ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้แบบฝึกทกัษะการแกป้ ัญหาโจทยจ์า นวนนบั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้นั ประถมศึกษาปีที่

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทกัษะการแกป้ ัญหาโจทยจ์า นวนนบั

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้นั ประถมศึกษาปีที่5

ชื่อผู้ศึกษา นางนภัสสร อุปละกุล

สถานศึกษาโรงเรียนบา้นปาง สา นกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลา พนู เขต 2

ปี การศึกษา 2557

บทคดัยอ่

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ของแบบฝึ กทักษะ การ

แกป้ ัญหาโจทยจ์า นวนนบั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้นั ประถมศึกษาปีที่5ที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

การแกป้ ัญหาโจทยจ์า นวนนบั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้นั ประถมศึกษาปีที่5 เพื่อประเมิน

ดัชนีประสิทธิผลของ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการแกป้ ัญหาโจทยจ์า นวนนบั

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้นั ประถมศึกษาปีที่5 และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกป้ ัญหาโจทยจ์า นวนนบั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้นั

ประถมศึกษาปี ที่ 5

ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 5โรงเรียนบ้านปาง ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลา พนู เขต 2 ท้งัระดบั ช้นั ที่กา ลงัเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557

จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ (1.)แบบฝึกทกัษะการแกป้ ัญหาโจทยจ์า นวนนบั

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้นั ประถมศึกษาปีที่5 จ านวน 5 เล่ม (2.)แผนการจัดการเรียนรู้

ประกอบการใช้แบบฝึ กทักษะ จ านวน 15 แผน17 ชวั่ โมง (3.)แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เป็ นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30ข้อและ (4.) แบบสอบถามความพึง

พอใจของนกัเรียนต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทกัษะการแกป้ ัญหาโจทยจ์า นวนนบั กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ช้นั ประถมศึกษาปีที่5 สถิติที่ใชร้้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ดัชนี

ประสิทธิผล

ผลการศึกษาพบวา่ แบบฝึกทกัษะการแกป้ ัญหาโจทยจ์า นวนนบั กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ช้นั ประถมศึกษาปีที่5 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 85.83/87.50 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่

เกณฑ์ 80/80 ที่ต้งัไว้เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะ

พบวา่ หลงัการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะนกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา่ ก่อนเรียน โดยค่าเฉลี่ยของผลต่าง

เท่ากบั 12.13ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการแกป้ ัญหาโจทย์

จา นวนนบั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้นั ประถมศึกษาปีที่5 เท่ากบั .8207 แสดงวา่ นกัเรียนมี

ความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ 82.07 และ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึ ก

ทกัษะการแกป้ ัญหาโจทยจ์า นวนนบั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้นั ประถมศึกษาปีที่5

ในภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจในระดับมาก อยู่ ( 𝜇 = 4.29,𝜎= 0.11)

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกป้ ัญหาโจทยจ์า นวนนบั กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ช้นั ประถมศึกษาปีที่5 ฉบับน้ีสา เร็จไดด้ว้ยความกรุณาอยา่ งยงิ่ จากท่านผเู้ชี่ยวชาญท้งั

5 ท่าน คือ นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ตา แหน่งศึกษานิเทศก์ชา นาญการพิเศษ สา นกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 นางล าดวน วงศฟ์ ั่น ตา แหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน

ห้วยห้า นางกนกพร บังคมเนตร ตา แหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยกาน นางอารีรัตน์

ติ๊บเตปิน ตา แหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นเหล่ายาว และนางอภิญญา ตาสุยะ ตา แหน่งครู

ช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปาง ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญใน ดา้นต่าง ๆ

ที่กรุณาใหค้า แนะนา ขอ้เสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ย

ความละเอียด ท าให้ผลงานทางวิชาการคือแบบฝึกทกัษะการแกป้ ัญหาโจทยจ์า นวนนบั กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้นั ประถมศึกษาปีที่5 มีความสมบูรณ์ยงิ่ ข้ึนซ่ึงผรายงาน ู้ ขอขอบพระคุณเป็ น

อยา่ งสูงไว้ณ โอกาสน้ี

ขอขอบคุ ณนาย ณัฐวุฒิ หลวงธิจา ผู้อ านวยการ โรงเรียนบา้นปาง สา นกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 คณะครูและนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางที่

ใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ขอขอบพระคุณผเู้ป็นเจา้ของเอกสาร ตา ราและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งใหไ้ดใ้ชป้ ระโยชน์ใน

การศึกษาคน้ควา้จนรายงานเล่มน้ีสา เร็จลุล่วงไปดว้ยดี

นภัสสร อุปละกุล

โพสต์โดย นภัสสร อุปละกุล : [8 มี.ค. 2559 เวลา 13:43 น.]
อ่าน [2156] ไอพี : 223.207.229.176
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,590 ครั้ง
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 18,689 ครั้ง
เกร็ดความรู้ "อนุสาวรีย์ชัยฯ"
เกร็ดความรู้ "อนุสาวรีย์ชัยฯ"

เปิดอ่าน 12,698 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

เปิดอ่าน 19,051 ครั้ง
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ

เปิดอ่าน 12,635 ครั้ง
กำเนิดหมากฝรั่ง
กำเนิดหมากฝรั่ง

เปิดอ่าน 21,991 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้

เปิดอ่าน 19,944 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545

เปิดอ่าน 9,239 ครั้ง
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

เปิดอ่าน 11,676 ครั้ง
ปวดท้องแบบไหน เป็นไส้ติ่งอักเสบ
ปวดท้องแบบไหน เป็นไส้ติ่งอักเสบ

เปิดอ่าน 38,591 ครั้ง
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร

เปิดอ่าน 14,847 ครั้ง
เครื่องเรือน อาวุธ และเครื่องนุ่งห่มกับตัวไม้ประกอบเรือนของชาวสยาม
เครื่องเรือน อาวุธ และเครื่องนุ่งห่มกับตัวไม้ประกอบเรือนของชาวสยาม

เปิดอ่าน 11,452 ครั้ง
ดังพริบตา ช่างภาพชาวอินโดฯหน้าเหมือนโอบามา
ดังพริบตา ช่างภาพชาวอินโดฯหน้าเหมือนโอบามา

เปิดอ่าน 14,008 ครั้ง
ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ

เปิดอ่าน 1,802 ครั้ง
อาหารแสลง คืออะไร
อาหารแสลง คืออะไร

เปิดอ่าน 3,096 ครั้ง
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 5,433 ครั้ง
ว่ากันว่า นี่คือจุดจบของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เมื่อมีเจ้านี่!! คอมพิวเตอร์ที่เสียบเข้าทีวีใช้ได้เลย
ว่ากันว่า นี่คือจุดจบของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เมื่อมีเจ้านี่!! คอมพิวเตอร์ที่เสียบเข้าทีวีใช้ได้เลย

เปิดอ่าน 11,013 ครั้ง
มาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรกัน
มาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรกัน

เปิดอ่าน 27,150 ครั้ง
แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช
แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช

เปิดอ่าน 10,558 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน

เปิดอ่าน 10,857 ครั้ง
รังนก
รังนก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ