ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Mini English Program ) ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สังกัดเทศบาลนครสงขลา

ผู้วิจัย : นางวัชจิรา ชูสิน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปีที่ทำการวิจัย : 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model 4 ด้านคือ ด้านบริบท เกี่ยวกับความชัดเจน ความสอดคล้องของโครงการ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และด้านผลผลิตเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืนและการถ่ายโยงความรู้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 163 คน ได้แก่ ครู จำนวน 48 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน และนักเรียน จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ สำหรับ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินด้านบริบทเกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการโดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก ในด้านโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และโครงการมีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 2) ด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มีความเหมาะสมในระดับมาก ในด้านโรงเรียนมีครูผู้สอนชาวต่างชาติเจ้าของภาษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพียงพอ มีบุคลากรที่ร่วมดำเนินการโครงการ มีความรู้ความสามารถ เหมาะสม และเพียงพอ และงบประมาณดำเนินโครงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด เหมาะสมเพียงพอ และ โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับโครงการ 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก ในด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการเน้นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีการใช้ผลการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการดำเนินงาน ก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ 4) ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ มีความเหมาะสมในระดับมาก ในด้านนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการพูด โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบและขยายผลในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร MEP และโครงการมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ และนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 5) ผลการประเมิน ด้านผลกระทบ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มีความเหมาะสมในระดับมาก ในด้านนักเรียนในโครงการที่สำเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับจากโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา(กรณีศึกษาต่อ) และ ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับ และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 6) ผลการประเมินด้านประสิทธิผล ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มีความเหมาะสมในระดับมาก ในด้านนักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด โรงเรียนมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้กล้าแสดงออกและมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียน และนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 7) ผลการประเมินด้านความยั่งยืน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ในด้านนักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ต่อยอดในขั้นต่อไปและระดับที่สูงขึ้น โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนโครงการ MEP ครบทุกระดับชั้นประถมศึกษา โครงการมีความต่อเนื่องเป็นระบบ และผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นต่อหลักสูตรของโครงการ MEP ในระยะยาว 8) ผลการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ในด้านนักเรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและในอนาคต และโรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบและขยายผลในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร MEP การประเมินผลความพึงพอใจของโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีความพึงพอใจต่อโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ในด้านความเหมาะสมของสื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนหลักสูตร MEP ความเหมาะสมของห้องเรียน MEP และ สามารถโต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ

โพสต์โดย school : [27 ก.พ. 2565 เวลา 17:19 น.]
อ่าน [1063] ไอพี : 124.122.225.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,317 ครั้ง
สับปะรดสีปลูกไม่ยาก
สับปะรดสีปลูกไม่ยาก

เปิดอ่าน 11,572 ครั้ง
ฉาวอีก! คลิปตำรวจไทย... "มาๆๆ ร้อยเดียวพอ"
ฉาวอีก! คลิปตำรวจไทย... "มาๆๆ ร้อยเดียวพอ"

เปิดอ่าน 22,340 ครั้ง
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์

เปิดอ่าน 12,578 ครั้ง
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน

เปิดอ่าน 13,788 ครั้ง
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน

เปิดอ่าน 117,459 ครั้ง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง

เปิดอ่าน 12,704 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ:โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.2559
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ:โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.2559

เปิดอ่าน 20,275 ครั้ง
ผอมสวยด้วยสมุนไพร..อันตรายที่ควรระวัง
ผอมสวยด้วยสมุนไพร..อันตรายที่ควรระวัง

เปิดอ่าน 10,879 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]

เปิดอ่าน 11,009 ครั้ง
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม

เปิดอ่าน 27,273 ครั้ง
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก

เปิดอ่าน 13,308 ครั้ง
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558

เปิดอ่าน 12,685 ครั้ง
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายตาสั้น
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายตาสั้น

เปิดอ่าน 9,628 ครั้ง
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น

เปิดอ่าน 12,986 ครั้ง
ทำไมตรุษจีน จึงจุดประทัดและเชิดสิงโต
ทำไมตรุษจีน จึงจุดประทัดและเชิดสิงโต

เปิดอ่าน 13,609 ครั้ง
สตอร์มเสิร์จ (Storm surge) คืออะไร
สตอร์มเสิร์จ (Storm surge) คืออะไร
เปิดอ่าน 17,382 ครั้ง
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้
เปิดอ่าน 27,585 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดอ่าน 29,872 ครั้ง
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 12,361 ครั้ง
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ