ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพ

ติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 2) เพื่อประเมินกระบวนการ การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 3) เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการ ได้แก่3.1) คุณภาพการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 3.2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ ของโครงการ ได้แก่ 4.1) พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 4.2) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 313 คน และปีการศึกษา 2560 จำนวน 310 คน ครู ปีการศึกษา 2559 จำนวน 70 คน และปีการศึกษา 2560 จำนวน 73 คน ผู้ปกครองปีการศึกษา 2559 จำนวน 313 คน และปีการศึกษา 2560 จำนวน 310 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน เครือข่ายชุมชุนปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใช้โปรแกรม SPSS Version 16.0 ได้ค่าวามเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.84 – 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ตามความคิดเห็นของ ครู ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า ด้านความพร้อมของบุคลากร อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย(ค่าเฉลี่ย=3.96, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.33 และค่าเฉลี่ย= 4.70, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.47 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ด้านความเพียงพอของงบประมาณ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.93, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.38 และค่าเฉลี่ย= 4.66, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.47 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ด้านวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.95, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.34 และค่าเฉลี่ย= 4.76, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.41 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.97, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.29 และค่าเฉลี่ย= 4.73, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.44 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนด้านหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 4.03, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.31 และค่าเฉลี่ย= 4.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.41 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

2.ผลการประเมินด้านกระบวนการโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ตามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง โดยรวมทั้ง 3 กลุ่ม ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.91 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.21และ ค่าเฉลี่ย= 4.75 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.14) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด และครูมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.86, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0. 23 และค่าเฉลี่ย= 4.78, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.17 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.74 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.14 และค่าเฉลี่ย= 4.69, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.18 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

3.ผลการประเมินผลผลิตด้านคุณภาพการดำเนินงาน โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ตามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน โดยรวมทั้ง 5 กลุ่ม ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพการดำเนินงาน ของโครงการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.95, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0. 12 และค่าเฉลี่ย= 4.71, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.24 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เครือข่ายชุมชน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.93 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. = 0.46และ ค่าเฉลี่ย= 4.72 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.= 0.45) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด นักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.92 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.17 และ ค่าเฉลี่ย= 4.75 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.27) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.84 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.23 และ ค่าเฉลี่ย= 4.69 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.56) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.74 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.14 และค่าเฉลี่ย= 4.69, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.18 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.ผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ตามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน โดยรวมทั้ง 5 กลุ่ม ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.78 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48 และ ค่าเฉลี่ย= 4.69 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.41) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.31 และค่าเฉลี่ย= 4.77, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.40 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.79 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51 และค่าเฉลี่ย= 4.67, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.85 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54 และ ค่าเฉลี่ย= 4.73 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.53) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนเครือข่ายชุมชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.81 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.65และ ค่าเฉลี่ย= 4.79 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.40) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

5. ผลการประเมินผลลัพธ์ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ปลอดสารเสพติดและอบายมุข หลังการดำเนินงาน โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2559-2560 ตามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน โดยรวมทั้ง 5 กลุ่ม ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ปลอดสารเสพติดและอบายมุข หลังการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.92 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.21 และ ค่าเฉลี่ย= 4.67 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.28) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ปลอดสารเสพติดและอบายมุข หลังการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.80, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.19 และค่าเฉลี่ย= 4.64, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.30 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ปลอดสารเสพติดและอบายมุข หลังการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.73 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.25 และค่าเฉลี่ย= 4.67, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.23 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ปลอดสารเสพติดและอบายมุข หลังการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.75 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39 และ ค่าเฉลี่ย= 4.71 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.40) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนเครือข่ายชุมชน มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย= 3.77 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.65และ ค่าเฉลี่ย= 4.73 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.26) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้

ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ไปประยุกต์ใช้ควรดำเนินการดังนี้

1.การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช่ควบคู่กับกระบวนการบริหารงานเชิงระบบ หรือวงจรคุณภาพ( PDCA) และการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียนที่ต้องทำงานประสานกับทุกฝ่ายด้วยความมุ่งมั่น ความรัก ความเข้าในและความจริงใจต่อภาระกิจที่รับผิดชอบ

2.การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่าย จะต้องประสานการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ให้ความรัก ความเข้าใจ ให้โอกาสนักเรียนทุกคน

3.การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ควบคู่กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน 5 ระบบของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ

3.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

3.2 การคัดกรองนักเรียน

3.3 การส่งเสริมนักเรียน

3.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา

3.5 การส่งต่อ

4. โรงเรียนต่าง ๆที่ประสงค์จะนำกระบวนการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด สามารถติดต่อโดยตรงกับโรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด อย่างยั่งยืน

2.2 ควรศึกษารูปแบบหรือกลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด ในลักษณะอื่น

โพสต์โดย ํ๊YUPA : [31 ส.ค. 2562 เวลา 07:43 น.]
อ่าน [2262] ไอพี : 124.122.42.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,551 ครั้ง
กินยาแรงเกินไปทำให้เบลอได้
กินยาแรงเกินไปทำให้เบลอได้

เปิดอ่าน 14,994 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ

เปิดอ่าน 11,886 ครั้ง
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?

เปิดอ่าน 30,558 ครั้ง
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์

เปิดอ่าน 56 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
การเรียนการสอนแบบ e-Learning

เปิดอ่าน 16,042 ครั้ง
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เปิดอ่าน 2,669 ครั้ง
ระบบหายใจ (respiration)
ระบบหายใจ (respiration)

เปิดอ่าน 49,817 ครั้ง
พรบ.ครู(ฉบับที่2) 2551 มีผล 21 กุมภาพันธ์ 2551
พรบ.ครู(ฉบับที่2) 2551 มีผล 21 กุมภาพันธ์ 2551

เปิดอ่าน 320,680 ครั้ง
  ภาษาไทยเขียนอย่างไร...?  ให้ถูกต้อง
ภาษาไทยเขียนอย่างไร...? ให้ถูกต้อง

เปิดอ่าน 10,383 ครั้ง
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต

เปิดอ่าน 14,250 ครั้ง
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายที่อย่ามองข้าม
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายที่อย่ามองข้าม

เปิดอ่าน 18,030 ครั้ง
เทคนิคการคูณด้วยเลข 9 ง่ายๆ โดยนับนิ้วมือ จำไว้สอนเด็กๆ ครับ
เทคนิคการคูณด้วยเลข 9 ง่ายๆ โดยนับนิ้วมือ จำไว้สอนเด็กๆ ครับ

เปิดอ่าน 85,614 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

เปิดอ่าน 11,475 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 16,528 ครั้ง
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

เปิดอ่าน 11,483 ครั้ง
"พลูด่าง" ไม้มงคลเสริมโชคลาภ
"พลูด่าง" ไม้มงคลเสริมโชคลาภ
เปิดอ่าน 6,509 ครั้ง
ไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก
ไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก
เปิดอ่าน 35,197 ครั้ง
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู
เปิดอ่าน 8,937 ครั้ง
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว
เปิดอ่าน 26,052 ครั้ง
สาวน่องใหญ่ แต่งตัวอย่างไร..ให้ดูสวยเพรียว
สาวน่องใหญ่ แต่งตัวอย่างไร..ให้ดูสวยเพรียว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ