ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ผู้วิจัย : นายนเรศ อภัยลุน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลงิม

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) อำเภอปง จังหวัดพะเยา 3. เพื่อประเมินผลกระทบจากการบริหารงานโดยใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นสภาพดำเนินงานและปัญหาในการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน

ครูผู้สอนปฐมวัย 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาปฐมวัยจำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย 128 คน รวม 150 คน 2) ประชากรที่ใช้ในการประชุมกลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน

ครูผู้สอนปฐมวัย 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาปฐมวัย จำนวน 14 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย 10 คน คณะกรรมการผู้สูงอายุโฮงเฮียนสร้างสุขเทศบาลตำบลงิม 17 คน

ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 คน ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 1 คน และผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 คน รวม 52 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบดำเนินการประชุมกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการดำเนินงานและปัญหาการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก

2. แนวทางการพัฒนาการบริหาร สถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยรูปแบบ คือเวียงจ่ำ HEALTH Model” (Kuewingjam HEALTH Model)ได้แก่ 1) H=Healthy หมายถึง เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการของด้านร่างกาย อารมณ์ วินัย จิตใจ สติปัญญาสมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศ, โครงการอาหารกลางวัน/กิจกรรมตรวจก่อนทำ, กิจกรรมคัดกรอง 3 ชั้น ก่อนขึ้นรถรับส่ง /หน้าโรงเรียน/ในห้องเรียน, เฝ้าระวังภาวะโภชนาการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง/หมอตรวจสุขภาพ/ดูแลสุขภาพช่องปาก, การว่ายน้ำเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ, โครงการหนูน้อยกลองสะบัด, นวัตกรรม Wood Songs เป็นกิจกรรม นวัตกรรมขยับกาย ขยายสมอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนให้กับนักเรียน สร้างสมาธิให้นักเรียนตื่นตัว พร้อมรับการเรียนรู้ต่างๆ, หนูน้อยตาวิเศษ/เรียนรู้การคัดแยกขยะ, กิจกรรมดาวเด็กดี, กิจกรรมอารมณ์หนูวันนี้, กิจกรรมสวดมนต์ก่อนนอนตอนกลางวัน, โครงการอุ้ยสอนหลานการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น,กิจกรรมคัดแยกขยะโฮงเฮียนสร้างสุข,ดื่มนมแล้วล้างถุงนม, โครงการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา,โครงการลูกเสือน้อยปฐมวัย 2) E = Environment หมายถึง การมีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 2.1) สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการห้องเรียนสวย สะอาด บรรยากาศวิชาการ, จัดมุมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้, โครงการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นต้น 2.2) สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้รอบด้านหลากหลาย ได้แก่ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ฐานการเรียนรู้คัดแยกขยะ ฝายชะลอน้ำเล่นตามรอยเท้าพ่อ, แหล่งเรียนรู้โฮงฮอมพญ๋า, แหล่งเรียนรู้สวนเศรษฐกิจพอเพียง/ปลูกผัก, พื้นที่สีเขียวให้เด็กได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน, แหล่งเรียนรู้สวนสัตว์จำลอง เป็นต้น 3) A = Attitude หมายถึง เด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีมีวินัย คุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง เหมาะสมตามวัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น โครงการวันสำคัญทางศาสนา, กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันพระ, กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันพระ, กิจกรรมออมเงินโรงเรียนธนาคาร, การตักอาหารและการใช้สัญลักษณ์มือรู้จักความพอประมาณ, กิจกรรมการเดินแถว, การจัดวางรองเท้า, กิจกรรมการไหว้ผู้ใหญ่ขอบคุณพนักงานขับรถ เป็นต้น 4) L = Learn หมายถึง การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการศึกษาที่หลากหลาย โดยยึดเด็กเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมโดยยึดเด็กเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ได้แก่ กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน เด็กได้สังเกต ทดลอง แก้ปัญหา, กิจกรรม Cooking เด็กได้สังเกต ทดลอง แก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติจากของจริง, กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์, กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก/ปั้นดินน้ำมัน,เรียนรู้ผ่านโครงการลูกเสือน้อยปฐมวัย, เรียนรู้ผ่านกิจกรรมว่ายน้ำ , กิจกรรมโตไปไม่โกง, เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่น, เด็กเรียนดนตรีพัฒนาอารมณ์จิตใจด้านสุนทรียภาพ, ศิลปะสร้างสรรค์/ประดิษฐ์ของเล่นของใช้, อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/ประดิษฐ์กระทงจากใบตอง/ปลูกต้นไม้ เป็นต้น 5) T=Team หมายถึง การทํางานร่วม 4 ภาคีเครือข่าย (ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานอื่นมีการบริหารงานผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา/ประชุมผู้ปกครอง ได้แก่ โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยจิตอาสา, กิจกรรมหุ่นเงาสัญจร โดย กศน., กิจกรรมผลิตสื่อประกอบการเล่านิทานโดยผู้ปกครอง, กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนโดยจิตอาสา, กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น 6) H=Honest หมายถึง ความไว้วางใจความเชื่อถือของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนที่บุคลากรทางการศึกษามีความชื่อสัตย์ ซื่อตรง ให้บริการทุกคนเท่าเทียมกันไม่ลำเอียงหรือมีอคติมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ, ภาพประกอบการพัฒนาครูอบรม/สัมมนาต่างๆ, ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มไลน์ในห้องเรียน, การนำปัญหาของผู้ปกครองมาแก้ไขเช่นกิจกรรมเยี่ยมบ้าน,มีหน่วยงานองค์กรอื่นเข้ามาศึกษาดูงาน, หนังสือรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน โดยผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด

3. ผลกระทบจากการบริหารงานโดยใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา มีผลกระทบทางสุขภาพของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย การมีสุขภาพดี (ดี) การดูแลสุขภาพ (เก่ง) และการมีความสุข (สุข) ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลกระทบทางพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ได้แก่ พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (Gross motor : GM) พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine Motor : FM) พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา (Receptive Language : RL) พัฒนาการด้านการใช้ภาษา ( Expressive Language : EL) และพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal and Social : PS) พบว่า เด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัยทุกด้าน

โพสต์โดย นายนเรศ อภัยลุน : [9 ก.ค. 2563 เวลา 13:06 น.]
อ่าน [3213] ไอพี : 223.24.158.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 31,218 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”

เปิดอ่าน 16,786 ครั้ง
ตายเยอะแม้ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก
ตายเยอะแม้ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก

เปิดอ่าน 26,612 ครั้ง
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร

เปิดอ่าน 122,046 ครั้ง
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!

เปิดอ่าน 9,632 ครั้ง
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้

เปิดอ่าน 12,386 ครั้ง
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!

เปิดอ่าน 11,555 ครั้ง
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!

เปิดอ่าน 21,999 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 1,419 ครั้ง
5 วิธีปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์
5 วิธีปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 31,808 ครั้ง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 17,578 ครั้ง
ด้วยหน้าที่ ด้วยหัวใจ "ชีวิตครูบนดอย" โรงเรียนแม่สะเต เชียงใหม่ เรือจ้างผู้ไม่ท้อถอย
ด้วยหน้าที่ ด้วยหัวใจ "ชีวิตครูบนดอย" โรงเรียนแม่สะเต เชียงใหม่ เรือจ้างผู้ไม่ท้อถอย

เปิดอ่าน 10,858 ครั้ง
แชร์สนั่น!คลิปสาวนักพากย์คนใหม่
แชร์สนั่น!คลิปสาวนักพากย์คนใหม่

เปิดอ่าน 11,661 ครั้ง
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 10,329 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 6,710 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่7
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่7

เปิดอ่าน 16,980 ครั้ง
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
เปิดอ่าน 22,838 ครั้ง
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ
เปิดอ่าน 13,824 ครั้ง
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา
เปิดอ่าน 25,296 ครั้ง
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551
เปิดอ่าน 50,974 ครั้ง
เผยสูตรสร้างครอบครัว 4.0 สังคมเป็นสุข
เผยสูตรสร้างครอบครัว 4.0 สังคมเป็นสุข

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ