ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนนักเรียน โดยใช้ WATMAI MODEL โรงเรียนบ้านวัดใหม่ ปีการศึกษา 2563 - 2564

การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ WATMAI MODEL โรงเรียนบ้านวัดใหม่ ปีการศึกษา 2563 – 2564 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ WATMAI MODEL โรงเรียนบ้านวัดใหม่ ปีการศึกษา 2563 – 2564 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียนบ้านวัดใหม่ โดยใช้ WATMAI MODEL หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2563 – 2564 ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความพอเพียง ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมีจิตอาสา 3) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวัดใหม่ หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2563 – 2564 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย ที่มีต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ WATMAI MODEL โรงเรียนบ้านวัดใหม่ หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2563 – 2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 61 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 คน ครู ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 คน ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน และหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านวัดใหม่ ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลมี 2 ลักษณะ ได้แก่แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง .926 - .958 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ WATMAI MODEL โรงเรียนบ้านวัดใหม่ ปีการศึกษา 2563 – 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย หลังการพัฒนา พบว่า

ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.78 , S.D. = .67) รองลงมา คือ หน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.75 , S.D. = .71) ส่วนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( x̄ = 3.61 , S.D. = .57)

ปีการศึกษา 2564 นักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34 , S.D. = .58) รอง ลงมาคือ ครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.25 , S.D.= .63) ส่วนหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( x̄ = 4.17 , S.D.= .71) สอดคล้องกับสมมติฐาน

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนกำหนด โดยใช้ WATMAI MODEL หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563- 2564 ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง พบว่า

การศึกษา 2563 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับดีมาก โดยผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 3.86 , S.D. = .84) รองลงมาคือ ครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน (x̄ = 3.66 , S.D. = .65)

ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับดีมาก โดยผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับดีมาก ( x̄ = 4.32 , S.D. = .62) รองลงมาคือ ครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน ( x̄= 4.27 , S.D. = .63) สอดคล้องกับสมมติฐาน

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนที่สะท้อนถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวัดใหม่ โดยใช้ WATMAI MODEL หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 – 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ตามแบบสังเกตพฤติกรรมของครูประจำชั้น พบว่า โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2563 คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณภาพระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 89.79 ส่วนปีการศึกษา 2564 คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณภาพระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 93.63 สอดคล้องกับสมมติฐาน

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และและหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย ที่มีต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ WATMAI MODEL โรงเรียนบ้านวัดใหม่ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมาก x̄( = 4.36 , S.D. = .39) รองลงมาคือ หน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.27 , S.D. = .68) ส่วนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน (x̄ = 3.61 , S.D. = .58)

ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62 , S.D. = .40) รองลงมา คือ หน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.53, S.D. = .60) ส่วนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.35 , S.D. = .58) สอดคล้องกับสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ WATMAI MODEL โรงเรียนบ้านวัดใหม่ ปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งนี้ทำให้ได้ค้นพบจุดเด่น ของการมีแบบอย่างที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์และแนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนต่อไป

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 ด้าน W : Willing (เต็มใจรับฟังโดยทั่ว) ผู้บริหารควรรับฟังปัญหา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายโดยไม่มีอคติจะทำให้ได้ข้อเท็จจริง และเป็นข้อมูลที่นำมาวางแผนในการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนได้ตรงประเด็นและสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย

1.2 ด้าน A : Awareness (ตื่นตัวสร้างการรับรู้) ผู้บริหาร ครูและบุคลกร ควรสร้างการรับรู้ ควรชี้แจงทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย ให้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญในการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยจะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนทั้งวิธีการและเนื้อหาสาระในการเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นคนดีของนักเรียน

1.3 ด้าน T : Team Work (สู่ความเข้มแข็งทีมงาน) โรงเรียนควรประสานความร่วมมือในการทำงาน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เข้ามาส่วนร่วมในการทำงาน และพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความแตกต่างอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ สู่เป้าหมายเดียวกันคือความเป็นคนดีของนักเรียน

1.4 ด้าน M : Management (มีการบริหารจัดการที่ดี) โรงเรียนควรกำหนดแนวนโยบายที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานในการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและของสังคมต่อไปในอนาคต

1.5 ด้าน A : Active Learning (เน้นวิธีลงมือกระทำ) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องและควรประเมินพฤติกรรม/คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามตัวชี้วัดที่โรงเรียนกำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อดูการพัฒนาและแนวโน้มคุณลักษณะความเป็นคนดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

1.6 ด้าน I : Idol (จดจำแบบอย่างที่ดี) โรงเรียนควรมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากที่จะเลียนแบบหรือปฏิบัติตามบุคลที่เป็นแบบอย่าง ทั้งจากเพื่อน ครู ครอบครัว และครูควรให้กำลังใจในการปฏิบัติตนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

1.7 หลังการพัฒนา โรงเรียนควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะความเป็นคนดีอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อดูแนวโน้มความยั่งยืนความเป็นคนดีของนักเรียนพร้อมทั้งทบทวนกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นคนดีของนักเรียนอย่างยั่งยืน

2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นคนดีกับความเป็นคนเก่งของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีและเก่งอย่างยั่งยืน

โพสต์โดย ปุ้ย : [13 มิ.ย. 2565 เวลา 23:16 น.]
อ่าน [788] ไอพี : 171.7.223.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 73,647 ครั้ง
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน

เปิดอ่าน 38,319 ครั้ง
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน

เปิดอ่าน 72,037 ครั้ง
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 519 ครั้ง
4 จุดภายในบ้าน ที่ควรตรวจสอบ ป้องกันผู้สูงวัยลื่นล้ม เสี่ยงอันตราย
4 จุดภายในบ้าน ที่ควรตรวจสอบ ป้องกันผู้สูงวัยลื่นล้ม เสี่ยงอันตราย

เปิดอ่าน 10,380 ครั้ง
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 12,707 ครั้ง
"อาชีพโดน-ทักษะเยี่ยม" ครึ่งปีหลังรุ่ง
"อาชีพโดน-ทักษะเยี่ยม" ครึ่งปีหลังรุ่ง

เปิดอ่าน 24,400 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์
ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์

เปิดอ่าน 15,106 ครั้ง
โซเชียลเน็ตเวิร์กทำครอบครัวร้าว
โซเชียลเน็ตเวิร์กทำครอบครัวร้าว

เปิดอ่าน 54,808 ครั้ง
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 28,265 ครั้ง
โปรแกรมแว่นขยาย
โปรแกรมแว่นขยาย

เปิดอ่าน 233,705 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...เงิน ช.พ.ค. ที่ผู้ตายจะได้รับ
ตอบข้อข้องใจ...เงิน ช.พ.ค. ที่ผู้ตายจะได้รับ

เปิดอ่าน 3,238 ครั้ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง

เปิดอ่าน 12,192 ครั้ง
ภัยร้ายจากควันบุหรี่
ภัยร้ายจากควันบุหรี่

เปิดอ่าน 16,590 ครั้ง
หูสั้นอายุสั้นหูยาวอายุยืน...จริงหรือ?
หูสั้นอายุสั้นหูยาวอายุยืน...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 60,301 ครั้ง
ประติมากรรม
ประติมากรรม

เปิดอ่าน 15,966 ครั้ง
กำแพงกั้นเสียง
กำแพงกั้นเสียง
เปิดอ่าน 10,564 ครั้ง
ตัดวงจรเครียด...ก่อนระเบิด
ตัดวงจรเครียด...ก่อนระเบิด
เปิดอ่าน 9,160 ครั้ง
ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ หนีโรคหัวใจได้ดีกว่าออกกำลังระยะยาว
ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ หนีโรคหัวใจได้ดีกว่าออกกำลังระยะยาว
เปิดอ่าน 526,413 ครั้ง
วินัยข้าราชการครู
วินัยข้าราชการครู
เปิดอ่าน 10,045 ครั้ง
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ