ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง

การประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามแผนเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน การสอนและคุณลักษณะของครู ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน (O-NET) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 4 กลุ่มสาระ และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ประกอบด้วย ครู จ านวน 6 คน นักเรียน จ านวน 7 คน ผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 7 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 7 คน ตามล าดับ โดยท าการศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม จ านวน 8 ฉบับ และแบบบันทึก จ านวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่า IOC และค่าแอลฟา ผลการประเมินพบว่า 1. ผลการประเมินการด าเนินการตามแผน มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.1 การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก 1.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก 2. ผลการสอนและคุณลักษณะของครู มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 2.1 การจัดกิจกรรมการสอนปกติ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก 2.2 การจัดกิจกรรมการสอนเสริม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก 2.3 คุณลักษณะของครู พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก 3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด 3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับน้อยที่สุด 3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด 3.5 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 4.1 ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก 4.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก 4.3 ความพึงพอใจของครู พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก 4.4 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ด้านการด าเนินการตามแผน การสอนและคุณลักษณะ ของครู และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทั้ง 9 ตัวชี้วัด ส่วนด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากที่สุด จ านวน 4 ตัวชี้วัด และไม่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ 1. จากผลการประเมินพบว่าด้านการท าแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน พบว่า มีการ วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีคะแนนต่ าสุด จึงควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการ เรียนรู้ให้ตอบสนองตามศักยภาพผู้เรียน และครูควรออกแบบออกแบบการจัดกิจกรรมในแผนการ จัดการเรียนรู้ให้มีความสนุกเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กเพื่อให้เด็กสนใจเรียนและเรียนด้วยความสนุก การจัดกิจกรรมจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และที่ส าคัญควรจะมีการ ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนจากการบันทึกหลังการสอน ตรวจสอบจุดเด่น/จุดด้อย เพื่อหาทางพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมินในระดับน้อยที่สุด จึงควรด าเนินการพัฒนาและเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการ เรียนรู้ครูคณิตศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร และน าข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ของครูสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของของการ ประเมินการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) จัดให้มีการประเมินนักเรียนและ จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัด กิจกรรมการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของของการประเมินการ ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมการฝึก วิเคราะห์โจทย์/สถานการณ์ปัญหา การใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา การสอนให้คิดตามแนวทาง Thinking School เป็นต้น

โพสต์โดย หนุ่ย : [2 พ.ย. 2562 เวลา 13:06 น.]
อ่าน [1415] ไอพี : 171.6.251.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ