ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อความมีวินัยในตนเอง ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก (อายุ 3 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อความมีวินัยในตนเอง

ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก (อายุ 3 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย

ผู้ศึกษา นางขวัญใจ เจือจันทร์

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปีการศึกษา 2561

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยทั้งชายและหญิงที่กำลังเรียนอยู่ชั้นเด็กเล็ก ( 3 ขวบ)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 1 ห้องเรียน จำนวน 27 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ชั้นเด็กเล็ก ( 3 ขวบ)ใช้เวลา 7 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ๆ คือ วันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ วันละ 30 นาทีโดยจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 21 แผน จำนวน 25 กิจกรรม แบบทดสอบวัดความสามารถในกามีวินัยในตนเองความหมายของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก ( 3 ขวบ) ผลการศึกษาพบว่า

1. ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก (3 ขวบ) ก่อนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (=4.56) คิดเป็นร้อยละ 45.56 หลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.44 (=8.44) คิดเป็นร้อยละ 84.44 แสดงว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีความมีวินัยในตนเอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง คิดเป็นร้อยละ 38.88

2.เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีความมีวินัยในตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก (อายุ 3 ขวบ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแตล โดยการจัดประสบการณ์แบบการทดลอง

ผู้ศึกษา นางแสงมณี โพธิสาร หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแตล สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปีการศึกษา 2561

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบการทดลองสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อเปรียบเทียบ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบการทดลองสำหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก ( 3 ขวบ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแตล สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คู่มือการจัดประสบการณ์การทดลองเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก ( 3 ขวบ)จำนวน 28 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์การทดลองเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก (3 ขวบ) แบบประเมินวัดทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 4 ฉบับ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดประสบการณ์การทดลองเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก ( 3 ขวบ) ผลการศึกษาพบว่า

1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การทดลองเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก ( 3 ขวบ) พบว่า ระหว่างการทดลองกลุ่มเป้าหมาย มีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดีทุกกิจกรรม และการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทางด้านทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการแสดงปริมาณ ทักษะการสื่อความหมาย ความก้าวหน้ารวมเฉลี่ยร้อยละ 42.16 และพบว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 49.24 รองลงมาได้แก่ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้าน การจำแนกประเภท คิดเป็นร้อยละ 43.85 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการแสดงปริมาณ และ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการสื่อความหมาย คิดเป็นร้อยละ 37.69

2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การทดลองเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก ( 3 ขวบ) จากการประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ พบว่า ค่าคะแนนความก้าวหน้าทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

โพสต์โดย ขวํญใจ : [25 ต.ค. 2562 เวลา 02:41 น.]
อ่าน [1436] ไอพี : 49.230.84.247
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ