ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้(8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กิจกรรม)

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กิจกรรม) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการจำแนกออกเป็น 4 ประเด็น (1) เพื่อสร้างและพัฒนากลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยยึดกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์ตรง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย (2) เพื่อให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับแนวคิดและกลยุทธ์ต่างๆ ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย (3) เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูทุกคนตั้งเป้าคุณภาพ (4) เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกออกเป็น 3 ประเด็น (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น (2) มีจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับน่าพอใจ (คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป) (3) ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น ประชากรผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2560 รวม 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 8 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบบตรวจนับ จำนวน 5 ฉบับ แบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 1 ฉบับ ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทีเฉลี่ย จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=4.48,=0.53) และผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงตัดสินใจเสนอโครงการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=4.37,=0.52) และผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงตัดสินใจเสนอโครงการ

3. ผลการด้านกระบวนการของโครงการพบว่า ผ่านการประเมินทั้ง 4 ประเด็น จึงตัดสินใจดำเนินโครงการต่อไป รายละเอียด ดังนี้

3.1 การสร้างและพัฒนากลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยยึดกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์ตรง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายพบว่า ผู้บริหารและครูได้ดำเนินการสร้างและพัฒนากลยุทธ์ รวมทั้งนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 8 กลยุทธ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์ผ่านอย่างน้อย 6 กลยุทธ์)

3.2 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับแนวคิดและกลยุทธ์ต่างๆ ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายพบว่า ครูทุกคนผ่านการพัฒนาเกี่ยวกับแนวคิดและกลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน (เกณฑ์ผ่านครูทุกคน)

3.3 การสร้างความตระหนักให้ครูทุกคนตั้งเป้าคุณภาพพบว่า ครูทุกคน ตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์ผ่านครูทุกคนตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน )

3.4 การขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า มีกิจกรรมที่สะท้อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 10 กิจกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์ผ่านมีกิจกรรมที่สะท้อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อย 6 กิจกรรม)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ประเด็น จึงตัดสินใจจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้(8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กิจกรรม) เป็นโครงการต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป รายละเอียด ดังนี้

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนทีเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์ผ่านร้อยละ20 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงขึ้น)

4.2 มีจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับน่าพอใจ (คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป) พบว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาระดับน่าพอใจ(คะแนนตั้งแต่ร้อยละ65 ขึ้นไป) ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์ผ่านร้อยละ 80)

4.3 ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้นพบว่า ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โรงเรียนจัด จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์ผ่านผู้เรียนทุกคน)

โพสต์โดย นายจตุส์ภัทร ลิลากุล : [8 มี.ค. 2562 เวลา 12:32 น.]
อ่าน [3025] ไอพี : 125.27.119.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,659 ครั้ง
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

เปิดอ่าน 24,609 ครั้ง

'ฟ้าทะลายโจร' สุดยอดสมุนไพรแห่งปี

เปิดอ่าน 7,831 ครั้ง
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2

เปิดอ่าน 14,894 ครั้ง
อวสาน ส้วมนั่งยอง! ครม.ประกาศ ปี 59 ทุกครัวเรือนต้องใช้ส้วมชักโครก 90% รับสังคมผู้สูงวัย
อวสาน ส้วมนั่งยอง! ครม.ประกาศ ปี 59 ทุกครัวเรือนต้องใช้ส้วมชักโครก 90% รับสังคมผู้สูงวัย

เปิดอ่าน 22,615 ครั้ง
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด

เปิดอ่าน 39,317 ครั้ง
ภาษาจีนน่ารู้
ภาษาจีนน่ารู้

เปิดอ่าน 14,564 ครั้ง
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด

เปิดอ่าน 10,202 ครั้ง
พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง
พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง

เปิดอ่าน 11,468 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7

เปิดอ่าน 15,826 ครั้ง
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้

เปิดอ่าน 10,976 ครั้ง
เคล็ดลับดี ๆ ที่อยากส่งต่อ
เคล็ดลับดี ๆ ที่อยากส่งต่อ

เปิดอ่าน 76,766 ครั้ง
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 13,360 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของยางพารา
ประวัติความเป็นมาของยางพารา

เปิดอ่าน 11,007 ครั้ง
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้

เปิดอ่าน 22,971 ครั้ง
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 17,735 ครั้ง
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
เปิดอ่าน 31,046 ครั้ง
iPhone 6 เปิดตัวแล้ว ไอโฟน6 มีอะไรใหม่บ้าง มาดูกัน
iPhone 6 เปิดตัวแล้ว ไอโฟน6 มีอะไรใหม่บ้าง มาดูกัน
เปิดอ่าน 10,222 ครั้ง
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
เปิดอ่าน 16,059 ครั้ง
เด็กกับโรคหวัด
เด็กกับโรคหวัด
เปิดอ่าน 35,119 ครั้ง
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ