ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ภาษาไทยในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู

ภาษาไทยในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ผู้วิจัย นายสุทธิพันธ์ โสภณสุขกุล

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูของครูกลุ่มสาระ การเรียนรูภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ 3) ประเมินผลการใชรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยใชวิธีการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใชในการวิจัย คือ ครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 27 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวน 368 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 5 ประเภท คือ 1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูผู้รับการนิเทศ 2) แบบประเมินความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้รับการนิเทศ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 4) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และ 5) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนาโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบว่า สภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองสุไหงโก-ลก โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ และด้านบุคลิกภาพในการจัดการเรียนรู้ และ(ส่วน)สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยรวมมีสภาพที่พึงประสงคอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้านบุคลิกภาพในการจัดการเรียนรู้ และด้านเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ สวนผลการศึกษาแนวทางการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analyzing : A) การวางแผนการนิเทศ (Planning : P) การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness raising : A) การปฏิบัติ (Doing : D) และ ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E)

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบวารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการนิเทศภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีองค์ประกอบหลัก 7 ประการ คือ องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบใช้หลักการกัลยาณมิตรหลักการมนุษยสัมพันธ์หลักการมีส่วนร่วม หลักการทำงานเป็นทีม หลักการแบ่งปัน หลักการบูรณาการและต่อเนื่อง องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูผู้นิเทศภายในให้มีความรู้ความเข้าใจ นำรูปแบบไปใช้ในการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการ จัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้ครูผู้รับการนิเทศนำผลที่ไดจากการดำเนินการตามรูปแบบไปใช้ในการ พัฒนาสมรรถนะทั้ง 4 ด้าน และเพื่อให้ครูผู้รับการนิเทศนำผลที่ไดจากการดำเนินการตามรูปแบบไป ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่ 3 กลไกการดำเนินงาน ระดับกระทรวง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับโรงเรียน และระดับหองเรียน องค์ประกอบที่ 4 เนื้อหาการนิเทศภายใน ประกอบด้วยการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีการวัดและประเมินผล องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการนิเทศภายใน มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ และขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ องค์ประกอบที่ 6 การประเมินรูปแบบ โดยการความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ พฤติกรรมการสอน ความพึงพอใจ และความคิดเห็น และองค์ประกอบที่ 7 เงื่อนไขความสำเร็จของการนำรูปแบบไปใช้ ไดแก กำหนดนโยบายและแผนการนิเทศที่ชัดเจนเหมาะสม ครูผู้นิเทศมีวามมั่นใจในการดำเนินการนิเทศภายใน ครูผู้รับการนิเทศมีเทคนิคการสอนที่มี ประสิทธิภาพ มีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในรูปแบบต่าง ๆ และการประเมินผลและนำผลมา ปรับปรุงการนิเทศอย่างต่อเนื่อง

3. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบวา 1) ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูผู้รับการนิเทศในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ครูผู้รับการนิเทศมีความรู้สูงกว่าก่อนไดรับการนิเทศภายใน 2) ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู ผู้รับการนิเทศ หลังไดรับการนิเทศภายในมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนไดรับการนิเทศภายใน และครูผู้รับการนิเทศมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ไดแก ด้านทักษะการจัดการเรียน รองลงมาคือ ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี และด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามลำดับ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศภายในเพื่อพัฒนา สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4) ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 5) ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยรวมอยู่ในระดับความ คิดเห็นมากที่สุด

โพสต์โดย ศิริ : [22 ส.ค. 2563 เวลา 21:43 น.]
อ่าน [2104] ไอพี : 182.232.191.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 38,627 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?

เปิดอ่าน 2,340 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

เปิดอ่าน 9,406 ครั้ง
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?

เปิดอ่าน 15,788 ครั้ง
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ

เปิดอ่าน 11,357 ครั้ง
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย

เปิดอ่าน 16,812 ครั้ง
"ข่าลิง" คืออะไร?
"ข่าลิง" คืออะไร?

เปิดอ่าน 16,285 ครั้ง
วันที่
วันที่ ''ไมโครซอฟท์'' ไร้บิลล์ เกตส์

เปิดอ่าน 12,468 ครั้ง
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน

เปิดอ่าน 9,387 ครั้ง
วิธีง่าย ๆ ในการเผาผลาญแคลอรีนอกยิม
วิธีง่าย ๆ ในการเผาผลาญแคลอรีนอกยิม

เปิดอ่าน 8,234 ครั้ง
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน

เปิดอ่าน 19,325 ครั้ง
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร

เปิดอ่าน 8,859 ครั้ง
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน

เปิดอ่าน 54,554 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 115,281 ครั้ง
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล

เปิดอ่าน 21,666 ครั้ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,409 ครั้ง
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย

เปิดอ่าน 9,941 ครั้ง
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด

เปิดอ่าน 9,987 ครั้ง
เดิน...ลดโรค
เดิน...ลดโรค

เปิดอ่าน 7,998 ครั้ง
เดินหน้า ปฏิรูปการศึกษา 2559
เดินหน้า ปฏิรูปการศึกษา 2559

เปิดอ่าน 23,141 ครั้ง
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ