ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม

ชาติ เงินจังหรีด

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม

ผู้ประเมิน นายชาติ เงินจังหรีด

ปีที่ศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การประเมินโครงการเพื่อ (1) ประเมินก่อนดำเนินการโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม (2) ประเมินระหว่างดำเนินการโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม และ (3) ประเมินหลังดำเนินการโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 29 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของครูผู้สอน (ก่อนและหลังการฝึกอบรม) แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแบบบันทึกการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการประเมินก่อนดำเนินการโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า 1) ผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนก่อนการฝึกอบรมในด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต (ด้านพฤติกรรมนักเรียน) พบว่า มีการดำเนินงานด้านปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง และด้านผลผลิต (ด้านพฤติกรรมนักเรียน)อยู่ในระดับปานกลาง และ 2) ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร แต่ครูร้อยละ 98 ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการสอนหรือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวิเคราะห์กระบวนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และครูร้อยละ 58.62 มีความเห็นว่าควรมีการจัดอบรมหรือส่งครูเข้าอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การสร้างแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

2. ผลการประเมินระหว่างดำเนินโครงการพบว่า 1) จากการประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม โดยใช้แบบสังเกตพบว่า ครูผู้เข้าอบรมทุกคนมีความตั้งใจในการฟังวิทยากรบรรยาย ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความสนใจแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มสาระฯ

ของตน สามารถจัดทำ และส่งใบงานตามเวลาที่กำหนดได้ครบทุกคน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม

ได้อย่างถูกต้องและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม และจากการประเมินในภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้แบบสังเกตแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า

ครูผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความสนใจ กระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเองด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้ครบองค์ประกอบของแผน โดยเฉพาะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 76 สามารถกำหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมได้เหมาะสมและสอดคล้องกับขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้

แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม ส่วนผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 24 สามารถกำหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมได้ครบทุกขั้นตอน แต่กิจกรรรมที่กำหนดให้ผู้เรียนทำในแต่ละขั้นตอนยังไม่เหมาะสมกับเนื้อหาหรือรายวิชาที่สอน ผู้ประเมินได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข

ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปรับแก้ไขกิจกรรมได้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหายิ่งขึ้น

3. ผลการประเมินหลังดำเนินโครงการพบว่า 1) ผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนหลังการฝึกอบรมในด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต (ด้านพฤติกรรมนักเรียน)พบว่ามีการดำเนินงานด้านปัจจัยอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต (ด้านพฤติกรรมนักเรียน)อยู่ในระดับมาก) 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม มีความพึงพอใจในระดับมาก และ 3) ผลการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคลผล พบว่า ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน มีการจัดลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม ซึ่งผลการปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

โพสต์โดย ทวนทอง : [7 ก.พ. 2559 เวลา 20:10 น.]
อ่าน [2374] ไอพี : 122.155.43.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,288 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 9,868 ครั้ง
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ

เปิดอ่าน 16,163 ครั้ง
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์

เปิดอ่าน 2,877 ครั้ง
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา

เปิดอ่าน 17,995 ครั้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 52 จังหวัดอุบลราชธานี
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 52 จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดอ่าน 9,267 ครั้ง
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?

เปิดอ่าน 51,648 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ
โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ

เปิดอ่าน 10,448 ครั้ง
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้

เปิดอ่าน 8,155 ครั้ง
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู

เปิดอ่าน 16,229 ครั้ง
วิธีดูสุริยุปราคาที่ถูกต้อง
วิธีดูสุริยุปราคาที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 9,233 ครั้ง
ตรวจสอบคุณภาพยางรถ
ตรวจสอบคุณภาพยางรถ

เปิดอ่าน 13,888 ครั้ง
ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ขอสินเชื่อใหม่ไม่ยากอย่างที่คิด
ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ขอสินเชื่อใหม่ไม่ยากอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 12,625 ครั้ง
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"

เปิดอ่าน 14,120 ครั้ง
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เปิดอ่าน 18,775 ครั้ง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 22,710 ครั้ง
รามเกียรติ์
รามเกียรติ์

เปิดอ่าน 16,751 ครั้ง
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3

เปิดอ่าน 17,389 ครั้ง
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์

เปิดอ่าน 8,103 ครั้ง
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี

เปิดอ่าน 12,184 ครั้ง
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ