ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผล

ชื่อเรื่อง การประเมินการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผล

ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพัชรินทร์ สุขทิพย์

ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ปีการศึกษา 2559

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

การประเมินการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนดีบุกพังงา

วิทยายน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินใน

ด้านบริบทของการบริหาร (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของการบริหาร (Input) ด้านกระบวนการ

ดาเนินงานของการบริหาร (Process) และด้านผลผลิตของการบริหาร (Product) และความพึงพอใจ

ของข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง

นักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย

สอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน ข้าราชการครู

พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน

ในปีการศึกษา 2559 รวมจานวนทั้งสิ้น 463 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X )

ร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการประเมินพบว่า

1. การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่า ด้านบริบทของการบริหาร มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น

ของการบริหาร และด้านกระบวนการดาเนินงานของการบริหาร ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ระดับผลการประเมินต่าสุด คือ ด้านผลผลิตของการบริหาร

2. ผลการประเมินด้านบริบทของการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผล

ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยภาพรวม

มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สถานศึกษาจัดทาข้อมูลจานวน

นักเรียน 10 มิ.ย.ตรงกับความเป็นจริง มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จัดทารายละเอียด

ตัวชี้วัดในแผนงาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมหลักกับผลผลิตและผลลัพธ์

จัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ และกาหนดวงเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่าสุด คือ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนกิจกรรมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ศักยภาพในการเป็นผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน ในการดาเนินการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผล มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การอานวยความสะดวกในการดาเนินงานการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนตามการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน และกาหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วย เงินงบอุดหนุน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่าสุด คือ ชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินงานของการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า จัดทารายงานประจาปี ที่แสดงหลักฐานทางการเงินตรงตามกาหนดเวลา มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การดาเนินงานกิจกรรมทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ตามการบริหาร และการประสานความร่วมมือระหว่างคณะทางานในกลุ่มงานแต่ละส่วนที่รับผิดชอบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับ ผลการประเมินต่าสุด คือ การเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศประกอบการบริหารงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน

5. ผลการประเมินด้านผลผลิตของการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยภาพรวมมีผล การประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า จัดทารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษาทันกาหนดเวลา มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สถานศึกษา ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสาเร็จของงานตามที่กาหนด และชุมชนมีโอกาส ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่าสุด คือ โรงเรียนและชุมชนมีการร่วมมือในการส่งเสริม การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการประเมินการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 14 ด้านผลผลิตของการบริหาร โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ พบว่า โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและแหล่งกองทุนจากชุมชนและองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดทาระบบ การบริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน ลาดับที่สาม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากันสองข้อ คือ โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ และโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและทรัพย์สินที่ดี เปิดเผย ตรวจสอบได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่าสุด คือ โรงเรียนมีการติดตามผล ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลการดาเนินงานให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน

โพสต์โดย หญิง เล้ก : [22 ต.ค. 2560 เวลา 13:44 น.]
อ่าน [3298] ไอพี : 119.76.101.238
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,633 ครั้ง
ปรัชญาการศึกษา คือแก่นของหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา คือแก่นของหลักสูตร

เปิดอ่าน 32,786 ครั้ง
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า

เปิดอ่าน 20,476 ครั้ง
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส.หญิงเชื้อสายไทยคนแรกเข้าสภาคองเกรส
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส.หญิงเชื้อสายไทยคนแรกเข้าสภาคองเกรส

เปิดอ่าน 11,417 ครั้ง
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด

เปิดอ่าน 15,749 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข

เปิดอ่าน 24,795 ครั้ง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง

เปิดอ่าน 15,220 ครั้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง

เปิดอ่าน 95,476 ครั้ง
การเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction)
การเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction)

เปิดอ่าน 5,976 ครั้ง
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 18,821 ครั้ง
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา

เปิดอ่าน 5,096 ครั้ง
ปวดคอ แบบไหนอันตราย
ปวดคอ แบบไหนอันตราย

เปิดอ่าน 11,155 ครั้ง
เหนือกว่า
เหนือกว่า 'กิมจิฟีเวอร์' 'ศัลยกรรมไทย'

เปิดอ่าน 26,162 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 9,821 ครั้ง
เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย
เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย

เปิดอ่าน 15,071 ครั้ง
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!

เปิดอ่าน 9,197 ครั้ง
ออกกำลังกายตามอารมณ์
ออกกำลังกายตามอารมณ์
เปิดอ่าน 41,445 ครั้ง
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี
เปิดอ่าน 16,228 ครั้ง
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เปิดอ่าน 15,266 ครั้ง
พระคงคา
พระคงคา
เปิดอ่าน 133,821 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ