ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ผู้วิจัย นางสาวสุนิษา สาลีพวง

ปีที่ทำวิจัย 2560

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยการสังเคราะห์เอกสาร การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 323 คน และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน 2. เพื่อสร้างหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทำการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 56 คน 3. เพื่อทดลองหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 28 คน 4. เพื่อประเมินหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยการ 4.1 การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่น 4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน 4.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนด้วยการสอบถามนักเรียน 28 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1.1 องค์ประกอบของหลักสูตรท้องถิ่น มี 9 องค์ประกอบคือ 1. หลักการ

2. จุดมุ่งหมาย 3. โครงสร้าง 4. คำอธิบายรายวิชา 5. เวลาเรียน 6. กำหนดเนื้อหาสาระ 7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 8. แผนการจัดการเรียนรู้ 9. การวัดและประเมินผลการเรียน หลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้

1.2 ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมประเพณี ในอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ต้องการในการพัฒนาหลักสูตรประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ เป็นอันดับแรก และความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

1.3 การหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรี

สู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทุกคนต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ เห็นด้วยกับหลักการแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร โดยกิจกรรมการเรียนการสอนควรนำแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงมามีส่วนร่วมในการจัดการสอน

2. ผลการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

2.1 ร่างหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง คำอธิบายรายวิชา เวลาเรียนและหน่วยการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน การตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องขององค์ประกอบของหลักสูตรท้องถิ่น มีความเหมาะสมและมีความถูกต้องโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 การสร้างคู่มือการใช้หลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ การประเมินหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของหลักสูตรท้องถิ่น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ พบว่า ประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่น ในการทดลองใช้ ครั้งที่ 1 มีค่า 64.64/64 ครั้งที่ 2 มีค่า 74.88/73.89 ต่ำกว่าเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพที่กำหนดไว้คือ 80/80 ครั้งที่ 3 มีค่า 82.18/81.33 เป็นไปตามเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพที่กำหนดไว้คือ 80/80

3. การทดลองหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ และภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาตน หมู่บ้าน และชุมชน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ นักเรียนเห็นความสำคัญของเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตำบลเขาสามสิบ และนำแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาตน ชุมชน และสังคมได้ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบอกความหมายและความสำคัญของประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบอกเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบได้ สามารถปฎิบัติการทำพานบายศรีได้ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สามารถวางแผนการดําเนินชีวิตและอาชีพ และบอกขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพได้ถูกต้อง

4. ผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบล

เขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

4.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม มีค่า 85.63/85.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

4.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย rin : [29 พ.ย. 2561 เวลา 06:33 น.]
อ่าน [2486] ไอพี : 1.20.169.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 87,888 ครั้ง
รวมข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รวมข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 40,427 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

เปิดอ่าน 13,401 ครั้ง
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท

เปิดอ่าน 12,540 ครั้ง
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน

เปิดอ่าน 34,847 ครั้ง
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 22,436 ครั้ง
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)

เปิดอ่าน 12,629 ครั้ง
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ

เปิดอ่าน 9,749 ครั้ง
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ

เปิดอ่าน 10,667 ครั้ง
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์

เปิดอ่าน 11,109 ครั้ง
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"

เปิดอ่าน 9,689 ครั้ง
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ

เปิดอ่าน 10,459 ครั้ง
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้

เปิดอ่าน 25,639 ครั้ง
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

เปิดอ่าน 17,660 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 54 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 54 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 3,990 ครั้ง
เหงื่อออกมือไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจ
เหงื่อออกมือไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 28,821 ครั้ง
"หอยนางรม" บำรุง "ตับ-ไต-สุขภาพ-เพศ"
"หอยนางรม" บำรุง "ตับ-ไต-สุขภาพ-เพศ"
เปิดอ่าน 32,960 ครั้ง
โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของครู"
โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของครู"
เปิดอ่าน 15,170 ครั้ง
ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.
ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.
เปิดอ่าน 14,162 ครั้ง
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ
เปิดอ่าน 21,039 ครั้ง
การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา
การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ