level of satisfaction in the development of students learning based on the philosophy of sufficient economy Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK) School, Tessaban Tambon Nong Bua Daeng , Chaiyaphum Province according to the opinions of teachers , students and parents as the whole aspect found that the satisfaction were at the highest level ( =4.54)

3.3 The efficiency of a Learning Management Model based on the philosophy of sufficient economy Tessaban 1 (ANUBAN DEKNARAK ) School, Tessaban Tambon Nong Bua Daeng, Chaiyaphum Province found that : the experts were considered and insisted the consistency and appropriateness of the model by Index of consistency was 1.00 and they recommended on the way of development were 1 ) should building a team responsible for the movement on the development of the sufficiency economy to be strengthen and sustainable 2) should have training teachers , students to improve students learning management of the sufficiency economy according to the fast changing on the science and technology 3) should encourage students to be aware on their lifestyle according to the philosophy of sufficient economy that can be self-reliance and make decision on problem-solving properly 4) should promote on learning of agricultural sufficiency in household to create professional learning communities to earn a good income.

Keywords : Model of Management learning, Philosophy of Sufficiency Economy

โพสต์โดย ตุ้ย : [26 ม.ค. 2560 เวลา 09:32 น.]
อ่าน [2122] ไอพี : 223.24.88.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ