ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประเมิน นางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านบริบทหรือ

สภาวะแวดล้อม ได้แก่วัตถุของโครงการ ความต้องการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกและช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือตัวป้อน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการและกิจกรรม 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ การตรวจสอบ ค่าตอบแทน ปัญหาและอุปสรรค และ4) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ ความพึงพอใจการการพัฒนาคุณลักษณะในการปฏิบัติกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน คณะทำงานจำนวน 9 คน นักเรียนจำนวน 66 คน และผู้ปกครองของนักเรียน

ที่เข้าร่วมในโครงการ จำนวน 66 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหาร ชุดที่ 2 แบบสอบถามสำหรับคณะทำงาน ชุดที่ 3 แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองและชุดที่ 4 แบบสอบถามสำหรับนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความถี่

ผลการวิจัยพบว่า

1. การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในรายการ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา รองลงมาวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ส่วนคณะทำงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในรายการ ช่วงระยะเวลาที่จัดโครงการมีความเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการเอื้อเอื้อโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ

นโยบายของสถานศึกษา

2. การประเมินด้านปัจจัยหรือตัวป้อน (Input Evaluation) ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ ทั้งผู้บริหารและคณะทำงานมีความกระตือรือร้น และคณะทำงานมีความรู้ ความถนัดและเข้าใจตรงตามลักษณะโครงการที่ได้รับมอบหมาย ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย คณะทำงานมีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ คณะทำงานมีความกระตือรือร้น ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการอย่างเหมาะสม มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีการกำหนดหลักเกณฑ์และกติกาการประกวดอย่าง

เหมาะสม

3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย กระบวนการส่งเสริมนักเรียนเป็นไปตามหลักการพัฒนานักเรียน มีการชี้แจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน มีการชี้แจงค่าวัสดุอุปกรณ์อย่างชัดเจน การดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน รางวัลครบถ้วนทั่วถึง การจ่ายค่าตอบแทนมีความสะดวกและตรงเวลา ส่วนคณะทำงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก และรายการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดประกอบด้วย โครงการได้ดำเนินในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด มีการให้โอกาสแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม สำหรับนักเรียน พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ปกครองมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม

ทุกรายการ

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ผลการประเมินอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากและรายการที่ผู้บริหารมีความคิดเห็นมากที่สุด ประกอบด้วย นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ทำกิจกรรม นักเรียนแสดงความสามารถได้เต็มที่ตามประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล นักเรียนได้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และนักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีในการทำกิจกรรม ส่วนคณะทำงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และทุกรายการมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ในส่วนของนักเรียนพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้รายการที่นักเรียนมีความคดเห็นมากที่สุด คือ นักเรียนมีความพึงพอใจที่ผู้ปกครองได้มาร่วมงาน

ในโรงเรียนและอย่างไรก็ตามผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการ

โพสต์โดย นุช : [28 มิ.ย. 2564 เวลา 17:29 น.]
อ่าน [3353] ไอพี : 182.53.62.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 35,613 ครั้ง
คุณหมอเผย 9 เทคนิคเลี้ยงลูกอย่างไรให้เรียนเก่ง
คุณหมอเผย 9 เทคนิคเลี้ยงลูกอย่างไรให้เรียนเก่ง

เปิดอ่าน 33,698 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 17,749 ครั้ง
อำลาโทรเลขไทย 133 ปี
อำลาโทรเลขไทย 133 ปี

เปิดอ่าน 9,323 ครั้ง
นักโภชนาการชี้ อย่าตระหนกกินเนื้อแดง-ผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป ก่อมะเร็ง แนะหม่ำหลากหลาย
นักโภชนาการชี้ อย่าตระหนกกินเนื้อแดง-ผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป ก่อมะเร็ง แนะหม่ำหลากหลาย

เปิดอ่าน 9,778 ครั้ง
งานแฟร์ เพื่อนพึ่ง(ภา) 2552 ช็อปของขวัญปีใหม่สไตล์วัง
งานแฟร์ เพื่อนพึ่ง(ภา) 2552 ช็อปของขวัญปีใหม่สไตล์วัง

เปิดอ่าน 40,936 ครั้ง
ปีอธิกสุรทิน
ปีอธิกสุรทิน

เปิดอ่าน 16,705 ครั้ง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง

เปิดอ่าน 16,053 ครั้ง
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์

เปิดอ่าน 19,007 ครั้ง
5 ต้นไม้ดูดสารพิษ ช่วยกรองอากาศแบบธรรมชาติ
5 ต้นไม้ดูดสารพิษ ช่วยกรองอากาศแบบธรรมชาติ

เปิดอ่าน 1,549 ครั้ง
5 วิธีปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์
5 วิธีปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 57,581 ครั้ง
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น

เปิดอ่าน 60,914 ครั้ง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง

เปิดอ่าน 13,892 ครั้ง
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว

เปิดอ่าน 13,098 ครั้ง
บำรุงเลือดลม ช่วยย่อยอาหาร
บำรุงเลือดลม ช่วยย่อยอาหาร

เปิดอ่าน 40,991 ครั้ง
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน

เปิดอ่าน 13,669 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของยางพารา
ประวัติความเป็นมาของยางพารา
เปิดอ่าน 33,661 ครั้ง
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์
เปิดอ่าน 14,212 ครั้ง
เตือน! โทรไม่ติดวางสายก่อน 6 วิ ไม่งั้นเสียเงิน
เตือน! โทรไม่ติดวางสายก่อน 6 วิ ไม่งั้นเสียเงิน
เปิดอ่าน 11,220 ครั้ง
5 ข้อง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ทำก็หายเครียด
5 ข้อง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ทำก็หายเครียด
เปิดอ่าน 12,201 ครั้ง
สาว 6 อาชีพกับเส้นเลือดขอด
สาว 6 อาชีพกับเส้นเลือดขอด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ