ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
จำนวนเชิงซ้อน

จำนวนเชิงซ้อน

.....

คำนำ

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ทำความเข้าใจ ฝึกฝนจนเกิดความคิดที่ถูกต้องและเกิดทักษะในการคิดคำนวณตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอน เป็นนวัตกรรมสำหรับครูผู้สอน สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ให้กับนักเรียนได้

สำหรับชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 เล่ม ดังนี้

เล่มที่ 1 การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

เล่มที่ 2 สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน

เล่มที่ 3 รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

เล่มที่ 4 กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

เล่มที่ 5 จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

เล่มที่ 6 รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน

เล่มที่ 7 สมการพหุนาม

ผู้จัดทำขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนสามารถนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ครู

และเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาต่อไป

สายฝน บุญประชม

สารบัญ

หน้า

คำชี้แจง 1

คำแนะนำการใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับครู 2

คำแนะนำการใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียน 2

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 3

จุดประสงค์การเรียนรู้/ทักษะกระบวนการ/คุณลักษณะ 4

แบบทดสอบก่อนเรียน 5

แบบบันทึกคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 6

ใบความรู้ 7

แบบฝึกทักษะที่ 1.1 13

แบบฝึกทักษะที่ 1.2 14

แบบฝึกทักษะที่ 1.3 15

แบบฝึกทักษะที่ 1.4 16

แบบฝึกทักษะที่ 1.5 17

แบบฝึกทักษะที่ 1.6 18

แบบฝึกทักษะที่ 1.7 19

แบบทดสอบหลังเรียน 20

แบบบันทึกคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 21

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 22

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.1 23

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.2 24

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.3 25

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.4 27

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.5 28

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.6 29

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.7 31

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 32

ตารางบันทึกคะแนน 33

บรรณานุกรม 34

คำชี้แจง

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32202

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำขึ้น 7 ชุด ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 เรื่อง การสร้างจำนวนเชิงซ้อน ประกอบไปด้วย

1. คำแนะนำการใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับครู

2. คำแนะนำการใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียน

3. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้/ทักษะกระบวนการ/คุณลักษณะ

5. แบบทดสอบก่อนเรียน

6. แบบบันทึกคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

7. ใบความรู้

8. แบบฝึกทักษะ

9. แบบทดสอบหลังเรียน

10. แบบบันทึกคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน

11. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

12. เฉลยแบบฝึกทักษะ

13. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง การสร้างจำนวนเชิงซ้อน ใช้เวลาในการเรียนรู้

3 ชั่วโมง นักเรียนสามารถทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ได้ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์ต่อตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้

คำแนะนำการใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับครู

1. ครูเตรียมชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ให้ครบตามจำนวนนักเรียน

2. ครูศึกษาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

3. ควรใช้ชุดฝึกทักษะนี้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้

ที่ 1 เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน

4. ครูควรให้คำแนะนำก่อนทำชุดฝึกทักษะ ตลอดจนให้คำปรึกษานักเรียนเมื่อชุดแบบฝึกทักษะ

ไม่ถูกต้อง

คำแนะนำการใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียน

1. นักเรียนอ่านคำชี้แจงและคำแนะนำในการทำชุดฝึกทักษะให้เข้าใจก่อนทำแบบฝึกทักษะ

2. นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดฝึกทักษะเพื่อให้ทราบว่าเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนควรมีความรู้เรื่องใดบ้าง

3. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน ห้ามนักเรียนดูเฉลยก่อนทำแบบทดสอบ เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้วจึงค่อยตรวจตามเฉลย

4. ศึกษาใบความรู้ ตัวอย่างของชุดฝึกทักษะให้เข้าใจก่อนลงมือทำแบบฝึกทักษะนั้นตามลำดับ

5. นักเรียนมีปัญหาในการทำแบบฝึกทักษะ หรือทำแบบฝึกทักษะไม่ได้ให้กลับไปอ่านใบความรู้ หรือปรึกษาครูผู้สอน

6. การเขียนคำตอบของแบบฝึกทักษะให้นักเรียนทำด้วยความรอบคอบให้ผลงานมีความถูกต้อง สะอาดเรียบร้อย และสวยงาม

7. ฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะแล้วตรวจคำตอบตามเฉลย ถ้าทำได้ถูกต้องน้อยกว่า 70% ให้นักเรียนกลับไปทบทวนใหม่

8. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจให้คะแนนตามเฉลย ถ้าทำได้ต่ำกว่า 70% ให้กลับไปศึกษาใบความรู้ และแบบฝึกทักษะหรือปรึกษาครูอีกครั้ง

9. สรุปผลการเรียน ประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

10. การศึกษาชุดฝึกทักษะเล่มนี้จะไม่บรรลุผลสำเร็จ ถ้านักเรียนขาดความซื่อสัตย์ และใส่ใจ

ในการทำความเข้าใจกับเนื้อหา และปรึกษาครูเพิ่มเติมเมื่อไม่เข้าใจ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

5. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน เขียนกราฟ และหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

2. หารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก

3. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มและมีดีกรีไม่เกินสาม

จุดประสงค์การเรียนรู้/ทักษะกระบวนการ/คุณลักษณะ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สืบค้น และอภิปราย เกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน

2. อธิบายที่มาของจำนวนเชิงซ้อน

3. วิเคราะห์องค์ประกอบของจำนวนเชิงซ้อน

4. สร้างจำนวนเชิงซ้อน

5. นำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนไปใช้ประโยชน์

6. แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน

7. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์

ทักษะกระบวนการ

ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณลักษณะ

ทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

คำชี้แจง 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 10 ข้อ

2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

3. เวลาที่ใช้ในการทดสอบ 10 นาที

..................................................................................................................................................

1. มีค่าตรงกับข้อใด

ก. ข.

ค. ง.

2.

มีค่าตรงกับข้อใด

ก. -1 ข. 0

ค. 1 ง.

3.

มีค่าตรงกับข้อใด

ก. ข.

ค. ง.

4. ถ้า แล้ว มีค่าตรงกับข้อใด

ก. 4 ข. 5

ค. -4 ง. -5

5. กำหนดให้ แล้ว

และ มีค่าตรงกับข้อใด

ก. ข.

ค. ง.

6. กำหนดให้

แล้ว มีค่าตรงกับข้อใด

ก. 5 ข. 6

ค. 7 ง. 8

7. มีค่าตรงกับข้อใด

ก. ข.

ค. ง.

8. ถ้า แล้ว มีค่าตรงกับข้อใด

ก. 7 ข. 8

ค. 9 ง. หาค่าไม่ได้

9. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก. ข.

ค. ง.

10. มีค่าตรงกับข้อใด

ก. 0 ข. 1

ค. -1 ง. 2

แบบบันทึกคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

ชื่อ.............................................................................................ชั้น ม.5/......... เลขที่..............

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ ตัวเลือก ผลการตรวจ

ก ข ค ง

1

2

3

4

5

7

8

9

10

รวมคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน : ในแต่ละข้อของแบบทดสอบ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน

แปลผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนน 8-10 คะแนน

ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ ได้คะแนน 5-7 คะแนน

ปรับปรุง ได้คะแนน 1-4 คะแนน

ลงชื่อ…………………………..ผู้ตรวจ

(..........................................)

ใบความรู้ที่ 1

เรื่อง การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

ในระบบจำนวนจริง สมการพหุนามบางสมการ เช่น ไม่มีคำตอบเนื่องจาก

กำลังสองของจำนวนจริงใด ๆ จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอ นักคณิตศาสตร์จึงสร้าง

ระบบจำนวนชนิดใหม่ขึ้นมาเพื่อหาคำตอบของสมการพหุนามทุกสมการได้เสมอ และเรียกจำนวน

ในระบบที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่า จำนวนเชิงซ้อน (complex numbers)

หน่วยจินตภาพ

1. ถ้า เป็นจำนวนจริงบวกแล้ว จะถูกเรียกว่า จำนวนจินตภาพแท้

2. ถ้า เป็นจำนวนจริงบวกแล้ว

3. ถูกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ โดยที่ เรียก ว่า หน่วยจินตภาพ

4. เมื่อกำหนดว่า แล้ว จะได้ว่า สำหรับ

ตัวอย่าง จงหาค่าของ และ

1. วิธีทำ

หมายเหตุ

ตัวอย่าง จงหาค่าของ

วิธีทำ

ตัวอย่าง จงหาค่าของ และ

1.วิธีทำ เนื่องจาก เหลือเศษ 0

จะได้ว่า

2. วิธีทำ มอง ให้เป็นชุดๆ ดังนี้

ดังนั้น

2. วิธีทำ

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.7

เรื่อง การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

หน้าข้อความให้ถูกต้อง หรือ คำสั่ง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมาย

..... 1. ถ้า เรียก 2 ว่า ส่วนจริง เรียก -3 ว่า ส่วนจินตภาพ.......

.......X..... 2. ถ้า เรียกจำนวนเชิงซ้อนนี้ว่า จำนวนจินตภาพ

....... X..... 3. จำนวนเชิงซ้อนทุกจำนวนเป็นจำนวนจริง

..... 4. จำนวนจริงทุกจำนวนเป็นจำนวนเชิงซ้อน.......

..... 5. จำนวนจินตภาพทุกจำนวนเป็นจำนวนเชิงซ้อน.......

..... 6. ถ้า เรียกจำนวนเชิงซ้อนนี้ว่า จำนวนจินตภาพแท้.......

..... 7. จำนวนจินตภาพหรือจำนวนเชิงซ้อน คือ ผลบวกของจำนวนจริง.......

กับจำนวนจินตภาพแท้

..... 8. จำนวนเชิงซ้อนมีสมบัติปิดการบวกและมีสมบัติปิดการคูณ.......

..... 9. และ.......

เป็น สมบัติการเปลี่ยนหมู่

...... 10. เป็น สมบัติการแจกแจง........

เกณฑ์การให้คะแนน

ตอบถูกต้อง ให้ 1 คะแนน

ตอบผิด ให้ 0 คะแนน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

ข้อ เฉลย

1. ก

2. ง

3. ข

4. ก

5. ค

6. ก

7. ข

8. ง

9. ค

10 ข

ตารางบันทึกคะแนน

เรื่อง การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

ชื่อ – สกุล ..............................................................................................ชั้น.................เลขที่...............

แบบทดสอบ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ

ก่อนเรียน 10

หลังเรียน 10

ผลการพัฒนา

แบบฝึกทักษะที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ

1.1 10

1.2 10

1.3 10

1.4 10

1.5 10

1.6 10

1.7 10

รวม 70

คิดเป็นร้อยละ 100

บรรณานุกรม

กนกวลี อุษณกรกุล, และรณชัย มาเจริญทรัพย์. (2554). แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์

เดอะบุคส์ จำกัด.

จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง. (2548). คู่มือ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด.

เจริญ ภูภัทรพงศ์, และศรีลัดดา ภูภัทรพงศ์. [ม.ป.ป.]. คู่มือคณิตคิดลัดและเทคนิคการทำโจทย์เร็ว

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ SCIENCE CENTER.

ธนวัฒน์ สนทราพรพล. [ม.ป.ป.]. คณิตศาสตร์พื้นฐาน & เพิ่มเติม เล่ม 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์

SCIENCE CENTER.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หนังสือเรียน

รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

สกสค.

สมัย เหล่าวานิชย์, และพัวพรรณ เหล่าวานิชย์. (2537). คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เล่ม 4 รายวิชา พื้นฐานและเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด.

โพสต์โดย ฝน : [17 ก.พ. 2559 เวลา 20:24 น.]
อ่าน [4801] ไอพี : 27.55.221.245
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,818 ครั้ง
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551

เปิดอ่าน 2,135 ครั้ง
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3

เปิดอ่าน 17,299 ครั้ง
"ว่านธรณีสาร" คืออะไร มีประโยชน์ตามความเชื่ออย่างไร?
"ว่านธรณีสาร" คืออะไร มีประโยชน์ตามความเชื่ออย่างไร?

เปิดอ่าน 26,755 ครั้ง
ดอกดาหลา
ดอกดาหลา

เปิดอ่าน 33,322 ครั้ง
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร

เปิดอ่าน 33,984 ครั้ง
วิธีทำอุปกรณ์ง่าย ๆ ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา
วิธีทำอุปกรณ์ง่าย ๆ ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา

เปิดอ่าน 63,778 ครั้ง
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์

เปิดอ่าน 12,553 ครั้ง
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ

เปิดอ่าน 26,636 ครั้ง
แลหลัง ผ่าปมข้อสอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.เกิดความผิดพลาด
แลหลัง ผ่าปมข้อสอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.เกิดความผิดพลาด

เปิดอ่าน 10,288 ครั้ง
สิทธิบัตร อัจฉริยะ
สิทธิบัตร อัจฉริยะ

เปิดอ่าน 24,598 ครั้ง
การศึกษาที่กำลังจะกลายเป็นโรงงานผลิตใบปริญญา
การศึกษาที่กำลังจะกลายเป็นโรงงานผลิตใบปริญญา

เปิดอ่าน 38,291 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?

เปิดอ่าน 12,064 ครั้ง
โลกออนไลน์แชร์คลิปดีๆ "ครูบุ๋ม" ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก
โลกออนไลน์แชร์คลิปดีๆ "ครูบุ๋ม" ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก

เปิดอ่าน 22,289 ครั้ง
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ

เปิดอ่าน 14,497 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,645 ครั้ง
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"

เปิดอ่าน 8,282 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด

เปิดอ่าน 56,985 ครั้ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เปิดอ่าน 28,584 ครั้ง
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"

เปิดอ่าน 7,436 ครั้ง
บิดซ้ายยืดขวา หยุดปวดจากคอมพิวเตอร์
บิดซ้ายยืดขวา หยุดปวดจากคอมพิวเตอร์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ