ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานรายงานการประเมินโครงการ

ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาครูห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ชื่อผู้วิจัย นายอำนาจ หาญสงคราม

สถานที่วิจัย โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2558

การวิจัยเรื่อง รายงานการวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาครูห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อประเมินพัฒนาการสอนของครูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูที่ผ่านการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ 2) เพื่อประเมินสมรรถนะการสอนของครูที่รับผิดชอบห้องเรียนธรรมชาติที่ผ่านการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ในด้านต่อไปนี้ 2.1 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการกับนวัตกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ 2.2 พฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียนธรรมชาติ 2.3 ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนห้องเรียนธรรมชาติ 3)เพื่อประเมินสมรรถนะการสอนห้องเรียนธรรมชาติของครูผู้รับผิดชอบ 4) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนห้องเรียนธรรมชาติ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ร่วมกับการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย พนักงานครู จำนวน 24 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 85 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 85 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 14 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการจัดกิจกรรการเรียนการสอนห้องเรียนธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผู้สอนห้องเรียนธรรมชาติที่เข้ารับการนิเทศและ ประเด็นการสนทนากลุ่มครูผู้สอนห้องเรียนธรรมชาติ ที่เข้ารับการนิเทศ แบบประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้/แผนจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนห้องเรียนธรรมชาติ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย แบบประเมินคุณภาพการนิเทศ ด้านการสอนห้องเรียนธรรมชาติแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเครือข่ายต่อความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนธรรมชาติ ประเด็นสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์ ความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะการสอนห้องเรียนธรรมชาติของครูผู้สอนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผู้สอนห้องเรียนธรรมชาติที่เข้ารับการนิเทศ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะการสอนห้องเรียนธรรมชาติของครูผู้สอนห้องเรียนธรรมชาติแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนธรรมชาติของครูวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( X-ber ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ครูผู้สอนห้องเรียนธรรมชาติมีการพัฒนาการด้านการสอน และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเอง สูงขึ้นกว่าก่อนการนิเทศ

2. การพัฒนาการสอนของครูผู้สอนห้องเรียนธรรมชาติ ที่ผ่านการนิเทศจากศึกษานิเทศก์พบว่า 1) มีความสามารถในการเขียนหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 2)มีพฤติกรรมการสอนห้องเรียนธรรมชาติอยู่ในระดับมาก 3) ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือสื่อ/ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนห้องเรียนธรรมชาติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนธรรมชาติ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก4) ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนธรรมชาติ สู่ครูเครือข่าย พบว่า สามารถพัฒนาแบบนิเทศ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากและสามารถขยายผลกับครูเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. สมรรถนะการสอนห้องเรียนธรรมชาติของครูผู้สอนห้องเรียนธรรมชาติที่ผ่านการนิเทศตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ พบว่าครูมีความเป็นมืออาชีพ มีเทคนิคและวิธีการสอนที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีเทคนิควิธีสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษาครบทุกด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน มีการวางแผนการสอนที่เป็นระบบ และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่อประกอบการสอนที่ผลิตด้วยตนเองมากขึ้น มีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน ครูกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีรูปแบบการทำงานเป็นขั้นตอน มีความเอาใจใส่ต่อผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น สามารถขยายผลเพื่อพัฒนาวิชาชีพแก่เพื่อนครูทั้งในนอก สามารถสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนและชุมชน

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พบว่าอยู่ในระดับดี มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้

ดีขึ้นมาก และนักเรียนคิดเห็นว่าครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีมาก มีเทคนิควิธีที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และนักเรียนสามารถนำความรู้ในการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีความมั่นใจในการใช้ทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน และเขียนมากขึ้น

โพสต์โดย นาจ : [9 ก.พ. 2560 เวลา 16:10 น.]
อ่าน [1025] ไอพี : 182.53.250.95
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ