ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ ประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยแบ่งการประเมินโครงการออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)

วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ปีการศึกษา 2561 ในประเด็นต่อไปนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)

3. ด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)

4. ด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)

กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 4 คน และนักเรียนจำนวน 32 คน รวมทั้งหมด 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 5 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการของครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิตของครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และฉบับที่ 5 แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิตของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ในปีการศึกษา 2561 ปรากฏผลดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ในปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและนักเรียนโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.35, S.D = 0.60)

2. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context) พบว่า ครูผู้สอน มีระดับความคิดเห็นในด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ในปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.33, S.D = 0.67)

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า ครูผู้สอน มีระดับความคิดเห็นในด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ในปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.31, S.D = 0.60)

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ครูผู้สอน มีระดับความคิดเห็นในด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ในปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.36, S.D = 0.59)

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่า ครูผู้สอน มีระดับความคิดเห็นในด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ในปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.37, S.D = 0.56)

6. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่า นักเรียน มีระดับความคิดเห็นในด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ในปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.40, S.D = 0.54)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

จากการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ปีการศึกษา 2561 มีข้อเสนอแนะดังนี้

1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) การดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านมีการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนและมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมรักการอ่าน มีการประเมินโครงการเพื่อนำผลมาปรับปรุงโครงการส่งเสริมรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) การดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านควรมีส่วนร่วมจากนักเรียน ครูผู้สอน ในการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในโรงเรียน จัดหาทรัพยากรในห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยให้สอดคล้องกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

1.3 ด้านกระบวนการ (Process) การดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านมีแผนการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนจะต้องมีการวางแผนกำหนดกิจกรรมเป็นข้อตกลงร่วมกัน และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ มีการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลในการดำเนินงานของโครงการอย่างเป็นระบบ ควรมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านต่อผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน และให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ

1.4 ด้านผลผลิต (Product) การดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านสามารถดำเนินโครงการจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และนอกจากการดำเนินตามโครงการแล้ว ครูผู้สอนควรส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมรักการอ่านด้วยการบูรณาการโครงการส่งเสริมรักการอ่านอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จนนักเรียนสามารถอ่านหนังสือคล่อง สามารถอ่านข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้และควรเผยแพร่ผลงานผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้จากโครงการส่งเสริมรักการอ่านแก่ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้ทราบอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการครั้งต่อไป

จากการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ปีการศึกษา 2561 มีข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการครั้งต่อไป ดังนี้

2.1 ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนในทุก ๆ ปี เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นต่อไป

2.2 ควรจัดประกวดกิจกรรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการส่งเสริมการอ่านร่วมกันระหว่างนักเรียนทุกระดับ

2.3 ควรประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยใช้รูปแบบการประเมินอื่น ๆ นอกจาก CIPP Model เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการประเมิน

โพสต์โดย มิก : [4 มิ.ย. 2562 เวลา 13:06 น.]
อ่าน [1122] ไอพี : 1.1.157.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ