ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อรายงานกระบวนการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

2. เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชากรของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครูผู้สอนจำนวน 65 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน รวมทั้งหมดจำนวน 81 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการประเมินโครงการมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีจำนวน 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทของโครงการจำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการประเมิน ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 38 ข้อ ฉบับที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จำนวน 63 ข้อ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการศึกษาจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์

การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงานและ ด้านผลผลิต โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ การบรรยายเป็นความเรียง ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินดังต่อไปนี้

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละรายการ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละรายการ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนัก มีความสนใจมีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนาปรับปรุง (Action) อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด

5. แนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ ด้านบริบทควรพัฒนา เรื่องการประสานงานระหว่างบุคลากร เพื่อเกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการโรงเรียนควรจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและควรให้ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานโครงการให้มากยิ่งขึ้น ด้านปัจจัยเบื้องต้นโรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้เพียงพอและควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการให้เหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน ควรมีการประชุมวางแผนและติดตามงานเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องและด้านผลผลิตโรงเรียน ควรมีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากต้นสังกัด เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพให้มีความชัดเจน ควรจัดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

6. ผลการศึกษาจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้านบริบทมีการวิเคราะห์สภาพและปัญหาของโรงเรียน การประชุมวางแผนการดำเนินงาน วางทิศทางการพัฒนา สร้างความเข้าใจร่วมกันและกำหนดเป็นนโยบายโรงเรียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านปัจจัยเบื้องต้นโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆการสนับสนุนของฝ่ายบริหารและผู้ปกครองในเขตบริการของโรงเรียนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ด้านกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ติดตามประเมินผล ด้านผลผลิตโรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนด้วยการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายบริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงทำให้ผลผลิตของโครงการบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการ ซึ่งทั้ง 4 ด้านมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี คำสั่งโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บันทึกการประชุมต่างๆโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี บันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตามและรูปภาพกิจกรรม

โพสต์โดย ชิ : [7 พ.ค. 2562 เวลา 08:26 น.]
อ่าน [1924] ไอพี : 223.24.185.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,721 ครั้ง
ถั่วพร้า
ถั่วพร้า

เปิดอ่าน 10,629 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เปิดอ่าน 30,281 ครั้ง
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

เปิดอ่าน 8,618 ครั้ง
6 ไอเดียเด็ดสื่อรักให้แม่ แบบไม่ต้องออกนอกกรุง
6 ไอเดียเด็ดสื่อรักให้แม่ แบบไม่ต้องออกนอกกรุง

เปิดอ่าน 15,966 ครั้ง
ฮิตจัด มาชม กังนัมสไตล์ ฉบับ "ทหารเรือไทย"
ฮิตจัด มาชม กังนัมสไตล์ ฉบับ "ทหารเรือไทย"

เปิดอ่าน 11,372 ครั้ง
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป

เปิดอ่าน 21,351 ครั้ง
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

เปิดอ่าน 11,241 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”

เปิดอ่าน 55,484 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 81,179 ครั้ง
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร

เปิดอ่าน 7,057 ครั้ง
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 15,646 ครั้ง
ยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะ

เปิดอ่าน 9,038 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม

เปิดอ่าน 13,083 ครั้ง
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)

เปิดอ่าน 9,263 ครั้ง
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,828 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบกราฟิก
องค์ประกอบของระบบกราฟิก

เปิดอ่าน 13,219 ครั้ง
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม

เปิดอ่าน 9,569 ครั้ง
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ

เปิดอ่าน 10,897 ครั้ง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 18,812 ครั้ง
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ