ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม

ชาติ เงินจังหรีด

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม

ผู้ประเมิน นายชาติ เงินจังหรีด

ปีที่ศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การประเมินโครงการเพื่อ (1) ประเมินก่อนดำเนินการโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม (2) ประเมินระหว่างดำเนินการโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม และ (3) ประเมินหลังดำเนินการโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 29 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของครูผู้สอน (ก่อนและหลังการฝึกอบรม) แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแบบบันทึกการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการประเมินก่อนดำเนินการโครงการฝึกอบรมครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า 1) ผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนก่อนการฝึกอบรมในด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต (ด้านพฤติกรรมนักเรียน) พบว่า มีการดำเนินงานด้านปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง และด้านผลผลิต (ด้านพฤติกรรมนักเรียน)อยู่ในระดับปานกลาง และ 2) ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร แต่ครูร้อยละ 98 ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการสอนหรือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวิเคราะห์กระบวนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และครูร้อยละ 58.62 มีความเห็นว่าควรมีการจัดอบรมหรือส่งครูเข้าอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การสร้างแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

2. ผลการประเมินระหว่างดำเนินโครงการพบว่า 1) จากการประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม โดยใช้แบบสังเกตพบว่า ครูผู้เข้าอบรมทุกคนมีความตั้งใจในการฟังวิทยากรบรรยาย ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความสนใจแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มสาระฯ

ของตน สามารถจัดทำ และส่งใบงานตามเวลาที่กำหนดได้ครบทุกคน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม

ได้อย่างถูกต้องและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม และจากการประเมินในภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้แบบสังเกตแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า

ครูผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความสนใจ กระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเองด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้ครบองค์ประกอบของแผน โดยเฉพาะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 76 สามารถกำหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมได้เหมาะสมและสอดคล้องกับขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้

แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม ส่วนผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 24 สามารถกำหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมได้ครบทุกขั้นตอน แต่กิจกรรรมที่กำหนดให้ผู้เรียนทำในแต่ละขั้นตอนยังไม่เหมาะสมกับเนื้อหาหรือรายวิชาที่สอน ผู้ประเมินได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข

ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปรับแก้ไขกิจกรรมได้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหายิ่งขึ้น

3. ผลการประเมินหลังดำเนินโครงการพบว่า 1) ผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนหลังการฝึกอบรมในด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต (ด้านพฤติกรรมนักเรียน)พบว่ามีการดำเนินงานด้านปัจจัยอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต (ด้านพฤติกรรมนักเรียน)อยู่ในระดับมาก) 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม มีความพึงพอใจในระดับมาก และ 3) ผลการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคลผล พบว่า ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน มีการจัดลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม ซึ่งผลการปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

โพสต์โดย ทวนทอง : [7 ก.พ. 2559 เวลา 20:10 น.]
อ่าน [2801] ไอพี : 122.155.43.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 5,457 ครั้ง
จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เผยมุมมองผู้หางานและนายจ้างกับภาวะการจ้างงาน เปรียบเทียบประเทศไทยกับอาเซียน
จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เผยมุมมองผู้หางานและนายจ้างกับภาวะการจ้างงาน เปรียบเทียบประเทศไทยกับอาเซียน

เปิดอ่าน 33,147 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

เปิดอ่าน 50,808 ครั้ง
คำบุพบท
คำบุพบท

เปิดอ่าน 18,735 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย

เปิดอ่าน 22,596 ครั้ง
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ "Google" แบน ใครลงแล้วต้องแฟลชโอเอสใหม่เท่านั้น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ "Google" แบน ใครลงแล้วต้องแฟลชโอเอสใหม่เท่านั้น

เปิดอ่าน 2,314 ครั้ง
"ไบโอติน" วิตามินหลากหลายประโยชน์
"ไบโอติน" วิตามินหลากหลายประโยชน์

เปิดอ่าน 19,041 ครั้ง
ดูทีวีเวลานอน...ผู้ใหญ่เสี่ยงโรค-เด็กเสี่ยงโง่
ดูทีวีเวลานอน...ผู้ใหญ่เสี่ยงโรค-เด็กเสี่ยงโง่

เปิดอ่าน 2,097 ครั้ง
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู

เปิดอ่าน 10,559 ครั้ง
8 วิธีกำจัดขาโต๊ะสนุ้ก
8 วิธีกำจัดขาโต๊ะสนุ้ก

เปิดอ่าน 13,792 ครั้ง
ชวน สวดมนต์ข้ามปี รับ ปีใหม่ 2553
ชวน สวดมนต์ข้ามปี รับ ปีใหม่ 2553

เปิดอ่าน 113,016 ครั้ง
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า

เปิดอ่าน 12,641 ครั้ง
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009

เปิดอ่าน 91,143 ครั้ง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง

เปิดอ่าน 23,956 ครั้ง
PHP Multi Elearning II (โปรแกรมสนับสนุน E-Learning)
PHP Multi Elearning II (โปรแกรมสนับสนุน E-Learning)

เปิดอ่าน 16,391 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่

เปิดอ่าน 17,019 ครั้ง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง
เปิดอ่าน 18,948 ครั้ง
เรื่องของกลิ่นปาก
เรื่องของกลิ่นปาก
เปิดอ่าน 33,067 ครั้ง
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
เปิดอ่าน 29,802 ครั้ง
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
เปิดอ่าน 26,401 ครั้ง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ