ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อศึกษา : รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน

บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ศึกษา : เชียงรุ้ง ธิป่าหนาด

ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ นักเรียน ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าความถี่ (f)

ผลการศึกษา การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ใช้รูปแบบ CIPP Model ในการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อมการดำเนินโครงการ (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ (Input) ด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการ (Process) และ ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับ มาก โดยระดับค่าเฉลี่ยในการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้

1. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านสภาวะแวดล้อมการดำเนินโครงการ (Context) ผลการประเมิน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก

2. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ (Input) ผลการประเมิน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก

3. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการ (Process) ผลการประเมิน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก

4. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) ในส่วนของผลผลิต (Output) ด้าน ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก และ ด้าน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ส่วน ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) ผลกระทบ (Impact) ด้านโรงเรียนผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ด้านครู ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก และ ด้านนักเรียน ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก

การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีการให้ข้อมูลมากที่สุด ดังนี้

1. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ด้านสภาวะแวดล้อมการดำเนินโครงการ (Context)พบปัญหาคือ ครูบางคนไม่มีข้อมูลนักเรียนและหลักสูตรในระดับชั้นตนเอง ข้อเสนอแนะ คือ ครูทุกคนควรเตรียมความพร้อมทั้งด้านข้อมูลนักเรียนและหลักสูตรในระดับชั้นตนเอง

2. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ (Input)พบปัญหาคือ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการ ไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดระดมทุนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ หนังสืออ่านเสริม ให้เด็กๆ ได้สืบค้นนอกเวลา

3. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการ (Process)พบปัญหาคือ ขาดการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาในแต่ละสาระ

4. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ด้านผลผลิตของโครงการ (Product)พบปัญหาคือ ครูมีความพร้อมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะเป็นครูอาวุโส แต่ขาดเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารและการจัดกระทำสารสนเทศให้เป็นระบบข้อเสนอแนะ คือ ให้ครูอายุน้อยช่วยเป็นผู้จัดทำเอกสารและทำสารสนเทศให้เป็นระบบ

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน พบว่า ในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนด้วยความตั้งใจเต็มเวลาและเต็มความสามารถ มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ครูสร้างความสัมพันธ์/บรรยากาศในห้องให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพึงพอใจมากที่สุดและ ครูได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในการจัดกิจกรรม ผลการศึกษาอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด

ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ต่อนักเรียนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในการที่ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนเอาใจใส่ และมีการบริหารจัดการอย่างจริงจัง มุ่งมั่นมีการดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง มีความพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในด้านการเป็นคนดี (ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม) และ ความพึงพอใจในการที่นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจต่อการเรียนมากขึ้นมีความพึงพอใจมากและความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ ในด้านการได้ปฏิบัติจริง ผลการศึกษาอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 สาระการการเรียนรู้ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ในทุกสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 สาระการการเรียนรู้ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์โดย ผอ.เชียงรุ้ง : [28 มี.ค. 2562 เวลา 16:07 น.]
อ่าน [3178] ไอพี : 223.207.121.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,163 ครั้ง
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ

เปิดอ่าน 19,235 ครั้ง
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 14,538 ครั้ง
บันไดเลื่อนตัวแรกของไทย
บันไดเลื่อนตัวแรกของไทย

เปิดอ่าน 11,166 ครั้ง
วิธีไหว้แก้ชงต่อเทพเจ้า ให้ถูกต้อง-ถูกองค์
วิธีไหว้แก้ชงต่อเทพเจ้า ให้ถูกต้อง-ถูกองค์

เปิดอ่าน 83,458 ครั้ง
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 50,518 ครั้ง
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร

เปิดอ่าน 22,296 ครั้ง
สเตียรอยด์ (Steroids) คืออะไร ?
สเตียรอยด์ (Steroids) คืออะไร ?

เปิดอ่าน 5,103 ครั้ง
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม

เปิดอ่าน 19,903 ครั้ง
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา

เปิดอ่าน 13,075 ครั้ง
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ

เปิดอ่าน 28,359 ครั้ง
"โมสาร์ท เอฟเฟกต์" เรื่องจริงหรือแค่อิงวิจัย
"โมสาร์ท เอฟเฟกต์" เรื่องจริงหรือแค่อิงวิจัย

เปิดอ่าน 9,948 ครั้ง
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?

เปิดอ่าน 9,604 ครั้ง
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้

เปิดอ่าน 10,935 ครั้ง
รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" โดย สคบ.
รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" โดย สคบ.

เปิดอ่าน 8,951 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

เปิดอ่าน 16,341 ครั้ง
Multimidia คืออะไร?
Multimidia คืออะไร?
เปิดอ่าน 5,290 ครั้ง
โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม
เปิดอ่าน 42,433 ครั้ง
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน
เปิดอ่าน 89,975 ครั้ง
สมุนไพรกำจัดแมลง
สมุนไพรกำจัดแมลง
เปิดอ่าน 76,171 ครั้ง
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ