ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบE

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ 5 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปฏิกิริยา ประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินพฤติกรรม และประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรของ ครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ 5 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

กลุ่มผู้ร่วมศึกษาและให้ข้อมูลใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) ครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ 5 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)ปีการศึกษา2559ที่เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) จำนวน 102 โรง มีประชาการ ครูผู้สอน จำนวน 204 คน 2)ผู้บริหารในโรงเรียนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) จำนวน 102 โรง มีประชากร ผู้บริหาร จำนวน 102 คนและ 3) ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน

เครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ 5 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ใช้ในการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 2) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ใช้ในการประเมินการเรียนรู้ 3) แบบสอบถามติดตามผลหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ 5 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)ใช้ในการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรมและประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)และการทดสอบค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินปฏิกิริยาต่อการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 และ 5 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.21,S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.30,S.D.=0.48) รองลงมาคือด้านด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ( =4.25,S.D.=0.45) และด้านวิทยากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( =4.08,S.D.=0.53)

2. ครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) มีผล การประเมินผลการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย (xbar ) ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนหลังการฝึกอบรม ( x̄=26.69,S.D.=3.38) สูงกว่าก่อน การฝึกอบรม (x̄ =15.73,S.D.=2.68) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.ผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.87,S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าภายหลังจากการอบรมครูสามารถนำความรู้ เรื่อง Communicative Songs & Chants ไปใช้จัดการสอนในชั้นเรียนได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x̄=4.21,S.D.=0.67) รองลงมาคือภายหลังจากการอบรมครูมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และจัดการการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน(x̄ =3.93,S.D.=0.51)และภายหลังจากการอบรมครูสามารถนำความรู้เรื่อง Basic Rules of English Pronunciation ไปใช้จัดการสอนในชั้นเรียนได้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄ =3.65,S.D.=0.68)

4.ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄=3.78,S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรครูในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( xbar=4.10,S.D.=0.62) รองลงมาคือนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน(x̄ =3.95,S.D.=0.65)และนักเรียนมีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x̄=3.61,S.D.=0.61)

โพสต์โดย อร : [21 เม.ย. 2560 เวลา 20:05 น.]
อ่าน [2146] ไอพี : 49.230.30.212
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,335 ครั้ง
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร

เปิดอ่าน 22,382 ครั้ง
ม่วงส่าหรี
ม่วงส่าหรี

เปิดอ่าน 13,622 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 27,432 ครั้ง
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด

เปิดอ่าน 18,602 ครั้ง
บารัค โอบามา
บารัค โอบามา

เปิดอ่าน 20,152 ครั้ง
เครื่องหมาย *, # ในโทรศัพท์มีไว้ทำไม
เครื่องหมาย *, # ในโทรศัพท์มีไว้ทำไม

เปิดอ่าน 9,304 ครั้ง
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)

เปิดอ่าน 17,417 ครั้ง
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน

เปิดอ่าน 15,769 ครั้ง
โครงการหลวง 40 ชูไฮไลต์ พืช-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ
โครงการหลวง 40 ชูไฮไลต์ พืช-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 14,357 ครั้ง
การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ
การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ

เปิดอ่าน 26,781 ครั้ง
ทำความเข้าใจ เกณฑ์ย้ายครู ว16/2558 เริ่มใช้เดือนมกราคม 2559
ทำความเข้าใจ เกณฑ์ย้ายครู ว16/2558 เริ่มใช้เดือนมกราคม 2559

เปิดอ่าน 7,433 ครั้ง
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล

เปิดอ่าน 18,443 ครั้ง
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส

เปิดอ่าน 11,138 ครั้ง
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?

เปิดอ่าน 7,029 ครั้ง
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 28,277 ครั้ง
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!

เปิดอ่าน 9,859 ครั้ง
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า

เปิดอ่าน 37,431 ครั้ง
3 วิธีแกะกล่องพัสดุให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
3 วิธีแกะกล่องพัสดุให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19

เปิดอ่าน 20,379 ครั้ง
รามี (ramie) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17
รามี (ramie) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

เปิดอ่าน 9,722 ครั้ง
จากปลานิลพระราชทาน
จากปลานิลพระราชทาน



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ