ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการค่ายดาราศาสตร์2562

โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ / กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถจัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของนักเรียนในโรงเรียน ค่ายดาราศาสตร์จัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และวัตถุบนท้องฟ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจในตอนกลางคืน โดยเป็นการจัดค่ายที่ผสมผสานการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับวัตถุบนท้องฟ้า เข้าไปในวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนทั้งในโรงเรียน บ้าน และชุมชนใกล้เคียง และมีกระบวนการจัดค่ายที่ จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การทดลอง และการทำงานร่วมกันนอกเหนือจากจะได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ รวมทั้งการมีประสบการณ์ร่วมกันในสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าจากการส่องกล้องดูดาวแบบมีส่วนร่วมด้วยการจัดรูปแบบการให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินและการสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ผ่านฐานความรู้ที่นำเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ในรูปแบบของนิทรรศการประกอบการสาธิต และเกมต่าง ๆ ที่ทางโครงการค่ายจัดทำขึ้น จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวและเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความสนใจ อยากรู้อยากเห็น สิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนมากขึ้น

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดโครงการค่ายดาราศาสตร์ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีโลกทัศน์ ที่กว้างไกล มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างให้มีจิตวิทยาศาสตร์

๒.๒ เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้านการดูวัตถุบนท้องฟ้าจริงด้วยกล้องดูดาว

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยใช้กิจกรรมค่าย

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนจำนวน ๑๐๐ คนเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้านการดูวัตถุบนท้องฟ้าจริงด้วยกล้องดู มีทักษะชีวิตและร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข

๔. วิธีดำเนินการ

วางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข

(Planning) (Doing) (Checking) (Action)

๔.๑ ประชุมครู–อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา

๔.๒ เขียนงาน / โครงการที่จะดำเนิน

๔.๑ เสนองาน / โครงการเพื่ออนุมติ

๔.๒ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน

๔.๔ ดำเนินการค่าย ๔.๑ ติดตามประเมินการดำเนินงานโดยใช้แบบประเมินโครงการ

๔.๒ บันทึกอุปสรรคและปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง ๔.๑ รายงานผลการดำเนินการและวิธีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อการดำเนินงานในครั้งต่อไป

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒๔– ๒๕ สิงหาคม และ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

๖. วิธีการดำเนินการ

ที่ กิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ วางแผน

๒ การปฏิบัติ

๓ การตรวจสอบ

๔ การปรับปรุงแก้ไข

ที่ กิจกรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ม.ค. ก.พ.

๑ วางแผน

๒ การปฏิบัติ

๓ การตรวจสอบ

๔ การปรับปรุงแก้ไข

๗. สถานที่ดำเนินการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม

๘. งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มาของงบประมาณ

- สนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนคนละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒๐๐ คน รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

(สองหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๗๐x๒๐๐ = ๑๔,๐๐๐ มี.ค.๖๒ – ม.ค.๖๓

รวม ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๙. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

ร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด -ทดสอบ

-สอบถาม

-สังเกต

-สัมภาษณ์ -แบบทดสอบ

-แบบสอบถาม

-แบบสังเกต

-แบบสัมภาษณ์

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง รวมถึงกระบวนการทำงาน

กลุ่มจากการทำกิจกรรมค่าย

๑๑.๒ ได้สารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายและการศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน

ท้องถิ่น

๑๑.๓ ได้เครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรภายนอกสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในการบริหารจัดการกิจกรรมค่าย

ลงชื่อ………………………….................ผู้เห็นเสนอโครงการ

(นางตวัญจ์ลักษณ์ พวงนิล)

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โพสต์โดย ดร.อิ๋ว : [28 ธ.ค. 2562 เวลา 12:24 น.]
อ่าน [4280] ไอพี : 115.87.215.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ