ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้สื่อประกอบการเล่น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกรงปินัง

บทคัดย่อ

การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม โดยใช้สื่อประกอบการเล่น ชั้นอนุบาลปีที่ 2

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ (1) เพื่อสร้างและหาค่าประสิทธิภาพ

กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้สื่อประกอบการเล่น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 2

โรงเรียนบ้านกรงปินัง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการพัฒนา

พฤติกรรมทางสังคม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้สื่อประกอบการเล่น เพื่อพัฒนา

พฤติกรรมทางสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกรงปินัง (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกรงปินัง ที่มีต่อกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้สื่อประกอบการเล่น เพื่อพัฒนา

พฤติกรรมทางสังคม ประชากรที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน

กรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ปีการศึกษา 2565 จำนวน 31 คน ได้มาโดย

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ผู้รายงานเป็นครูประจำชั้น โดยทำการทดลองเป็น

ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 กิจกรรม ครั้งละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น 24 กิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. คู่มือการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้สื่อประกอบการเล่น เพื่อพัฒนา

พฤติกรรมทางสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกรงปินัง จำนวน 24 กิจกรรม 2. แผนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้สื่อประกอบการเล่น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้าน

สังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 24 แผน 3. แบบสังเกตพฤติกรรมในการทำกิจกรรมการเล่น

เกมกลางแจ้งประกอบสื่อ จำนวน 8 สัปดาห์ 4. แบบประเมินพฤติกรรมทางด้านสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 2

โรงเรียนบ้านกรงปินัง จำนวน 4 ด้าน ด้านละ 6 ข้อ เป็นจำนวน 24 ข้อ 5. แบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้สื่อประกอบการเล่น เพื่อพัฒนา

พฤติกรรมทางสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกรงปินัง สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ

เครื่องมือ IOC ค่าร้อยละ (% ) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยประชากร (Population

mean: µ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Population Standard Deviation : ) พบว่าได้ผลดังนี้

สรุปผลการทดลอง พบว่า

1. กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้สื่อประกอบการเล่น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ชั้น

อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกรงปินัง มีคะแนนประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.68/89.38 มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2. เปรียบเทียบคะแนนผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

กลางแจ้ง โดยใช้สื่อประกอบการเล่น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน

กรงปินัง พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรม มีคะแนน เฉลี่ย µ เท่ากับ 13.84 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 1.16 หรือร้อยละ 57.66 และคะแนนหลังการจัดกิจกรรม มีคะแนน เฉลี่ย µ เท่ากับ 21.45คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85 หรือร้อยละ 89.38 โดยมีค่าการพัฒนาเท่ากับ 6.84

หรือ ร้อยละ 28.49 ซึ่งสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้สื่อประกอบการเล่น

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกรงปินัง ที่มีต่อกิจกรรม

กลางแจ้งโดยใช้สื่อประกอบการเล่น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม เป็นระยะ เวลา 8 สัปดาห์ พบว่า

ข้อคำถามที่ค่าคะแนนสูงสุด คือ นักเรียนพึงพอใจการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้สื่อประกอบการเล่น

ที่ครูจัดขึ้น มีค่าเฉลี่ย µ เท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30 และข้อคำถามที่ค่า

คะแนนต่ำสุด คือ นักเรียนต้องการให้ครูจัดกิจกรรมอีกครั้ง มีค่าเฉลี่ย µ เท่ากับ 2.61 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 0.50 โดยมีระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ข้อ เฉลี่ย µ เท่ากับ 2.72 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน . เท่ากับ 0.44 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้สื่อประกอบการเล่น เพื่อพัฒนาพฤติกรรม

ทางสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ที่สร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา

พฤติกรรมทางด้านสังคมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจ อยากร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน

ในห้องเรียน นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันสิ่งของ มีวินัยปฏิบัติตามข้อตกลง มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้จักแก้ไขปัญหาเมื่อเจอปัญหา

โพสต์โดย arsee : [8 ส.ค. 2565 เวลา 16:07 น.]
อ่าน [900] ไอพี : 184.22.30.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,771 ครั้ง
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

เปิดอ่าน 529,146 ครั้ง
วินัยข้าราชการครู
วินัยข้าราชการครู

เปิดอ่าน 46,542 ครั้ง
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ

เปิดอ่าน 68,491 ครั้ง
วิธีลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้อง
วิธีลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 30,762 ครั้ง
การวัดปริมาณน้ำฝน
การวัดปริมาณน้ำฝน

เปิดอ่าน 17,201 ครั้ง
ใช้ข้อสอบเดียวกันตัดสินเด็กทั้งประเทศ ยุติธรรมแล้วหรือ!
ใช้ข้อสอบเดียวกันตัดสินเด็กทั้งประเทศ ยุติธรรมแล้วหรือ!

เปิดอ่าน 4,143 ครั้ง
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น

เปิดอ่าน 30,201 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)

เปิดอ่าน 22,475 ครั้ง
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

เปิดอ่าน 33,611 ครั้ง
ธนบัตรไทยรุ่นแรก
ธนบัตรไทยรุ่นแรก

เปิดอ่าน 10,378 ครั้ง
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)

เปิดอ่าน 18,591 ครั้ง
เธลีส (Thales) นักคณิตศาสตร์
เธลีส (Thales) นักคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 17,332 ครั้ง
HRD & E-Learning
HRD & E-Learning

เปิดอ่าน 16,768 ครั้ง
อำลาโทรเลขไทย 133 ปี
อำลาโทรเลขไทย 133 ปี

เปิดอ่าน 12,291 ครั้ง
 วางมินวู (Hwang Min Woo) หนูน้อยกังนัม ที่ชาวเน็ตต่างพากันหลงรัก และกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้
วางมินวู (Hwang Min Woo) หนูน้อยกังนัม ที่ชาวเน็ตต่างพากันหลงรัก และกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้

เปิดอ่าน 87,147 ครั้ง
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร
เปิดอ่าน 9,936 ครั้ง
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !
เปิดอ่าน 37,205 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร
เปิดอ่าน 15,896 ครั้ง
ดื่มน้ำ 8 แก้วไม่เพียงพอแล้ว
ดื่มน้ำ 8 แก้วไม่เพียงพอแล้ว
เปิดอ่าน 8,964 ครั้ง
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ