ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนคลองเกลือ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ผู้รายงาน นางสาวจินตนา ใจเที่ยง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2564 โดยประเมินผลใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ประเมินด้านบริบท 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 3) ประเมินด้านกระบวนการ 4) ประเมินด้านผลผลิต ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคลองเกลือ จำนวน 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ จำนวน 290 คน นักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ จำนวน 290 คน ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามมีจำนวน 6 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการประเมิน ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context)

ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ พบว่า ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นต่อบริบทของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ โดยภาพรวมมีความสอดคล้องในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยตามลำดับ ได้แก่ ความสอดคล้องของโครงการกับวิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียนมีความสอดคล้องในระดับมากรองลงมา คือ ความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องในระดับมาก และความสอดคล้องของโครงการกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสอดคล้องในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ความสอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นมีความสอดคล้องในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ความสอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็น ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากรองลงมา คือ นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีและนักเรียนดูแลสุขภาพกายอยู่ในระดับมากและสุขภาพจิตไม่ถูกต้องตามหลักอนามัย อยู่ในระดับมากส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครอบครัวไม่มีเวลาในการอบรมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือหลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือโครงการมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อยู่ในระดับมากและหลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับมากตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ความสอดคล้องของโครงการกับวิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียน ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอยู่ในระดับมาก และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนอยู่ในระดับมากตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ความสอดคล้องของโครงการกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับมากตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของครูในการแก้ไขปัญหานักเรียนอยู่ในระดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ พบว่า ผู้บริหารและครู มีความเห็นต่อปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยตามลำดับ ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความพอเพียงของงบประมาณอยู่ในระดับมาก และด้านความพอเพียงของทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความพร้อมด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ด้านความพร้อมด้านบุคลากร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณะครูในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และจำนวนบุคลากรในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการดำเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ด้านความพอเพียงของงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ งบประมาณในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีเพียงพออยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบในการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีแหล่งเงินทุน อื่น ๆ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดไว้

ความพอเพียงของทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สถานที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเหมาะสม พอเพียงมีความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมเสมอ อยู่ในระดับมาก และมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีสภาพพร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลาอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมซึ่งเท่ากับรูปแบบการจัดกิจกรรมตรงกับสภาพปัญหาของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีเครือข่ายทางการศึกษาในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก และการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process)

ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) ของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ พบว่า ผู้บริหารและครู มีความเห็นต่อระดับการปฏิบัติกิจกรรมที่ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยตามลำดับ ได้แก่ ด้านการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานและรายงานผล อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการกำกับ นิเทศ ติดตามประเมินผลกิจกรรมอยู่ในระดับมาก และด้านการดำเนินกิจกรรมตามแผนอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการวางแผนกำหนดงาน และปฏิทินปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ด้านกระบวนการวางแผนกำหนดงานและปฏิทินปฏิบัติงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการศึกษาและสำรวจข้อมูลอย่างพร้อมเพียง เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คณะทำงานของโครงการมีการประชุมร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก และมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแก่คณะทำงานของโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ด้านการดำเนินกิจกรรมตามแผน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีปฏิทินปฏิบัติงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษอยู่ในระดับมาก และมีแผนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการศึกษาข้อมูลเป็นรายบุคคลและการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ด้านการกำกับ นิเทศ ติดตามประเมินผลกิจกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีแผนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติการจัดกิจกรรมตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน อยู่ในระดับมาก และมีปฏิทินปฏิบัติงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ แผนปฏิบัติการมีการกำหนดกิจกรรมไว้ครอบคลุมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานและรายงานผล ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นำสารสนเทศมาพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของโครงการอยู่ในระดับมาก และมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product)

ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ พบว่า

4.1 ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความเห็นต่อผลผลิต ของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยตามลำดับ ได้แก่ ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนักเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับมาก และด้านการเรียนของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีโอกาสได้พักผ่อน คลายเครียด เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง เล่นดนตรีหรือกีฬา รู้จักวิธีคลายเครียด อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ นักเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส เบิกบานอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความภาคภูมิใจ มั่นใจในตนเอง สามารถตัดสินใจ และเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ นักเรียนมีพัฒนาการด้านน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ด้านเศรษฐกิจ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายอยู่ในระดับมากและนักเรียนมีค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ เพียงพอในการศึกษาเล่าเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ นักเรียนมีความสามารถพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนรู้จักทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสา อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน เชื่อฟังครู และผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมี มนุษยสัมพันธ์ มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับเพื่อน เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี และสนทนากับเพื่อน ๆอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียน ใฝ่เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ด้านการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนมีการแสดงออกทางวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความสนใจทางการเรียนมากขึ้น อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสามอันดับได้แก่ นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง อยู่ในระดับมาก และนักเรียนรับฟังคำแนะนำของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และครูอาจารย์ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูประจำชั้นให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ด้านการเรียนและจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ผลการประเมินความพึงพอใจตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสามอันดับได้แก่ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนจัดขึ้นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น อยู่ในระดับมาก และโรงเรียนรายงานผลการเรียนและด้านพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

โพสต์โดย ม๊อค : [30 มิ.ย. 2565 เวลา 22:53 น.]
อ่าน [1917] ไอพี : 223.24.165.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,935 ครั้ง
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป

เปิดอ่าน 3,589 ครั้ง
แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยลองโควิด (Long COVID)
แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยลองโควิด (Long COVID)

เปิดอ่าน 239,277 ครั้ง
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก

เปิดอ่าน 71,309 ครั้ง
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%

เปิดอ่าน 21,427 ครั้ง
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร

เปิดอ่าน 16,353 ครั้ง
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่

เปิดอ่าน 7,404 ครั้ง
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า

เปิดอ่าน 15,555 ครั้ง
ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 107,902 ครั้ง
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์

เปิดอ่าน 33,664 ครั้ง
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?

เปิดอ่าน 21,791 ครั้ง
ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วเหรอ?? ไม่เหนื่อยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!
ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วเหรอ?? ไม่เหนื่อยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!

เปิดอ่าน 17,620 ครั้ง
โลโก้กูเกิล "สุพรรณหงส์" แสดงในเว็บไซต์กูเกิล "วันแม่" 12 สิงหา 2553
โลโก้กูเกิล "สุพรรณหงส์" แสดงในเว็บไซต์กูเกิล "วันแม่" 12 สิงหา 2553

เปิดอ่าน 3,508 ครั้ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง

เปิดอ่าน 13,811 ครั้ง
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย

เปิดอ่าน 18,425 ครั้ง
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ

เปิดอ่าน 14,972 ครั้ง
ขนส่งฯ แจ้ง เปลี่ยนทะเบียนแตกลายงา ฟรี! วันนี้ - 30 ก.ย. 56
ขนส่งฯ แจ้ง เปลี่ยนทะเบียนแตกลายงา ฟรี! วันนี้ - 30 ก.ย. 56
เปิดอ่าน 40,253 ครั้ง
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม
เปิดอ่าน 12,988 ครั้ง
บำรุงเลือดลม ช่วยย่อยอาหาร
บำรุงเลือดลม ช่วยย่อยอาหาร
เปิดอ่าน 564 ครั้ง
การหลับตา ช่วยให้จำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น
การหลับตา ช่วยให้จำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น
เปิดอ่าน 37,947 ครั้ง
การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ : FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 33 (กันยายน 2561)
การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ : FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 33 (กันยายน 2561)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ