ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี

ผู้รายงาน : เสถียร มงคล

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนบ้านหาญฮี ปีการศึกษา 2563 สุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sample) ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 49 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน สุ่มตัวอย่างโดย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sample) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี 6 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

จากการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี สรุปผล ได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีต่อการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี โดยรวมของแต่ละด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านผ่านเกณฑ์ประเมิน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านบริบท เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านผลผลิต และ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ตามลำดับ

1.1 ด้านบริบท พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ประเมิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงในสามอันดับแรก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย พบว่า กิจกรรมของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี เหมาะสม หลากหลาย และกระบวนการดำเนินงานเป็นระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับแรก รองลงมา วัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนโรงเรียน

บ้านหาญฮี และ วัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน วัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

บ้านหาญฮีสอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านหาญฮี เป็นอันดับสาม

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ในสามอันดับแรก พบว่า ผู้บริหารกำหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ

อย่างรอบคอบและมีเหตุผล เป็นอันดับแรก รองลงมา โรงเรียนดำเนินการการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนทราบ และ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านหาญฮี มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน

ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ

1.3 ด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ประเมิน

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ในสามอันดับแรก พบว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมให้มีการทดลอง ปฏิบัติกิจกรรมจริง ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนำสื่อเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรม รองลงมา โรงเรียนให้ความรู้กับนักเรียนในการปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นด้านกระบวนการที่มีต่อการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ในสามอันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี เป็นอันดับแรก รองลงมา นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมตั้งแต่เริ่มโครงการและสิ้นสุดโครงการนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำน้ำหมักชีวภาพ และโรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

รูปแบบ ส่งเสริมให้มีการทดลอง ปฏิบัติกิจกรรมจริง ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนำสื่อเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรม ตามลำดับ

1.4 ด้านผลผลิต พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮีตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ในสามอันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า โรงเรียนมีพืชผัก ผลไม้ เพียงพอต่อการบริโภคในชีวิตประจำวันของครูและนักเรียน เป็นอันดับแรก รองลงมา ผลผลิตจากโครงการทำให้นักเรียนมีประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินออมมากขึ้นเพื่อใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นและ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นด้านผลผลิตตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮีโดยภาพรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ในสามอันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนมีเนื้อปลาไว้บริโภคเพียงพอในแต่ละวัน เป็นอันดับแรก รองลงมา ผู้ปกครองนักเรียนได้รับประทานมีพืชผัก จากผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี และ นักเรียนได้รับประทาน พืชผัก เนื้อปลา ในโรงเรียนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน และ ความคิดเห็นของนักเรียนด้านผลผลิตตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาญฮี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ประเมิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ในสามอันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนได้รับความรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอันดับแรก รองลงมา นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์จากโครงการเศรษฐกิจ ตามลำดับ

โพสต์โดย ตึ๋ง : [23 ต.ค. 2564 เวลา 05:52 น.]
อ่าน [467] ไอพี : 101.51.179.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,783 ครั้ง
iPhone 6 เปิดตัวแล้ว ไอโฟน6 มีอะไรใหม่บ้าง มาดูกัน
iPhone 6 เปิดตัวแล้ว ไอโฟน6 มีอะไรใหม่บ้าง มาดูกัน

เปิดอ่าน 839,145 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4

เปิดอ่าน 14,250 ครั้ง
การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการปล่อยปลา
การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการปล่อยปลา

เปิดอ่าน 28,904 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 3
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 3

เปิดอ่าน 34,936 ครั้ง
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย

เปิดอ่าน 6,993 ครั้ง
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก

เปิดอ่าน 8,845 ครั้ง
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ

เปิดอ่าน 11,777 ครั้ง
9 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำบน Facebook
9 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำบน Facebook

เปิดอ่าน 9,161 ครั้ง
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย

เปิดอ่าน 7,566 ครั้ง
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค

เปิดอ่าน 9,255 ครั้ง
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 12,300 ครั้ง
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค

เปิดอ่าน 22,847 ครั้ง
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 37,310 ครั้ง
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน

เปิดอ่าน 19,387 ครั้ง
การ์ตูนเป็ดโดนัลด์ดั๊ก อายุ 75 ปีแล้วนะ
การ์ตูนเป็ดโดนัลด์ดั๊ก อายุ 75 ปีแล้วนะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,619 ครั้ง
คลิปดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร พลิ้วสุด ๆ ยอดวิวหลักแสนแล้ว
คลิปดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร พลิ้วสุด ๆ ยอดวิวหลักแสนแล้ว

เปิดอ่าน 11,441 ครั้ง
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน

เปิดอ่าน 9,861 ครั้ง
คำว่า สปา มาจากไหน
คำว่า สปา มาจากไหน

เปิดอ่าน 6,440 ครั้ง
สุดเจ๋ง! หนุ่มจบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ยกหมู่บ้าน
สุดเจ๋ง! หนุ่มจบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ยกหมู่บ้าน

เปิดอ่าน 11,014 ครั้ง
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ