ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยศึกษาจากประชากรประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 12 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 46 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการ จำนวน 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.923 และ 0.907 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมิน พบว่า

ผลการประเมินโครงการ และความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในระดับมากขึ้นไป

1. ผลการประเมินโครงการตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ปรากฏผล ดังนี้

1.1 ผลการประเมินโครงการตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ ตามลำดับ

ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โครงการสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ครู บุคลากร และชุมชน รองลงมา คือ โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ กิจกรรมของโครงการครอบคลุมภารกิจที่กำหนด

ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการและครู มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ สถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการมีเพียงพอ และโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการดำเนินโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ

ด้านกระบวนการของโครงการ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และการกำกับ ติดตาม ควบคุม การดำเนินงานไปเป็นไปตามกำหนดการของโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ การประชาสัมพันธ์โครงการได้ดำเนินการอย่างทั่วถึง

ด้านผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถสำรวจตนเอง และปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น และนักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุ

1.2 ผลการประเมินโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ ตามลำดับ

ด้านกระบวนการของโครงการ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ เนื้อหาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับสภาพความพร้อมด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน และโรงเรียนจัดเนื้อหาวิชาที่เรียนตรงกับความต้องการของผู้เรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ นักเรียนสามารถวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้านผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถสำรวจตนเอง และปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น และนักเรียน ไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตไปตามกระแสสังคมโดยไม่มีเหตุผล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ นักเรียนเลือกหลักธรรมที่เหมาะกับตนเองไปปฏิบัติ

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ปรากฏผล ดังนี้

2.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอน มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิต ประจำวัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ โรงเรียนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการตามความคิดเห็น ของนักเรียน มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การจัดการเรียนการสอน มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้คำปรึกษาและชี้แนะเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความหลากหลายต่อการพัฒนานักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย กังวาฬชัย จำดี : [17 ก.ย. 2564 เวลา 12:49 น.]
อ่าน [870] ไอพี : 49.230.204.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,397 ครั้ง
"เดอะ ฮ็อบบิท" กับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์
"เดอะ ฮ็อบบิท" กับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์

เปิดอ่าน 11,469 ครั้ง
สูตรการเรียนเก่ง จากท่าน ว.วชิรเมธี
สูตรการเรียนเก่ง จากท่าน ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 13,318 ครั้ง
สมุนไพรฤทธิ์เย็น ตัวช่วยดูแลผิว ประหยัด..ช่วงปลายฝนต้นหนาว
สมุนไพรฤทธิ์เย็น ตัวช่วยดูแลผิว ประหยัด..ช่วงปลายฝนต้นหนาว

เปิดอ่าน 9,455 ครั้ง
อิ่มอร่อย หลับสบาย
อิ่มอร่อย หลับสบาย

เปิดอ่าน 10,915 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

เปิดอ่าน 1,711 ครั้ง
พิกเซล (Pixel)
พิกเซล (Pixel)

เปิดอ่าน 11,495 ครั้ง
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก

เปิดอ่าน 10,007 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?

เปิดอ่าน 28,101 ครั้ง
รู้ไว้ใช้ว่า!! สรรพคุณ 12 อย่างของ "วิคส์ วาโปรับ"
รู้ไว้ใช้ว่า!! สรรพคุณ 12 อย่างของ "วิคส์ วาโปรับ"

เปิดอ่าน 16,759 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ

เปิดอ่าน 11,425 ครั้ง
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 40,568 ครั้ง
ฟังก์ชันของ exponential
ฟังก์ชันของ exponential

เปิดอ่าน 47,487 ครั้ง
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน

เปิดอ่าน 27,440 ครั้ง
เคยสังเกต โลโก้ 7-ELEVEn มั้ย..ทำไม n ถึงตัวเล็ก!!
เคยสังเกต โลโก้ 7-ELEVEn มั้ย..ทำไม n ถึงตัวเล็ก!!

เปิดอ่าน 10,019 ครั้ง
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,336 ครั้ง
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ

เปิดอ่าน 22,202 ครั้ง
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"

เปิดอ่าน 89,354 ครั้ง
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้

เปิดอ่าน 11,961 ครั้ง
ฮาร์วาร์ด : สุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก
ฮาร์วาร์ด : สุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก

เปิดอ่าน 26,773 ครั้ง
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ