ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึ

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน 2) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนที่โรงเรียนจัดขึ้น 4) เพื่อหารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 154 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้มาจากการกำหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 2)ครูโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 23 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 3)ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 154 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) กรอบความคิดที่ใช้ประเมินโครงการเป็นรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประกอบด้วย ประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น(Input Evaluation) ประเมินด้านกระบวนการ(Process Evaluation) และประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.)แบบประเมิน ผู้ประเมินได้สร้างแบบประเมินสภาวะแวดล้อม แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้น แบบประเมินกระบวนการ และแบบประเมินผลผลิต โดยสร้างแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งสร้างขึ้นตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำหรับครู การประเมินโครงการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับนักเรียน การประเมินโครงการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียน การประเมินโครงการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ( x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 1. ด้านบริบท (Context evaluation) ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.72, S.D. = 0.43) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.70, S.D. = 0.37) 3)ด้านกระบวนการ (Process evaluation) ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( x̄= 4.74, S.D. = 0.27) 4)ด้านผลผลิต (Product evaluation) ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.64, S.D. = 0.36)

โพสต์โดย จักษ์ : [6 ก.ค. 2561 เวลา 08:21 น.]
อ่าน [864] ไอพี : 101.51.226.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ