ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ (An Eva

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ (An Evaluation of Moral School Project Under the

Office Yasothon Primary Educational Service Area ๑)

ผู้ประเมิน นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร

เขต ๑

ปีที่ประเมิน ๒๕๖๒

การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ โดยศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนด้านบริบท ด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ และศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ด้านบริบท และด้านผลผลิต ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และผู้ปกครองนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๑๔๗ คน จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๑๓๐ คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๕ คน ครูผู้สอน จำนวน ๓๑๔ คน นักเรียน จำนวน ๓๔๔ คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๓๔๔ คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม จำนวน ๓ ชุด คือ ชุดที่ ๑ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ชุดที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ และชุดที่ ๓ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC* (Statistical Package for the Social Science/Personal Computer Plus) หาค่าทางสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ และทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี่ยว (One Way Analysis of Variance)

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

๑. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ โดยรวมทุกด้านและจำแนกเป็นรายด้าน

๑.๑ โดยรวมทุกด้าน

ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านบริบท และด้านปัจจัย ตามลำดับ

ศึกษานิเทศก์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านบริบท และด้านปัจจัย ตามลำดับ

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านบริบท และด้านปัจจัย ตามลำดับ

นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านบริบท และ ตามลำดับ

ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านบริบทและด้านผลผลิต ตามลำดับ

๑.๒ ด้านบริบท

ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านบริบทโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนและเป้าหมายในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน รองลงมา คือ โครงการได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียน

ศึกษานิเทศก์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านบริบทโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนและเป้าหมายในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โครงการได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านบริบทโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนและเป้าหมายในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน รองลงมาคือโครงการได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียน

นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านบริบทโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านบริบทโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนและเป้าหมายในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน

๑.๓ ด้านปัจจัย

ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการชี้แจงข้อตกลงกับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนในการนำโครงการมาดำเนินการ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมของเวลาในการดำเนินการโครงการ

ศึกษานิเทศก์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการชี้แจงข้อตกลงกับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนในการนำโครงการมาดำเนินการ รองลงมาคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการประสานงานกับโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการชี้แจงข้อตกลงกับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนในการนำโครงการมาดำเนินการ รองลงมาคือความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา

นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และความต่อเนื่องในการดำเนินการโครงการ รองลงมาคือ โรงเรียนมี การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ-อุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความร่วมมือจากคณะครูในโรงเรียน

๑.๔ ด้านกระบวนการ

ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมในห้องเรียนและระหว่างห้องเรียน รองลงมา คือ ครูผู้สอนชี้แจงและทำความเข้าใจให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมกับหน่วยงานภายนอก

ศึกษานิเทศก์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและครูผู้สอนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยใช้สื่อและวิธีการที่หลากหลาย รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดค่ายผู้นำเยาวชนคุณธรรมให้นักเรียนให้นักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ครูผู้สอนชี้แจงและทำความเข้าใจให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ครูผู้สอนให้นักเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรมในห้องเรียนและระหว่างห้องเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูผู้สอนชี้แจงและทำความเข้าใจให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม และครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมในห้องเรียนและระหว่างห้องเรียน รองลงมาคือ ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมกับหน่วยงานภายนอก

นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูผู้สอนชี้แจงและทำความเข้าใจให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยใช้สื่อและวิธีการที่หลากหลายและโรงเรียนมีการจัดค่ายผู้นำเยาวชนคุณธรรมให้นักเรียนให้นักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม รองลงมา คือ ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมในห้องเรียนและระหว่างห้องเรียนและโรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและค่าที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์สภาพปัญหา และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แล้วกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อพัฒนาเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของห้องเรียน และห้องเรียนในการเชื่อมโยงคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและกิจกรรมด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน

๑.๕ ด้านผลผลิต

ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านผลผลิตโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปลูกฝัง และประเมิน คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และครูผู้สอนมี ความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือโรงเรียนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก

ศึกษานิเทศก์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปลูกฝัง และประเมิน คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดค่ายผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมให้นักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ครูผู้สอนชี้แจงและทำความเข้าใจให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ครูผู้สอนให้นักเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรมพร้อมทั้งนำเสนอ และครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมในห้องเรียนและระหว่างห้องเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงานองค์กรภายในหรือภายนอก

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปลูกฝัง และประเมิน คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดค่ายผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมให้นักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียงความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมและผู้บริหารโรงเรียนมีความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ครูผู้สอนได้รับ การยอมรับ หรือ ยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก และนักเรียนได้รับการยอมรับ หรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงานองค์กรภายในหรือภายนอก

ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูผู้สอนได้รับการยอมรับ หรือ ยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก รองลงมาคือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่ถึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือ ความความพอเพียงความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝังและปฏิบัติด้านคุณธรรม และนักเรียนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงานองค์กรภายในหรือภายนอก

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต พบว่า โดยรวมทุกด้าน ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตและจำแนกเป็นรายด้านไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

๑. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๒. ควรจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมทุกระดับ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ ระดับภาค และระดับประเทศ

๓. ควรจัดให้มีกิจกรรมถอดบทเรียนเกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสำหรับเผยแพร่แนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่มีคุณภาพให้โรงเรียนอื่น ๆ ทั่วไป

๔. ควรเน้นให้มีการพัฒนาคุณธรรมทั้งในสถานบันคอบครัวและสถาบันทางการศึกษาควบคู่กันไป

๕. ควรส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมให้กว้างขวางและครอบคลุม

ทุกระดับทั้งในระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ

๖. ควรส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคล ทั้งในกลุ่มนักเรียน กลุ่มครูผู้สอน กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

๑. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม

๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์

ที่มีต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับจังหวัด

๓. ควรศึกษาดำเนินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมในรูปแบบอื่น ๆ

๔. ควรศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป

๕. ควรศึกษารูปแบบการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์โดย daeng : [26 ก.พ. 2562 เวลา 13:21 น.]
อ่าน [430] ไอพี : 101.51.150.46
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ