ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ปีการศึกษา 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ อำเภอปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในครั้งนี้ ใช้รูปแบบจำลองซิปป์ CIPP (Context Input Process Product Evaluation Model : CIPP) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะก่อนเริ่มโครงการ ระยะประเมินระหว่างดำเนินโครงการ และระยะประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มประชากรซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบประเมินความพึงพอใจ โดยได้กำหนดค่าน้ำหนักคะแนน เป็น 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท

ผลรายงานการประเมินโครงการการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ พบดังนี้

ผลการประเมินโครงการประกันคุณภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

1.1 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (µ = 4.25,  = 0.19)

1.2 ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.34, = 0.35)

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

2.1 ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า ของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.96,  = 0.38)

2.2 ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า ของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.51, = 0.36)

3. การประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

3.1 ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.65, = 0.22)

3.2 ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน ตามโครงการประกันคุณภาพภายสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.17, = 0.24)

4. ด้านผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ =3.88, = 0.13)

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ตามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.09, S.D.= 0.27

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.20, S.D.= 0.45)

4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.25, = 0.37)

อภิปรายผลการประเมิน

จากผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีประเด็นที่น่าสนใจ สมควรแก่การนำมาอภิปรายผล ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโครงการของ รุ่งทิวา ธราวรรณ (2556 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP จากผู้เกี่ยวข้องกับโครงการจำนวน 55 คน พบว่า ด้านบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อมมีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยินดีสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โรงเรียนกำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับการประเมินโครงการของวิจิตรา กิตติราช (2559) ซึ่งทำการประเมินโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโยธินประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินจำนวน 415 คน พบว่า ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม มีสภาพการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการ

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดม ฉายาภักดี ( 2553 : 121 ) ได้สรุปสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 พบว่า สภาพและการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายด้าน

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่าโรงเรียน ได้จัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในได้ตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ในงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพเป็นอย่างดี นอกจากนี้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสภาพชุมชน สังคมและเป็นเป้าหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก ผู้บริหารโรงเรียนได้ประชุมชี้แจงให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการโดยมีคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นแนวทาง จึงเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าความเหมาะสมของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก และความเหมาะสมด้านวัสดุอุปกรณ์และเอกสารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโครงการของ รุ่งทิวา ธราวรรณ (2556 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP จากผู้เกี่ยวข้องกับโครงการจำนวน 55 คน พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้ามีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โรงเรียนกำหนดการประกันคุณภาพภายในเป็นนโยบายหลัก การประชุมทุกครั้งจะมีการติดตามผล การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และสอดคล้องกับการประเมินโครงการของวิจิตรา กิตติราช (2559:บทคัดย่อ) ซึ่งทำการประเมินโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินจำนวน 415 คน พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า มีสภาพการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากร งบประมาณ และวิธีดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ และสอดคล้องกับงานวิจัย ของสฤษดิ์ ทุมคำ ( 2553 : 117 – 122 ) ได้สรุปสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายด้าน และสอดคล้องกับ อุสมาน หะมิ ( 2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาส พบว่า สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน และสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาส ตามทัศนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งและขนาดแตกต่างกัน พบว่าไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและรายด้าน

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคณะทำงานเตรียมการ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำเอกสาร จึงทำให้ปัจจัยตัวชี้วัดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ และความชัดเจนของงบประมาณอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีการวางแผนการใช้จ่ายเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุ้มค่าเป็นสำคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2535:70) ที่กล่าวว่าการพิจารณาความเหมาะสมของปัจจัยต่าง ๆ ในการดำเนินการโครงการสิ่งที่ต้องพิจารณา เช่น จำนวนงบประมาณ คุณภาพ และปริมาณของคณะกรรมการ ห้องประชุมอบรม วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ตลอดถึงความเหมาะสมของเอกสาร เนื้อหาสาระ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้โอกาสที่โครงการประสบผลสำเร็จมีมากขึ้น

3. ด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรพิมล สุขะวัธนกุล (2553 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่พระฟาติมา โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยศึกษาจาก ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองเครือข่าย จำนาน 128 คน ตามมาตรฐานคุณภาพภายในทั้ง 8 ด้าน ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่พระฟาติมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ก็พบว่าทุกด้านมีการปฏิบัติในระดับมากเช่นกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจตสิทธิ์ นาคเสน (2551) ที่ได้ศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 156 คน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ช่วงชั้น 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและด้านรายงานคุณภาพการศึกษาตามลำดับ สอดคล้องกับ วันดนัย ค้าของ (2552 : 91-92) ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฏ์บำรุง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กลยุทธ์คือการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ 4 กิจกรรม คือการประชุมชี้แจง การระดมความคิดเห็น การกำกับติดตามดูแล และการให้คำปรึกษา พบว่า บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจมากขึ้น ด้านการวางแผนมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศทางการศึกษาครบทุกด้าน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและการประเมินผล

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนได้วางแผนการดำเนินงานของโครงการอย่างเป็นระบบตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวมทั้งรายละเอียดการดำเนินการจากแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยเฉพาะคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายใน ได้แต่งตั้งตามขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ผู้นำหน่วยราชการในท้องถิ่นและผู้นำองค์กรเอกชน เมื่อบุคคลเหล่านี้รวมเป็นคณะกรรมการจะช่วยชี้แนะโอกาสและแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ และมีความจริงจังสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นไปตามขั้นตอน การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียนแต่ละปี โดยกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบแต่ละขั้นตอนให้ตรงตามทักษะและประสบการณ์ของแต่ละคน

4. ด้านผลผลิตของของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เป็นการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน พบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผู้ตอบแบบสอบถามก็มีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ วิจิตรา กิตติราช (2559:บทคัดย่อ) ซึ่งทำการประเมินโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน 415 คน พบว่า ด้านผลผลิต มีสภาพการดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ หลักการและเหตุผล ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านปัจจัย ความเหมาะสมและความเพียงพอของโครงการอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ นิรชา ชัยศิริรัตนดำรง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่า 1) การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำแนกประเภทของโรงเรียนและขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

โพสต์โดย ทราย : [1 ก.ย. 2562 เวลา 23:05 น.]
อ่าน [5459] ไอพี : 124.122.124.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,130 ครั้ง
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)

เปิดอ่าน 17,815 ครั้ง
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 22,479 ครั้ง
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)

เปิดอ่าน 16,841 ครั้ง
ตายเยอะแม้ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก
ตายเยอะแม้ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก

เปิดอ่าน 10,383 ครั้ง
ทำไมเราถึงหาว รู้ไหม?
ทำไมเราถึงหาว รู้ไหม?

เปิดอ่าน 130,024 ครั้ง
แบบคำขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1-ก.ค.ศ.1/1) และแบบรายงานฯ(ก.ค.ศ.2-ก.ค.ศ.3)
แบบคำขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1-ก.ค.ศ.1/1) และแบบรายงานฯ(ก.ค.ศ.2-ก.ค.ศ.3)

เปิดอ่าน 89,131 ครั้ง
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก

เปิดอ่าน 10,489 ครั้ง
กำจัดเซลลูไลท์ กำจัดผิวเปลือกส้ม
กำจัดเซลลูไลท์ กำจัดผิวเปลือกส้ม

เปิดอ่าน 13,689 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 6,582 ครั้ง
ไพรเวทคลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ และระบบอื่นๆ
ไพรเวทคลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ และระบบอื่นๆ

เปิดอ่าน 107,860 ครั้ง
"จิ้งหรีด" เลี้ยงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหมื่น
"จิ้งหรีด" เลี้ยงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหมื่น

เปิดอ่าน 62,117 ครั้ง
หลักธรรมของชีวิตคู่
หลักธรรมของชีวิตคู่

เปิดอ่าน 10,175 ครั้ง
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา

เปิดอ่าน 11,236 ครั้ง
สำคัญที่ผู้สอน (ครู, อาจารย์)
สำคัญที่ผู้สอน (ครู, อาจารย์)

เปิดอ่าน 12,198 ครั้ง
เกมลับสมองกับการศึกษาและความสำเร็จอื่น ๆ
เกมลับสมองกับการศึกษาและความสำเร็จอื่น ๆ

เปิดอ่าน 23,177 ครั้ง
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ
เปิดอ่าน 16,821 ครั้ง
กินไข่ต้ม ช่วยให้หลับง่าย จริงหรือ?
กินไข่ต้ม ช่วยให้หลับง่าย จริงหรือ?
เปิดอ่าน 74,008 ครั้ง
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน
เปิดอ่าน 10,555 ครั้ง
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย
เปิดอ่าน 10,853 ครั้ง
ปวดตึงที่คอและไหล่ อย่าคิดว่ามันเรื่องเล็ก
ปวดตึงที่คอและไหล่ อย่าคิดว่ามันเรื่องเล็ก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ