ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อวิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

ชื่อผู้วิจัย นางเฉลิมศรี ทองจีน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ปีที่วิจัย พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม/แกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม/แกนนำจัดการเรียนร่วม ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม/แกนนำจัดการเรียนร่วม ที่มีต่อ ชุดฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ 4) เพื่อศึกษาผลการนิเทศการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม/แกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

การสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม แต่ละส่วนประกอบของร่างหลักสูตรการฝึกอบรม และแบบประเมิน ความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบของร่างชุดฝึกอบรม ขั้นที่ 2 การพัฒนาบุคลากร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม/แกนนำจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจ ในการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ

ขั้นที่ 3 การนิเทศ ติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบบันทึกการนิเทศการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ขั้นที่ 4 การสรุปและรายงานผล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t- test แบบ Dependent Samples Test

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการสร้างชุดฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้ชุดฝึกอบรม ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วยรายละเอียดของ ความสำคัญและความเป็นมา จุดประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล และตารางฝึกอบรม

ส่วนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาและสื่อประกอบชุดฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย รูปแบบการพัฒนา สื่อประกอบชุดพัฒนา และการนำไปใช้

ส่วนที่ 3 หน่วยฝึกอบรม ประกอบด้วย รายละเอียดของหน่วยฝึกอบรม 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ หน่วยที่ 2 รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม หน่วยที่ 3 การคัดแยก/คัดกรองนักเรียนพิการ 9 ประเภท หน่วยที่ 4 การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD) และหน่วยที่ 5 การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือการทดลองแบบเดี่ยว การทดลองแบบกลุ่ม และการทดลองภาคสนาม สรุปได้ดังนี้

1.1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมจากการทดลองแบบเดี่ยว (1:1)

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมจากการทดลองแบบเดี่ยว พบว่า ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 70.67/72.22 ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงทำการปรับปรุงแก้ไขโดยการตรวจสอบคำผิด การฉีกคำ การเว้นวรรค ปรับปรุงแก้ไขการใช้สำนวนภาษา ปรับขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับเนื้อหา และปรับปรุงภาพประกอบและแผนภูมิในบางหัวข้อให้สอดคล้องกับเนื้อหา

1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมจากการทดลองแบบกลุ่ม (1:10)

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมจากการทดลองแบบกลุ่ม พบว่า ชุดฝึกอบรม มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 77.11/77.77 ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงนำไปปรับปรุงในเรื่องภาษา ให้ใช้ภาษา ที่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน ปรับปรุงความถูกต้องของการพิมพ์ การฉีกคำ การเว้นวรรค และเน้น การพิมพ์หัวข้อเรื่องให้มีสีสันสวยงามและน่าสนใจ

1.3 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมจากการทดลองภาคสนาม (1 : 100)

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมจากการทดลองภาคสนาม พบว่า ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 80.20/82.77ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ E1/ E2 = 80/80

2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนา

ครูผู้สอนในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้ชุด ฝึกอบรมของครูผู้สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูผู้สอนมีคะแนนเฉลี่ยหลังใช้ชุดฝึกอบรม ( = 25.46, S.D. = 1.62) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดฝึกอบรม ( = 23.46, S.D. = 1.91)

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทำ

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.56,SD. =0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ด้านเนื้อหาสาระในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.65,SD= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ และรายการประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 3.69, SD= 0.58)

ด้านประโยชน์ในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.59,SD=0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก 7 รายการ ส่วนอีก 2 รายการ อยู่ในระดับปานกลาง และชุดฝึกอบรมทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด( = 3.79,SD. =0.65) รองลงมาคือชุดฝึกอบรมทำให้ครูมีความรู้ความสามารถนำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)ไปใช้สอนเด็ก ( = 3.78,SD. =0.64) ส่วนรายการประเมินที่ค่าเฉลี่ย ต่ำที่สุดคือชุดฝึกอบรมทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ( = 3.28,SD. = 0.80)

ด้านรูปแบบชุดฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.45,SD. =0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ และรายการประเมินความเหมาะสมของขนาดชุดฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด ( = 3.69, SD. =0.63) รองลงมาคือความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ ( = 3.49, SD. =0.59) ส่วนรายการประเมินความชัดเจนของตัวอักษรมีค่าเฉลี่ย ต่ำที่สุด ( = 3.34, SD. =0.78)

4. ผลการนิเทศระดับการปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)

ผลการนิเทศระดับการปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ของครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม/แกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.26,SD. =0.73)

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ารายการประเมินด้านความคิดเห็นของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =4.70 ,SD.=0.61) รองลงมาคือรายการประเมินด้านคณะกรรมการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( = 4.54 ,SD. =0.71) ส่วนรายการประเมินด้านข้อมูล ด้านการวางแผนการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ( = 3.45,SD. =0.52

โพสต์โดย ครูดาว : [5 ม.ค. 2559 เวลา 14:23 น.]
อ่าน [2393] ไอพี : 202.29.214.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,056 ครั้ง
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย

เปิดอ่าน 26,056 ครั้ง
ลอการิทมิกธรรมชาติ
ลอการิทมิกธรรมชาติ

เปิดอ่าน 53,322 ครั้ง
การเบิกค่าเช่าบ้าน
การเบิกค่าเช่าบ้าน

เปิดอ่าน 9,163 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552

เปิดอ่าน 29,411 ครั้ง
เถียงนาน้อย
เถียงนาน้อย

เปิดอ่าน 12,747 ครั้ง
“โปรตีน” ตัวช่วยของสาวอยากผอม
“โปรตีน” ตัวช่วยของสาวอยากผอม

เปิดอ่าน 43,922 ครั้ง
10 อันดับของผลไม้ที่มี "วิตามินอี" สูง
10 อันดับของผลไม้ที่มี "วิตามินอี" สูง

เปิดอ่าน 8,703 ครั้ง
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เปิดอ่าน 10,682 ครั้ง
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!

เปิดอ่าน 13,913 ครั้ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง

เปิดอ่าน 7,431 ครั้ง
จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!
จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!

เปิดอ่าน 66,851 ครั้ง
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

เปิดอ่าน 8,154 ครั้ง
เพราะเหตุใด? หนุ่มญี่ปุ่นจึงโพสต์เตือนคนไทย อาจแห้วงานเพราะเฟซบุ๊ก!
เพราะเหตุใด? หนุ่มญี่ปุ่นจึงโพสต์เตือนคนไทย อาจแห้วงานเพราะเฟซบุ๊ก!

เปิดอ่าน 57,677 ครั้ง
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 14,376 ครั้ง
ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,592 ครั้ง
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?

เปิดอ่าน 39,465 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่

เปิดอ่าน 11,937 ครั้ง
ลายมือมีพลัง
ลายมือมีพลัง

เปิดอ่าน 18,445 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร

เปิดอ่าน 39,631 ครั้ง
Verbs  Tenses
Verbs Tenses เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ