ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อนิทานเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5 – 6 ปี)

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ

การใช้สื่อนิทานเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5 – 6 ปี)

ผู้วิจัย นางศิริลักษณ์ พลมาศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานที่ โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดสำนักการศึกษา

เทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อนิทานเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5 – 6 ปี) 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อนิทานเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5 – 6 ปี) ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นและ 4) เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ได้แก่ 1) เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษา 2) เอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) ครูระดับปฐมวัย จำนวน 5 คน เด็กปฐมวัย จำนวน 15 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จำนวน 5 คน แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ได้แก่ 1) เอกสารข้อมูลพื้นฐานที่ได้วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบและด้านการสอนปฐมวัย จำนวน 5 คน เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 22 คน 3) เอกสารเกี่ยวกับหลักการการวัดทักษะทางภาษา แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3, 4 ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียน 21 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อนิทานเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5 – 6 ปี) 2) เอกสารประกอบรูปแบบ ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 40 แผน สื่อนิทาน จำนวน 40 เรื่องและแบบทดสอบทักษะทางภาษา ด้านการฟัง จำนวน 8 ข้อ ด้านการพูด จำนวน 3 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคำนวณสำเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สถิติที่ใช้ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test ชนิด Dependent Samples) Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาได้กำหนดให้ทักษะทางภาษาเป็นส่วนหนึ่งของจุดหมาย คือ ใช้ภาษาสื่อสารและการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาควรจัดสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภาษา ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง มีแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความหมาย โดยคำนึงถึงความสามารถตามวัยและพัฒนาการสอดคล้องกับการทำงานของสมอง ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน มีสื่อที่เหมาะสมทำให้เด็กได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน สร้างจินตนาการได้ โดยมีครูคอยช่วยเหลือและสนับสนุน จะทำให้สมองเด็กเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและจดจำได้มากขึ้น ผลการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัย มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบซักถาม สืบค้นข้อมูลด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า มีการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย การอธิบาย การเล่าเรื่อง และแสดงความคิดเห็น ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเอง ชอบและสนใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ หากกิจกรรมเป็นสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นชื่อว่า “PDEMF Model”

มีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม กระตุ้นความสนใจ (Preparation Arouse Interest) ขั้นที่ 2 การพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยนิทาน (Develop language skills with fairy tales) ขั้นที่ 3 การทำอย่างประณีต ฝึกทักษะทางภาษา (Elaboration Practice language skills) ขั้นที่ 4 การพัฒนาความจำ ทักษะทางภาษา (Memory language) ขั้นที่ 5 การบูรณาการ ประยุกต์ใช้ภาษา (Functional Integration language) และ 4) การวัดและประเมินผล โดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) จากการทดลองภาคสนาม เท่ากับ 81.04/80.91

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นพบว่า

เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะทางภาษา สามารถสื่อสาร หรือตอบคำถามได้ถูกต้อง สามารถพูดแสดงความคิดเห็น หรือเล่า¬เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง สนทนากับครู เพื่อนและบุคคลอื่น ๆ ได้ตามวัย

โดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.92/82.14 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. ผลการประเมินผลรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นพบว่าทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังได้รับการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย ครูปูศิริลักษณ์ : [17 ก.พ. 2564 เวลา 06:01 น.]
อ่าน [2577] ไอพี : 184.22.93.219
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ