ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

ผู้รายงาน : นางเฉลิมพร จันทร์ศร

ปีที่รายงาน : 2563

__________________________________________________________________________________

บทคัดย่อ

การประเมินโรงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีจุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตามกรอบแนวความคิด CIPP Model ในปีการศึกษา 2563 โดยในการประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้รายงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) ผู้บริหารโรงเรียนวัดดอนใหญ่ จำนวน 1 คน คณะครู จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 59 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 59 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ฉบับ ฉบับละ 2 ตอน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การดำเนินงานตามโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผู้รายงานได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสอดคล้อง / ความพร้อม / การปฏิบัติและความพึงพอใจของการประเมินด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของการดำเนินงานของโครงการ

ผลการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 ผู้ประเมินแบ่งการสรุปผลออกเป็น 4 ตอน ตามกรอบแนวคิด CIPP Model ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

ผลการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผู้ประเมินแบ่งการสรุปออกเป็น 4 ตอน ตามกรอบแนวคิด CIPP Model ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์การดำเนินงานของการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า การดำเนินงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ด้านบริบทของโครงการ ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากที่สุดสามอันดับแรก คือ ข้อ 4 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และข้อที่ 8 กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ดีขึ้น (x̄ = 4.83, S.D. = 0.39) รองลงมา คือ ข้อ 1 โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างชัดเจน และ ข้อที่ 7 วัตถุประสงค์ของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ดีขึ้น (x̄ = 4.67, S.D. = 0.49) และลำดับที่ 3 คือ ข้อ 2 โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของครู ผู้ปกครองและชุมชน (x̄ = 4.50, S.D. = 0.52)

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การดำเนินงานของการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า การดำเนินงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการภาพรวม มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.58, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผล การประเมินมากที่สุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 3 ระยะเวลาในการดำเนินการมีความเหมาะสม และข้อที่ 10 มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ (x̄ = 4.83, S.D. = 0.39) รองลงมา คือข้อ 5 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการดำเนินโครงการ (x̄ = 4.67, S.D. = 0.49) และลำดับที่ 3 คือ ข้อ 1 มีแผนการ ดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน ข้อ 4 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ และข้อ 6 บุคลากรในการดำเนิน โครงการมีความเหมาะสม (x̄ = 4.58, S.D. = 0.51)

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การดำเนินงานของการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า การดำเนินงานการประเมินโครงการโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.53, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมิน มากที่สุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 3 มีการกำหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีดำเนินโครงการอย่างชัดเจนและเหมาะสม ข้อ 4 รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และข้อ 8 มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม (x̄ = 4.83, S.D. = 0.39) รองลงมา คือ ข้อ 1 มีการวางแผนการดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ และข้อ 6 ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในโครงการ (x̄= 4.58, S.D. = 0.51) และลำดับที่ 3 คือ ข้อที่ 2 มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการดำเนินโครงการ ข้อ 5 กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อ 7 มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ และข้อ 10 โรงเรียนมีการเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่ชุมชน (x̄= 4.33, S.D. = 0.49)

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์การดำเนินงานของการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า การดำเนินงาน การประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน วัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ด้านผลผลิตของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.55, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ผลการประเมิน มีความพึงพอใจมากที่สุด สามลำดับแรก คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และด้านมีวินัย ( x̄ = 4.58, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรักความเป็นไทย ( x̄ = 4.57, S.D. = 0.49) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง (x̄ = 4.56, S.D. = 0.49)

ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จได้รับความพอใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมากถึงมากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โพสต์โดย เฉลิมพร จันทร์ศร : [11 ก.ย. 2565 เวลา 07:03 น.]
อ่าน [531] ไอพี : 49.230.234.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,840 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เปิดอ่าน 24,570 ครั้ง
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 13,887 ครั้ง
น้ำผึ้งจากดอกลำไย
น้ำผึ้งจากดอกลำไย

เปิดอ่าน 8,133 ครั้ง
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด

เปิดอ่าน 26,937 ครั้ง
สกิมเมอร์ : เทคโนโลยีโฉดเพื่อทรชน
สกิมเมอร์ : เทคโนโลยีโฉดเพื่อทรชน

เปิดอ่าน 9,946 ครั้ง
คลิปข่าว ศธ. จ่อใช้ระบบสอบกลาง ประถม-มัธยม ปี 57 หากตกต้องซ้ำชั้น
คลิปข่าว ศธ. จ่อใช้ระบบสอบกลาง ประถม-มัธยม ปี 57 หากตกต้องซ้ำชั้น

เปิดอ่าน 10,540 ครั้ง
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส

เปิดอ่าน 8,472 ครั้ง
"เวอร์ชวล ไครม" อาชญากรรมโลกเสมือน!
"เวอร์ชวล ไครม" อาชญากรรมโลกเสมือน!

เปิดอ่าน 37,642 ครั้ง
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ

เปิดอ่าน 19,808 ครั้ง
กินรสจืด ยืดชีวิต
กินรสจืด ยืดชีวิต

เปิดอ่าน 13,011 ครั้ง
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน

เปิดอ่าน 27,559 ครั้ง
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู

เปิดอ่าน 1,759 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด

เปิดอ่าน 36,134 ครั้ง
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต

เปิดอ่าน 29,140 ครั้ง
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล

เปิดอ่าน 12,967 ครั้ง
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)
เปิดอ่าน 31,220 ครั้ง
ว่านหางจระเข้
ว่านหางจระเข้
เปิดอ่าน 7,305 ครั้ง
เชื้อไวรัสโรคหวัดมีอยู่ทั่วไปแค่เอื้อม ให้หมั่นล้าง มือกันไม่ให้เป็นสะพาน
เชื้อไวรัสโรคหวัดมีอยู่ทั่วไปแค่เอื้อม ให้หมั่นล้าง มือกันไม่ให้เป็นสะพาน
เปิดอ่าน 20,271 ครั้ง
การศึกษาในอนาคต
การศึกษาในอนาคต
เปิดอ่าน 16,736 ครั้ง
เลือกหมอนให้นอนหลับสบาย
เลือกหมอนให้นอนหลับสบาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ