ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ธงชัย วงศ์ษา. (2560). รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคลองเกลือ

สรุปผลการการศึกษา

การการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคลองเกลือ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 53 คน นักเรียน จำนวน 627 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 627 คน กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 51 คน นักเรียน จำนวน 238 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 238 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทำการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

จากการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคลองเกลือ ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคลองเกลือ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับ มาก โดยมี ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับ มาก ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับ มาก โดยมี ผลการประเมินแยกเป็นรายด้าน ดังนี้

1.1 ด้านสภาพวะแวดล้อม พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับ มาก โดยมี วัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาโรงเรียนมีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับ มากที่สุด และวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ มีความสอดคล้องและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับ มาก

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับ มาก โดยโรงเรียน มีการแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.76 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 อยู่ในระดับ มากที่สุด และกิจกรรมของโครงการ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.92 อยู่ในระดับ มาก 1.3 ด้านกระบวนการ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก โดยมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาสู่การเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับ มากที่สุด และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.82 อยู่ในระดับ มาก

1.4 ด้านผลผลิต พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับ มาก โดยมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาสู่การเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.76 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและชุมชนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับ มากที่สุด และโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและถั่วงอกในโรงเรียน, นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากันเท่ากับ 3.92 อยู่ในระดับ มาก

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ในการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคลองเกลือ ด้านผลผลิต พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับ มาก โดยนักเรียนมีเจตคติที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.76 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมานักเรียนได้รู้จักพืชสมุนไพรพืชสวนครัว,นักเรียนรู้จักวิธีการดูแลรักษาต้นไม้และสิ่งแวดล้อม,นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับ มากที่สุด และโรงเรียนมีระบบการรดน้ำต้นไม้ในสวนหย่อมโดยหุ่นยนต์ผีรดน้ำ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.81 อยู่ในระดับ มาก

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคลองเกลือ ด้านผลผลิต พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับ มาก โดยนักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพค้าขาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมานักเรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาดุก และรู้วิธีการรักษาสภาพน้ำให้มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับ มากที่สุด และนักเรียนรู้วิธีการเลี้ยงกบวงจรชีวิตของกบ และขยายพันธุ์กบ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับ มาก

4. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามฉบับที่ 1 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 51 ฉบับ ผู้ตอบแบบสอบถาม เขียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.52 ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 60.00 แสดงความเห็นด้วยในการจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย ควรน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 20.00 มีความเห็นว่า ควรมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการในปีต่อไป ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 20.00 มีความเห็นว่า ควรมีการจัดทำสื่อวีดีทัศน์หรือวิดีโอ นำเสนอโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณะ

5. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน จำนวน 238 ฉบับ ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งสิ้นจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.44 นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 46.67 มีความเห็นว่า ตั้งแต่โรงเรียนดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 33.33 มีความเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 20.00 มีความเห็นว่า มีคุณครูหลายท่านช่วยสอนการบ้านหลังเลิกเรียน นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียนหลังเลิกเรียน

6. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามฉบับที่ 3 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 238 ฉบับ ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งสิ้นจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.71 ผู้ปกครองนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 50.00 มีความเห็นว่า กิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมที่ดี ฝึกให้นักเรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู นักเรียนและชุมชน อยากให้โครงการมีความยั่งยืน ประเมินและสอบถามผู้ปกครอง ชุมชน อย่างสม่ำเสมอ ผู้ปกครองนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 25.00 มีความเห็นว่า มีการปรับปรุงพัฒนาความประพฤติของนักเรียนไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ปกครองนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 16.67 มีความเห็นว่า อยากให้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เช่น มีต้นไม้ ดอกไม้ ต้นเล็กๆ ปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ดียิ่งขึ้น ผู้ปกครองนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 8.33 มีความเห็นว่า อยากให้ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความรักสามัคคี

โพสต์โดย อ้าย : [8 ส.ค. 2561 เวลา 19:38 น.]
อ่าน [2173] ไอพี : 58.10.144.52
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,040 ครั้ง
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน

เปิดอ่าน 18,795 ครั้ง
เพราะมาก "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" เวอร์ชั่นนักเรียนร้องประสานเสียง
เพราะมาก "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" เวอร์ชั่นนักเรียนร้องประสานเสียง

เปิดอ่าน 17,923 ครั้ง
3 ปีมีครั้ง! เฮ 28 พ.ย. "ฤกษ์รับทรัพย์" หมอช้างแนะปรับฮวงจุ้ย เปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่สุดเฮง
3 ปีมีครั้ง! เฮ 28 พ.ย. "ฤกษ์รับทรัพย์" หมอช้างแนะปรับฮวงจุ้ย เปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่สุดเฮง

เปิดอ่าน 44,920 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)

เปิดอ่าน 95,599 ครั้ง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เปิดอ่าน 7,188 ครั้ง
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2

เปิดอ่าน 28,473 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”

เปิดอ่าน 9,958 ครั้ง
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ

เปิดอ่าน 28,337 ครั้ง
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?

เปิดอ่าน 26,444 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

เปิดอ่าน 16,903 ครั้ง
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น

เปิดอ่าน 17,343 ครั้ง
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 23,757 ครั้ง
กินไข่ไก่...อย่างไรให้ได้ประโยชน์
กินไข่ไก่...อย่างไรให้ได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 14,829 ครั้ง
3 เทคนิควิเศษ ที่จะเสกให้คุณพูดอังกฤษเก่งเหมือนเจ้าของภาษา
3 เทคนิควิเศษ ที่จะเสกให้คุณพูดอังกฤษเก่งเหมือนเจ้าของภาษา

เปิดอ่าน 9,804 ครั้ง
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 42,714 ครั้ง
ประติมากรรม
ประติมากรรม

เปิดอ่าน 15,022 ครั้ง
เหล็กปลอม ดูกันชัดๆ มันเป็นยังไง (ชมคลิป)
เหล็กปลอม ดูกันชัดๆ มันเป็นยังไง (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 15,085 ครั้ง
คลิปเณรน้อยอายุแค่ 3 ขวบ สวดมนต์ให้พรคล่องปรื๋อ (ชมคลิป)
คลิปเณรน้อยอายุแค่ 3 ขวบ สวดมนต์ให้พรคล่องปรื๋อ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 44,844 ครั้ง
เจาะ 40 ปีการศึกษาไทย เป๋ไปเป๋มา...ดิ่งลงเหว!! : ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
เจาะ 40 ปีการศึกษาไทย เป๋ไปเป๋มา...ดิ่งลงเหว!! : ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์

เปิดอ่าน 70,833 ครั้ง
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ