ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้รูปแบบ BANKOK MODEL ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้รูปแบบ BANKOK MODEL

ปีการศึกษา 2561

ผู้รายงาน นายกรชกร ชวติ

ปีที่พิมพ์ 2561

..................................................................................................................................

รายงานการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ทั้ง 6 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ และการประเมินทบทวนโดยใช้รูปแบบ BANKOK MODEL 2) ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 6) รายงานผลการประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ ครูผู้สอน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน 160 คน และนักเรียนจำนวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ได้แก่ คู่มือครู การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินคู่มือครูการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินทบทวนการดำเนินงานตามระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามการนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครื่องมือทุกฉบับผ่านการทดลองหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น และอำนาจจำแนก การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One - Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Scheffe’

ผลการศึกษาพบว่า

1. การดำเนินงานด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมได้รับการเยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกตามคู่มือครูการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 268 คน ได้รับการเยี่ยมบ้านโดยครูประจำชั้น คิดเป็นร้อยละ 100

2. การคัดกรองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าด้านการเรียน เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ 223 คน คิดเป็นร้อยละ 83.21 กลุ่มสี่ยง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.61 และกลุ่มที่มีปัญหา 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.18

3. การประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประเมินพฤติกรรมโดยครูประเมินโดยรวม นักเรียนกลุ่มปกติ 255 คน คิดเป็นร้อยละ 95.15 และเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.85

4. การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนที่โรงเรียนดำเนินการประกอบด้วย โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการยุวชนตำรวจ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การนำเนตรนารีเข้าแข่งขันระเบียบแถวระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกเสือ – เนตรนารีเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ การนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม การจัดหาทุนให้นักเรียน

5. การดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนดำเนินการประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้นักเรียนโดยครูประจำชั้น การอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเสวย โครงการครูแดสถานีตำรวจสมเด็จ เทศบาลตำบล ผาเสวย จัดโครงการยุวชนตำรวจ การนำนักเรียนเข่าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษา กลุ่มที่ 9 แข่งขันกีฬาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

6. การดำเนินกิจกรรมการส่งต่อที่โรงเรียนดำเนินการประกอบด้วย การส่งต่อนักเรียน ที่เจ็บป่วย และได้รับอุบัติเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผาเสวย

7. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการประเมินทบทวนการดำเนินโครงการพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต ด้านคุณภาพระบบ และด้านผลลัพธ์ครู ตามลำดับ

8. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศติดตามผลดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ BANKOK MODEL โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความคิดเห็นต่อระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านความสามารถในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามลำดับ

9. ความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง นักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ BANKOK MODEL สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการประเมินทบทวน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อ

10. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ BANKOK MODEL ทั้ง 6 ด้าน พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

11. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ BANKOK MODEL ปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

12. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ BANKOK MODEL ปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

13. การประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ BANKOK MODEL สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2561 โดยครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน

โพสต์โดย taew04 : [19 มี.ค. 2562 เวลา 19:47 น.]
อ่าน [2215] ไอพี : 49.229.74.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,483 ครั้ง
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ

เปิดอ่าน 31,072 ครั้ง
ชาวเน็ตชื่นชม ! พันตรีสุธี สุขสากล คัดลายมือไทยสวยงามมากๆ
ชาวเน็ตชื่นชม ! พันตรีสุธี สุขสากล คัดลายมือไทยสวยงามมากๆ

เปิดอ่าน 35,295 ครั้ง
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก

เปิดอ่าน 18,411 ครั้ง
VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร
VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร

เปิดอ่าน 11,600 ครั้ง
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น

เปิดอ่าน 14,620 ครั้ง
สวนในบ้านสไตล์รีสอร์ตธรรมชาติ
สวนในบ้านสไตล์รีสอร์ตธรรมชาติ

เปิดอ่าน 16,884 ครั้ง
เงินเดือนออก..ใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้า
เงินเดือนออก..ใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้า

เปิดอ่าน 9,766 ครั้ง
วิธีง่าย ๆ ในการเผาผลาญแคลอรีนอกยิม
วิธีง่าย ๆ ในการเผาผลาญแคลอรีนอกยิม

เปิดอ่าน 19,332 ครั้ง
ประตูบ้านให้ลาภ
ประตูบ้านให้ลาภ

เปิดอ่าน 15,573 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

เปิดอ่าน 13,591 ครั้ง
[Clip] เล็กๆ เปลี่ยนโลก : เคล็ดลับง่ายๆ บริหารสมองสองซีก จากการนับเลข 1-10
[Clip] เล็กๆ เปลี่ยนโลก : เคล็ดลับง่ายๆ บริหารสมองสองซีก จากการนับเลข 1-10

เปิดอ่าน 10,667 ครั้ง
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก

เปิดอ่าน 13,091 ครั้ง
12 วิธีแก้เซ็ง
12 วิธีแก้เซ็ง

เปิดอ่าน 56,263 ครั้ง
กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา...คืออะไร?
กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา...คืออะไร?

เปิดอ่าน 73,667 ครั้ง
หน้ามน-หน้ามล
หน้ามน-หน้ามล

เปิดอ่าน 3,228 ครั้ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง
เปิดอ่าน 75,215 ครั้ง
DIY วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องใส่แผ่นกรอง สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่
DIY วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องใส่แผ่นกรอง สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่
เปิดอ่าน 28,964 ครั้ง
การบวกและการลบ
การบวกและการลบ
เปิดอ่าน 14,982 ครั้ง
ADSL Technology
ADSL Technology
เปิดอ่าน 46,930 ครั้ง
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ