ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียงของโรงเรียนทวารวดี

ชื่อผลงาน:การประเมินโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียงของโรงเรียนทวารวดี

ผู้รายงาน นางสาววิลาสินี ชุณหะชา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทวารวดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2561

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียงของโรงเรียนทวารวดี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ 4.1) การประเมินผลกระทบ 4.2) การประเมินประสิทธิผล 4.3) การประเมินความยั่งยืน 4.4) การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ

ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครู จำนวน 24 คน ผู้ปกครอง จำนวน 264 คน และนักเรียน จำนวน 264 คน โรงเรียนทวารวดี สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งหมด 561 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ใช้แบบประเมินจำนวน 4 ชุด อันประกอบด้วย

1. แบบสอบถามของการประเมิน เรื่อง ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน

2. แบบประเมินโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง ของโรงเรียนทวารวดี แบ่งออกเป็น

2.1 แบบประเมินโครงการสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

2.2 แบบประเมินโครงการสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

3. แบบสัมภาษณ์แนวคิด/ความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการ ใช้สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

สรุปผลการศึกษา

1. ด้านบริบทของโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง (Context) พิจารณาจากแบบประเมินฉบับที่ 1 พบว่าข้อมูลการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้บริหารและครู โรงเรียนทวารวดี ปีการศึกษา 2560 โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง และพิจารณาจากแบบประเมินฉบับที่ 2 ทั้งภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยในข้อการดำเนินงานโครงการมีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก และข้อผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับสุดท้าย

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง (Input) พิจารณาจากแบบประเมินฉบับที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยในข้อแผนการดำเนินงานมีความกระชับและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านคือ ข้องบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการของโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง (Process)

พิจารณาจากแบบประเมินฉบับที่ 2 ทั้งภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยในข้อมีเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตามงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามไว้ชัดเจนและเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก และข้อการวางแผนการดำเนินการเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง ครอบคลุมและสามารถปฏิบัติได้จริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับสุดท้าย

4. ด้านผลผลิตของโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง (Product)

4.1 พิจารณาจากแบบประเมินฉบับที่ 2 (สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและครู) ด้านผลผลิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยในข้อนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านคือ ข้อนักเรียนมีการเตรียมพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากส่วนที่มีการปรับขยายการประเมินออกเป็นด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) และด้านการถ่ายทอดส่งต่อโครงการ (Transportability Evaluation) สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ด้านผลกระทบของโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง(Impact) พิจารณาจากแบบประเมินฉบับที่ 2 ทั้งภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยในข้อการดำเนินงานโครงการช่วยปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก และข้อการดำเนินโครงการทำให้เกิดกระบวนการพัฒนางาน/กิจกรรมของนักเรียนที่เป็นรูปแบบใหม่ สร้างสรรค์และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในระดับใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับสุดท้าย

ด้านประสิทธิผลของโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง (Effectiveness) พิจารณาจากแบบประเมินฉบับที่ 2 ทั้งภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยในข้อนักเรียนนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดภูมิคุ้มกันที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก และข้อการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเห็นเป็นเชิงประจักษ์และข้อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับสุดท้ายเท่ากัน

ด้านความยั่งยืนของโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง (Sustainability) พิจารณาจากแบบประเมินฉบับที่ 2 ทั้งภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยในข้อมีการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก และข้อนักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับสุดท้าย

ด้านการถ่ายทอดส่งต่อโครงการของโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง (Transportability Evaluation) พิจารณาจากแบบประเมินฉบับที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผลการดำเนินงานโครงการได้รับความสนใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านคือ มีการเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการแก่ผู้ที่มีความสนใจ เป็นการต่อยอดการดำเนินงานโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4.2 พิจารณาจากแบบประเมินฉบับที่ 3 (สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน) ด้านผลผลิต (พิจารณาในข้อที่ 1-4) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านคือ นักเรียนมีการเตรียมพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากส่วนที่มีการปรับขยายการประเมินทั้ง 4 ด้าน จะสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ด้านผลกระทบของโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง (Impact) (พิจารณาในข้อที่ 6-7 และ 11-13) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านคือ นักเรียนสามารถนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนางาน/กิจกรรมของนักเรียนที่เป็นรูปแบบใหม่ ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ด้านประสิทธิผลของโครงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง (Effectiveness Evaluation) (พิจารณาในข้อที่ 5, 14และ18-20) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ปกครองมีความชื่นชมและส่งเสริมนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านคือ นักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) (พิจารณาในข้อที่ 8-10และ16) ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนเห็นประโยชน์และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านแต่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันคือ นักเรียนมีการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

ด้านการถ่ายทอดส่งต่อโครงการ (Transportability Evaluation) (พิจารณาในข้อที่ 15และ17) ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมีการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่แก่ผู้ที่มีความสนใจ เป็นการต่อยอดการดำเนินงานโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นลำดับแรก และรองลงมาคือ นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากโครงการไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการส่งเสริมการนำโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐมทุกโรงเรียน เพื่อให้ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น

2. ควรมีการวิจัยเชิงพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยสำคัญ ในการพัฒนาโครงการและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน

โพสต์โดย Japanese : [7 ส.ค. 2561 เวลา 19:48 น.]
อ่าน [2457] ไอพี : 49.48.231.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,857 ครั้ง
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

เปิดอ่าน 16,339 ครั้ง
ชนชาติแรกที่สูบบุหรี่
ชนชาติแรกที่สูบบุหรี่

เปิดอ่าน 35,038 ครั้ง
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 27,784 ครั้ง
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ

เปิดอ่าน 10,477 ครั้ง
รู้จัก โรคเอสแอลอี
รู้จัก โรคเอสแอลอี

เปิดอ่าน 19,018 ครั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 21,933 ครั้ง
เคล็ดไม่ลับ!!!วิธีตอน"มะนาว"ด้วย"กะปิ" ได้กิ่งพันธุ์ดี เป็นที่ต้องการ
เคล็ดไม่ลับ!!!วิธีตอน"มะนาว"ด้วย"กะปิ" ได้กิ่งพันธุ์ดี เป็นที่ต้องการ

เปิดอ่าน 16,711 ครั้ง
คุณครอบครองลูกได้กี่ปี? ทุกๆปีสำคัญขนาดไหน? อ่านดูแล้วรู้เลยว่าทุกเวลามีค่าขนาดไหน!
คุณครอบครองลูกได้กี่ปี? ทุกๆปีสำคัญขนาดไหน? อ่านดูแล้วรู้เลยว่าทุกเวลามีค่าขนาดไหน!

เปิดอ่าน 14,011 ครั้ง
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"

เปิดอ่าน 21,409 ครั้ง
คำอวยพรปีใหม่ของชาติต่างๆ
คำอวยพรปีใหม่ของชาติต่างๆ

เปิดอ่าน 31,539 ครั้ง
ว่านหางจระเข้
ว่านหางจระเข้

เปิดอ่าน 17,208 ครั้ง
VPN คืออะไร
VPN คืออะไร

เปิดอ่าน 9,815 ครั้ง
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59

เปิดอ่าน 18,223 ครั้ง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง

เปิดอ่าน 107,451 ครั้ง
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า

เปิดอ่าน 11,173 ครั้ง
สมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป
สมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป
เปิดอ่าน 15,784 ครั้ง
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม
เปิดอ่าน 20,975 ครั้ง
กุ้งเดินขบวน Unseen in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ อ.น้ำยืน
กุ้งเดินขบวน Unseen in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ อ.น้ำยืน
เปิดอ่าน 13,708 ครั้ง
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี
เปิดอ่าน 69,113 ครั้ง
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ