ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย 3. เพื่อทดลองรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย 4. เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสอบถามมาตราประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 สำรวจความต้องการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ฉบับที่ 2 สอบถามผลประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลจากการศึกษาค้นคว้า พบว่า

1. ผลการสำรวจความต้องการการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนนั้น พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยสุด ได้แก่ ด้านปัจจัยเอื้อสำหรับการนิเทศ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ด้านกระบวนการนิเทศ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านวัตถุประสงค์ของการนิเทศ และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในชั้นเรียน

2. รูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียน วัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยได้นำประเด็นหลัก 8 ประเด็น ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของ การนิเทศ ด้านกระบวนการนิเทศ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ด้านปัจจัยเอื้อสำหรับการนิเทศ และประเด็นย่อย 64 ประเด็น

3. ผลการทดลองรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย พบว่า ผู้วิจัยร่วมกับโรงเรียนสามารถดำเนินงานตาม กระบวนการในคู่มือการนิเทศชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย คือ ครูผู้สอนมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคนโดยเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ไปให้ความรู้แนวทาง การพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพ โรงเรียนวิเคราะห์จุดหรือเรื่องที่ต้องการพัฒนาโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย กำหนดภาพความสำเร็จโดยการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ด้านหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลและการบริหารจัดการชั้นเรียน รวมทั้งวางแนวทางการพัฒนา กำหนดวิธีการที่จะใช้ในการสื่อสาร ภาพความสำเร็จ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง โดยครูวิชาการของโรงเรียนที่เป็นแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง และครูผู้สอนที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มแรกจากข้อมูลการสำรวจความต้องการการนิเทศ ผู้นิเทศสร้างสื่อ เครื่องมือการนิเทศ ดำเนินการนิเทศ และส่งเสริมให้ความสำเร็จระยะสั้น ประเมินติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้วิธีการประเมินอย่างสมดุล ขยายผลและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้หลังการทดลองใช้ผู้วิจัยได้สอบถามผู้เข้าร่วมการทดลอง

4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย พบว่า ผลการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 30 คน ในการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุโขทัย โดยและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการปรับปรุงแก้ไข ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติ ด้านการวางแผน และด้านความถูกต้อง

โพสต์โดย นายธนรัฐ มหาศาล : [6 ก.พ. 2563 เวลา 18:29 น.]
อ่าน [1508] ไอพี : 223.207.225.215
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ