ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายพรศักดิ์ อุ่นใจ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่ค้นคว้า 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) ศึกษาสภาพการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 2) ศึกษาองค์ประกอบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) สร้างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) ประเมินรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 3 คน คือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้างานแนะแนว กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม คือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จำนวน 58 คน ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา จำนวน 58 คน หัวหน้างานกิจการนักเรียน จำนวน 1 คน นักเรียนตัวแทนห้องเรียน จำนวน 18 คน และคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 18 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 11 คน ดำเนินการโดยใช้กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนา และการกำกับติดตามผล ใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ ดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การจัดกระทำและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติและเชิงเนื้อหาแล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติและการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวงรอบที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น และศึกษาสภาพการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สามารถคัดแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจำนวน 58 คน ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ได้ร่วมกันระดมสมองศึกษาองค์ประกอบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีในการแก้ไขร่วมกันกำหนดกิจกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาและหลังจากที่ดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมแล้ว สร้างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยติดตามสถิตินักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีจำนวนลดลงเหลือ 38 คน ต้องดำเนินการพัฒนาต่อในวงรอบที่ 2 โดยกำหนดกิจกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียน มาใช้กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและการดูแลช่วยเหลือติดตามสังเกตพฤติกรรมเหมือนกับวงรอบที่ 1 และการประเมินรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการกำกับติดตามผล ได้เพิ่มการติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ หลังจากดำเนินกิจกรรมแล้วพบว่านักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา มีพฤติกรรมด้านการปรับตัวเองในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน ด้านความรู้ ความเข้าใจทักษะการป้องกันตนเองจากปัญหาสิ่งเสพติด ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการดีขึ้น นักเรียนเกิดความตระหนักและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ถูกวิธีมากขึ้น ทำให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา จำนวน 58 คน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มาเป็นกลุ่มปกติได้ จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 94.83 เหลือเพียง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.17 ที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่องต่อไป และทำให้การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาตม อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้การศึกษาค้นคว้าบรรลุความมุ่งหมายที่กำหนดไว้

โดยสรุป รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 2 วงรอบ โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนา และการกำกับติดตามผล ทำให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น

โพสต์โดย cheva : [5 ก.ค. 2565 เวลา 10:05 น.]
อ่าน [545] ไอพี : 101.51.138.119
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 39,830 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)

เปิดอ่าน 68,761 ครั้ง
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"

เปิดอ่าน 149,369 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism

เปิดอ่าน 21,483 ครั้ง
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

เปิดอ่าน 13,868 ครั้ง
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 187,472 ครั้ง
บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning
บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning

เปิดอ่าน 3,784 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

เปิดอ่าน 12,509 ครั้ง
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

เปิดอ่าน 11,323 ครั้ง
12 เทคนิคกันสมองเหี่ยว
12 เทคนิคกันสมองเหี่ยว

เปิดอ่าน 12,939 ครั้ง
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58

เปิดอ่าน 822 ครั้ง
ปลูกมะเขือเปราะกี่วันเก็บได้
ปลูกมะเขือเปราะกี่วันเก็บได้

เปิดอ่าน 11,002 ครั้ง
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ

เปิดอ่าน 8,926 ครั้ง
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม

เปิดอ่าน 41,091 ครั้ง
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ

เปิดอ่าน 36,721 ครั้ง
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด

เปิดอ่าน 20,230 ครั้ง
สัตว์เลี้ยงมงคล เกื้อหนุนชะตา 12 ราศี
สัตว์เลี้ยงมงคล เกื้อหนุนชะตา 12 ราศี
เปิดอ่าน 10,652 ครั้ง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง
เปิดอ่าน 25,928 ครั้ง
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เปิดอ่าน 73,493 ครั้ง
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน
เปิดอ่าน 14,071 ครั้ง
แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ