ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013

บทคัดย่อ

รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษาซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา อำเภอเทพสถิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา อำเภอเทพสถิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา อำเภอเทพสถิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา อำเภอเทพสถิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา อำเภอเทพสถิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำรายงานในครั้งนี้ มี 5 ชนิด คือ 1) ชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 งานนำเสนอเบื้องต้นกับ PowerPoint 2013 ชุดที่ 2 การวางโครงร่าง และจัดการสไลด์ ชุดที่ 3 การทำงานกับข้อความ และการปรับแต่งสไลด์ ชุดที่ 4 การแทรกรูปภาพ และการทำงานกับวัตถุ

ชุดที่ 5 การทำงานกับต้นแบบสไลด์ และการสร้างธีม ชุดที่ 6 การสร้างตาราง และกราฟ SmartArt ชุดที่ 7 การปรับแต่งสไลด์ด้วยมัลติมีเดียชุดที่ 8 การกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์ และแอนิเมชั่นและชุดที่ 9 การนำเสนอสไลด์ และการพิมพ์ 2) คู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 จำนวน 9 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลจากการศึกษาค้นคว้าปรากฏผล ดังนี้

1. ชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.43/82.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายชุด ปรากฏว่าชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 ทั้ง 9 ชุด

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.8008 ซึ่งแสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหรือมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.08

3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2013 รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85)

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ นายวีรยุทธ นุชถนอม

วันเกิด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2516

สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 100 หมู่ 22 อำเภอหนองเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่งหน้าที่การงาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานที่ทำงานในปัจจุบัน โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการลพบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

พ.ศ. 2547 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

พ.ศ. 2553 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) วิชาเอก การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โพสต์โดย วีรยุทธ นุชถนอม : [24 ก.ค. 2560 เวลา 12:54 น.]
อ่าน [1950] ไอพี : 122.154.151.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ