ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้รายงาน : นางสุภาพร ทองใบ

ปีที่ประเมิน : พ.ศ. 2561

---------------------------------------------------------------------------

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยทำการประเมินจากครู จำนวน 14 คน นักเรียน จำนวน 112 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โครงการนี้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามลำดับ ส่วนระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันซึ่งมีค่าน้อยกว่าข้ออื่น ๆ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการกำหนดภาระงานแก่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่นๆ รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการ และบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ตามลำดับ ส่วนบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเตรียมการก่อนดำเนินงานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสมกับกิจกรรม และการได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก และ มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามลำดับ ส่วนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและกำหนดเวลา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ

4.1 คุณภาพการสอนของครู

คุณภาพการสอนของครู (ก่อนสอน) ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษามีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่นๆ รองลงมาคือ ครูจัดชั้นเรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และครูแสดงความเป็นต้นแบบที่ดี ตามลำดับ ส่วนครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆ และมี 1 รายการที่มีความเหมาะสมระดับปานกลางและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ

คุณภาพการสอนของครู (ระหว่างสอน) ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน และ ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลมีค่ามากกว่าข้ออื่นๆ รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติ และครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนครูใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ

คุณภาพการสอนของครู (หลังสอน) ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูแจ้งผลการเรียนรู้ในบทเรียน มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ ครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน และครูจัดชั้นเรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนครูสร้างกรณีตัวอย่างปัญหาและสถานการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและกระตุ้นการคิด มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ

4.2 ความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมในโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ รองลงมาคือ การจัดนิทรรศการแสดผลงานของครูด้านการจัดการเรียนรู้ และการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามลำดับ ส่วนการวิจัยในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากิจกรรมอื่น ๆ

โพสต์โดย สุภาพร : [5 ก.พ. 2562 เวลา 14:48 น.]
อ่าน [1912] ไอพี : 118.172.17.95
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 43,599 ครั้ง
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

เปิดอ่าน 9,640 ครั้ง
8 นิสัยการทานอาหารที่คุณสาว ๆ มักทำพลาด
8 นิสัยการทานอาหารที่คุณสาว ๆ มักทำพลาด

เปิดอ่าน 8,981 ครั้ง
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

เปิดอ่าน 2,846 ครั้ง
ยิงแอดบน Facebook เองกับจ้างเอเจนซี่ อันไหนเวิร์คกว่ากัน
ยิงแอดบน Facebook เองกับจ้างเอเจนซี่ อันไหนเวิร์คกว่ากัน

เปิดอ่าน 13,263 ครั้ง
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

เปิดอ่าน 13,275 ครั้ง
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ

เปิดอ่าน 20,068 ครั้ง
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)

เปิดอ่าน 20,688 ครั้ง
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)

เปิดอ่าน 14,164 ครั้ง
พระบรมรูปทรงม้า
พระบรมรูปทรงม้า

เปิดอ่าน 8,059 ครั้ง
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้

เปิดอ่าน 7,522 ครั้ง
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว

เปิดอ่าน 16,705 ครั้ง
ข้าวกล้องงอก
ข้าวกล้องงอก

เปิดอ่าน 300,383 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)

เปิดอ่าน 7,670 ครั้ง
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม

เปิดอ่าน 50,642 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,856 ครั้ง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย

เปิดอ่าน 10,359 ครั้ง
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก

เปิดอ่าน 7,801 ครั้ง
ปลุกพลังเยียวยาตัวเอง ด้วยเคล็ดลับจากแดนอาทิตย์อุทัย
ปลุกพลังเยียวยาตัวเอง ด้วยเคล็ดลับจากแดนอาทิตย์อุทัย

เปิดอ่าน 15,965 ครั้ง
Blog คืออะไร
Blog คืออะไร

เปิดอ่าน 10,981 ครั้ง
การศึกษาไทย 2.0
การศึกษาไทย 2.0 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ