ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย ATOM Application ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย ATOM Application ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ 2) เพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนาประสิทธิภาพครูด้านจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย ATOM Application 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 รายวิชาหลักด้วยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ ปีการศึกษา 2562-2563 หลังจากได้รับการพัฒนาโดยกระบวนการเรียนรู้ด้วย ATOM Application 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการการพัฒนาประสิทธิภาพครูด้านจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย ATOM Application

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) ครูกลุ่มเป้าหมายพัฒนา จำนวน 15 คน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 55 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน และผู้ปกครองนักศึกษา จำนวน 55 คน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ ในปีการศึกษา 2563

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของครู นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษา 2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนา ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมครูกลุ่มเป้าหมายพัฒนา แบบสัมภาษณ์ครูเป้าหมายพัฒนา/ครูพี่เลี้ยง แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินประสิทธิภาพ 3) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูลจากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การบันทึกกิจกรรม ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจสอบบันทึกกิจกรรมและเอกสารผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ ตีความ สร้างข้อสรุป (Induction) โดยการสังเคราะห์จัดหมวดหมู่ทางความคิด จัดอันดับความสำคัญและวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วประมวลผล แปลความหมายและเรียบเรียง นำเสนอรายงานในรูปแบบการพรรณนา 2) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบบประเมิน ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย ATOM Application ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ ในปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ “ปานกลาง รายการที่มีการปฏิบัติในระดับ “น้อย” 1) ความสามารถครูในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ATOM Application 2) ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3) การส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามอัธยาศัย

2.ผลการพัฒนาประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ด้วย ATOM Application วงรอบที่หนึ่ง พบว่า ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยภาพรวมในระดับ “ปานกลาง” แต่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนพัฒนา ครูควรแนะนำแนวการสอนการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนให้นักศึกษาทราบ ความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านเนื้อหาในสื่อ ATOM Application ให้มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน เร้าความสนใจ ให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนในเรื่องราวที่ศึกษา

3. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ด้วย ATOM Application วงรอบที่สอง พบว่า ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ด้วย ATOM Application โดยภาพรวมในระดับ “มาก” มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าใจแนวคิดและหลักการในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ด้วย ATOM Application สามารถสร้างสื่อ ATOM Application เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ในระดับดี รู้และใช้เทคนิควิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถเขียนแผนและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดี สามารถวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี แต่การให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจนค้นพบความถนัด และการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกค้นและรวบรวมข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ยังอยู่ในระดับ “ปานกลาง”

4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 รายวิชาหลักด้วยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ ปีการศึกษา 2562-2563 หลังจากได้รับการพัฒนาโดยกระบวนการเรียนรู้ด้วย ATOM Application พบว่าในปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่าปีการศึกษา 2562 เช่น รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกรายวิชา

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการการพัฒนาประสิทธิภาพครูด้านจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย ATOM Application หลังการพัฒนาสิ้นสุดวงรอบที่สอง ความพึงพอใจของครู นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ( =4.66 , S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 13 ข้อ และระดับมากจำนวน 2 ข้อ แสดงว่ากระบวนการการพัฒนาประสิทธิภาพครูด้านจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย ATOM Application ที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับความต้องการของครู นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักศึกษา

ข้อเสนอแนะ

1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ ควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายยิ่งขึ้นและใช้สื่ออื่น ๆ เพิ่มเข้ามาในการจัดกิจกรรม เพราะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้เนื้อหาสาระที่ครบถ้วนสมบูรณ์

2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงทาบ ควรกระตุ้นส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการรู้ผ่านสื่อที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกค้นและรวบรวมข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

3. ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น

โพสต์โดย นัด : [26 ก.ย. 2564 เวลา 15:02 น.]
อ่าน [943] ไอพี : 223.205.223.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,074 ครั้ง
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า

เปิดอ่าน 6,356 ครั้ง
ธอส.เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์เขียว แบบ "บ้านรักษ์โลก" งบไม่เกิน 1-2 ล้าน
ธอส.เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์เขียว แบบ "บ้านรักษ์โลก" งบไม่เกิน 1-2 ล้าน

เปิดอ่าน 22,523 ครั้ง
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน

เปิดอ่าน 45,021 ครั้ง
อาชีพเสริมข้าราชการ ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม
อาชีพเสริมข้าราชการ ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม

เปิดอ่าน 1,098 ครั้ง
จัดบ้าน (ให้) ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
จัดบ้าน (ให้) ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 19,911 ครั้ง
อียิปต์เผยร่างจริง "ตุตันคาเมน" ต่อสาธารณชน
อียิปต์เผยร่างจริง "ตุตันคาเมน" ต่อสาธารณชน

เปิดอ่าน 13,693 ครั้ง
16 กันยายน วันโอโซนโลก
16 กันยายน วันโอโซนโลก

เปิดอ่าน 17,766 ครั้ง
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 40,095 ครั้ง
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

เปิดอ่าน 12,642 ครั้ง
7 สุดยอดอาหารคืนความสมดุลให้ชีวิต
7 สุดยอดอาหารคืนความสมดุลให้ชีวิต

เปิดอ่าน 19,166 ครั้ง
รู้ยัง? “5 ผลไม้ เด่น ที่น่าปลูกในอนาคต” มีอะไรบ้าง
รู้ยัง? “5 ผลไม้ เด่น ที่น่าปลูกในอนาคต” มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 33,047 ครั้ง
ขิงแก้ผมร่วง
ขิงแก้ผมร่วง

เปิดอ่าน 8,956 ครั้ง
นั่งนานทำให้เป็นคนขี้โรค
นั่งนานทำให้เป็นคนขี้โรค

เปิดอ่าน 11,180 ครั้ง
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว

เปิดอ่าน 7,118 ครั้ง
7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ
7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ

เปิดอ่าน 31,259 ครั้ง
กางปฏิทินปี 56 เฮหยุดยาว ช่วงละ 3วัน ปีเดียว 9 ครั้ง
กางปฏิทินปี 56 เฮหยุดยาว ช่วงละ 3วัน ปีเดียว 9 ครั้ง
เปิดอ่าน 20,626 ครั้ง
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล
เปิดอ่าน 14,648 ครั้ง
ใบชะมวง ต้านมะเร็งและแบคทีเรีย
ใบชะมวง ต้านมะเร็งและแบคทีเรีย
เปิดอ่าน 19,230 ครั้ง
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 1
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 1
เปิดอ่าน 31,578 ครั้ง
คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน
คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ