ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105–2101

ชื่อรายงาน: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105–2101

ชื่อผู้วิจัย: นายสิทธิชัย กุลศรี

ปีที่จัดทำ: 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI สำหรับวิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัด

การเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI สำหรับวิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา

2105–2101 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI สำหรับวิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI สำหรับวิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย, ร้อยละ, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, และ t–test

ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า

1) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดคือ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ( = 4.82) และด้านที่มีค่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญน้อยที่สุดคือ ด้านแบบฝึกทักษะ ( = 4.48) น้อยที่สุดรองลงมาคือ ด้านแบบทดสอบ ( = 4.56)

2) ค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 71.50/68.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 70/70 เมื่อพิจารณาค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการสอนแบบ TAI สำหรับวิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 เป็นรายหน่วย พบว่า หน่วยที่มีค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 สูงที่สุดคือหน่วยที่ 1 (91.80/86.00) รองลงมาคือหน่วยที่ 2 (83.10/79.00) และหน่วยที่มีค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 น้อยที่สุดคือ หน่วยที่ 8 (63.70/61.00) รองลงมาคือหน่วยที่ 7 (68.90/66.00) และ 4 (68.95/65.00) ตามลำดับ

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หน่วย 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหหลังเรียนสูงที่สุดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.60 ของคะแนนเต็ม รองลงมาคือหน่วยที่ 2 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 7.79 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.90 ของคะแนนเต็ม

และหน่วยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนต่ำที่สุดคือหน่วยที่ 8 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 12.74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.70 ของคะแนนเต็ม และหน่วยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนต่ำรองลงมาคือหน่วยที่ 4 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 13.11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.60 ของคะแนนเต็ม

4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2101 พบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักเรียนเป็นรายข้อของการประเมิน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ( = 5.00) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การจัดสภาพห้องเรียน ( = 3.60) มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย สิทธิชัย กุลศรี : [14 พ.ย. 2563 เวลา 19:35 น.]
อ่าน [1678] ไอพี : 1.46.33.107
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,893 ครั้ง
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 10,913 ครั้ง
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี '53

เปิดอ่าน 10,824 ครั้ง
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)

เปิดอ่าน 20,792 ครั้ง
พระวิษณุ(พระนารายณ์)
พระวิษณุ(พระนารายณ์)

เปิดอ่าน 14,056 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59

เปิดอ่าน 29,523 ครั้ง
พายุไต้ฝุ่น
พายุไต้ฝุ่น

เปิดอ่าน 9,209 ครั้ง
ทั่วโลกฮือฮา ซูดานใต้ไอเดียเก๋ จะสร้างเมืองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
ทั่วโลกฮือฮา ซูดานใต้ไอเดียเก๋ จะสร้างเมืองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ

เปิดอ่าน 16,653 ครั้ง
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน

เปิดอ่าน 12,810 ครั้ง
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา

เปิดอ่าน 22,352 ครั้ง
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?

เปิดอ่าน 7,827 ครั้ง
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว

เปิดอ่าน 14,936 ครั้ง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง

เปิดอ่าน 34,483 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)

เปิดอ่าน 9,218 ครั้ง
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557

เปิดอ่าน 21,236 ครั้ง
"กำจัดจุดอ่อน" ผลงานทางวิชาการ สาขาภาษาไทย
"กำจัดจุดอ่อน" ผลงานทางวิชาการ สาขาภาษาไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,611 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด

เปิดอ่าน 10,523 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 40,097 ครั้ง
กาลามสูตร
กาลามสูตร

เปิดอ่าน 7,186 ครั้ง
เมื่อกล้าปราบคอร์รัปชั่น ก็ลองกล้าเปลี่ยนประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา
เมื่อกล้าปราบคอร์รัปชั่น ก็ลองกล้าเปลี่ยนประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 27,842 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ